Rijk, belastingdienst, brancheorganisaties en ondernemersorganisaties nemen maatregelen om u door deze tijd te helpen. Ook wij als gemeente hebben regelingen voor u. Hieronder leest u welke regelingen er allemaal zijn. Kunt u (een deel van) uw activiteiten alleen uitvoeren met maatwerk? Dan gaan wij graag in gesprek met u.

Steun- en herstelpakket

Sinds 15 december gelden in Nederland strengere regels dan bij de eerste lockdown in het voorjaar. En de komende weken kunnen nog niet alle ondernemers aan de slag. Voor ondernemers die worden geraakt, is er het steun- en herstelpakket voor banen en economie. Het kabinet heeft een aantal gerichte tegemoetkomingen toegevoegd. Zo krijgen mkb-ondernemers in de non-food detailhandel een vergoeding voor hun seizoensgevoelige voorraad, is er een garantiefonds voor evenementen toegevoegd en kunnen ook recent gestarte ondernemers profiteren van de steunmaatregelen. Met de coronacalculator berekent u hoe de coronamaatregelen van overheden en financiële instellingen uw onderneming kunnen helpen. Deze tool is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. U vindt deze calculator en de KvK regelingencheck op https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen.

Bijzondere regelingen

Landelijke regelingen - KVK Coronaloket

VNO-NCW, MKB-Nederland en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket voor ondernemers geopend. Op dit loket vindt u veel gestelde ondernemersvragen over corona, een overzicht van financiële regelingen en maatregelen om het coronavirus in te dammen. Het KVK Coronaloket vindt u via www.kvk.nl/corona. Het loket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0800-2117. Houdt u rekening met langere wachttijden.

Check hier alle landelijke regelingen

Gemeentelijke regelingen

Onze gemeente heeft bijzondere regelingen waarvoor u als ondernemer of zelfstandige in aanmerking komt.

Gemeentelijke heffingen en andere vorderingen

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers en zzp’ers te verzachten, is bijzonder uitstel van betaling mogelijk. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u vragen om bijzonder uitstel van betaling. Op uw verzoek schorten wij de inning van gemeentelijke heffingen (OZB en rioolheffing), erfpacht en (waar van toepassing) huur van gemeentelijke panden op.

Hoe vraagt u uitstel van betaling aan?
Stuur een e-mail naar de gemeente. In de e-mail vraagt u om uitstel van betaling. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met invorderingsmaatregelen. Het e-mail adres is: belasting@middendelfland.nl.

U kunt uw verzoek ook per brief (schriftelijk) doen. Deze brief stuurt u naar:

Gemeente Midden-Delfland
Team Belastingen
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden

Verruimde openings- en bevoorradingstijden

Bent u winkelier? Dan staan wij tot nader order een verruiming van de openingstijden toe. Met deze maatregel kunt u beter de veiligheid garanderen van hun klanten en personeel. Daarnaast krijgen supermarkten de mogelijkheid om, voor voldoende bevoorrading, tijdelijk af te wijken van de geluidsnormen voor het laden en lossen in de avond en nacht. Wilt u hiervan gebruik maken, dan is het belangrijk dat u een melding doet bij Omgevingsdienst Haaglanden. Meer informatie en een online formulier vindt u op www.omgevingsdiensthaaglanden.nl.

Branchespecifieke vragen

Kijkt u ook regelmatig op de website van uw brancheorganisatie voor specifieke informatie en vragen en antwoorden.

Voortzetting van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

Ontvangt u op dit moment een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering)? Deze uitkering vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep aan tot het sociaal minimum. Ook na 1 oktober 2020 kunt u in aanmerking komen voor een Tozo-uitkering (Tozo 3). Hieronder leest u hier meer over.

Tozo 3

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Het duurt nog een tijd voordat u weer voldoende opdrachten of bestellingen krijgt, of uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen. Voordat u genoeg geld binnenkrijgt, zodat u alle maandelijkse kosten weer kunt betalen. Daarom kunt u mogelijk langer gebruik maken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de Tozo 3 ingaan?

De uitkering gaat in in vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet.

Hoe lang duurt de uitkering?

De Tozo 3-uitkering loopt tot uiterlijk 1 april 2021.

Wat zijn de voorwaarden om een Tozo 3-uitkering te krijgen?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Dus ook voor de Tozo 3 geldt:

 • Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt mee; en
 • De gemeente kan aanvullende gegevens opvragen.

