De gemeente Midden-Delfland heeft 2022 afgesloten met een positief saldo van € 0,8 miljoen. Het financieel perspectief voor de komende jaren blijft echter onzeker, zolang er geen duidelijkheid komt over structurele vergoeding vanuit het Rijk voor de gemeentelijke (basis)taken.

Voldoende vet op de botten

Wethouder Voskamp van Financiën is tevreden met het behaalde resultaat over 2022. Wel brengt hij wat nuancering aan. ‘Van een begrotingstotaal van ruim € 50 miljoen is de afwijking marginaal, amper 2%. En het is altijd prettig wanneer dit een voordeel is.
Midden-Delfland heeft een gezonde financiële positie met wat vet op de botten. We blijven echter voorzichtig met onze uitgaven zolang het Rijk niet over de brug komt met structurele financiële compensatie voor gemeentelijke (basis)taken. Het positieve saldo over 2022 draagt bij aan een financiële buffer die ons, als nodig, kan helpen om ook in de nabije toekomst ons voorzieningenniveau op peil te houden.’

Financiële buffer

Het college stelt voor om ongeveer de helft van het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Zo zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst onze maatschappelijke opgaven kunnen realiseren, ondanks de onzekerheden die er zijn. De andere helft wil het college toevoegen aan de begroting van 2023 voor projecten en werkzaamheden die nog niet volledig zijn gerealiseerd in 2022.

Op dinsdag 4 juli 2023 vergadert de gemeenteraad over de jaarstukken.

Download

De jaarrekening 2022 kunt u downloaden via www.middendelfland.nl/jaarrekening.