Inkomen van uw partner

Heeft u een partner? Dan telt voor de Tozo 3 ook het inkomen van uw partner mee. U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
 • samen een huishouden heeft;
 • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
 • samen een kind heeft;
 • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft herkend; of
 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. Dit is netto per maand voor:

 • gehuwden en samenwonenden:
  - beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1512,90;
  - 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.606,88
  - 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.320,47
  - 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.017,89
  - van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 825,46
  - van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 522,88.
 • voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
  - van 21 tot AOW-leeftijd € 1059,03;
  - van 18 tot 21 jaar € 261,44.

Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen Tozo-3 uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht op verlenging. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.

Aanvullende voorwaarden

Bij de aanvraag van uw eerdere Tozo-uitkering moest u uw gegevens invullen en bewijsstukken meesturen. Het is mogelijk dat de gemeente hierbij niet alle gegevens heeft opgevraagd die nodig zijn om het recht op, en de hoogte van de Tozo-uitkering goed te kunnen bepalen. Voor de Tozo-3 uitkering kan de gemeente nadere gegevens opvragen. De gemeentegebruikt uw gegevens alleen om uw aanvraag voor verlenging van de uitkering te beoordelen.

Hoe kunt u de Tozo-3 uitkering aanvragen?

U krijgt de Tozo-3 uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom moet u opnieuw een aanvraag indienen. Dat kan via het Regionaal Bureau Zelfstandigen in Rotterdam.

Nog niet eerder een Tozo-uitkering ontvangen?

Ook zelfstandigen die in de periode 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 geen Tozo-uitkering ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor de Tozo-uitkering na 1 oktober 2020. Ook deze aanvragen verlopen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

Voor meer informatie en het aanvragen van (de verlenging van) de Tozo-uitkering kunt u terecht op de website van Regionaal Bureau Zelfstandigen Rotterdam.

Praktisch advies voor ondernemers in zwaar weer

Voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis heeft de KVK een informatie- en adviesloket ingericht. Centraal in de dienstverlening van de KVK staat een telefonisch advies op maat door het KVK Adviesteam Zwaar Weer. Tijdens het gesprek kunt u al uw vragen stellen en krijgt u advies over bedrijfskundige aspecten en het opstellen van een stappenplan voor uw specifieke situatie. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar gespecialiseerde partijen die u nog verder kunnen helpen. Het Adviesteam is bereikbaar op telefoonnummer 0800 21 17. Op www.kvk.nl/zwaar-weer staat meer informatie. 

Aanpassing faillissementswet

Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van kracht. Deze wet helpt ondernemingen die door hoge schulden failliet dreigen te gaan. Zonder instemming van alle schuldeisers kan er nu toch een akkoord bereikt worden op een schuldregeling. Hierdoor is het mogelijk om een doorstart te maken of gecontroleerd te stoppen. Meer hierover vindt u op de website van de KvK https://ondernemersplein.kvk.nl/voorkom-faillissement-met-de-whoa/

Hulp bij schulden

Heeft u schulden opgebouwd, die u zelf niet kunt oplossen? In samenwerking met de gemeente Rotterdam bieden wij ondersteuning. Informatie hierover vindt u op www.rotterdam.nl/ondernemenindetoekomst.

Collegiaal uitlenen

De ene ondernemer heeft nu werknemers over, maar een andere ondernemer kan nu juist behoefte hebben aan extra mensen. Voor deze situatie bestaat het zogeheten collegiaal uitlenen van werknemers. Zo helpen ondernemers elkaar. Werkgeversvereniging AWVN heeft een modelovereenkomst opgesteld waarin u de werkgeverslasten kunt berekenen. Kijk voor meer informatie op www.awvn.nl

Gemeentelijk ondernemersloket

We kunnen ons goed voorstellen dat met alle regelingen u door de bomen het bos niet meer ziet. Heeft u behoefte aan een sparringspartner dan kunt u contact opnemen met ons ondernemersloket: ondernemersloket@middendelfland.nl

Met arbeidsvraagstukken kunt u ook terecht bij het ondernemersloket. Want wanneer moet u nu wel of niet loon doorbetalen aan uw medewerkers? Of hoe deelt u het werk in, juist nu er veel behoefte is aan flexibiliteit. Overweegt u om in de toekomst in loondienst te werken, dan kunnen wij u hiermee helpen. Wanneer u op dit moment minder goed in uw vel zit en behoefte heeft aan een gesprek, dan kunt u ook contact opnemen.

Stageplaatsen gezocht

Mogelijk kunt u ons ook helpen. Op dit moment hebben namelijk veel jongeren moeite met het vinden van een stageplaats. Heeft u mogelijkheden binnen uw onderneming dan horen wij dat graag. Mocht u overigens in de gelukkige omstandigheid zijn dat u juist extra personeel kan gebruiken, ook dan kunt u contact met ons opnemen. Stuur dan een mail aan ondernemersloket@middendelfland.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?