Langs de wijk Voordijkshoorn in Den Hoorn komen natuurvriendelijke oevers. Dit is goed voor de natuur en voor de opvang van regenwater. Natuurlijke oevers zijn breed. Daarom verandert ook de ruimte langs de oever.

Op deze website leest u wat er verandert in de wijk en waarom.

Planning

De planning voor de werkzaamheden is bekend. Aannemingsbedrijf Verboon gaat de werkzaamheden uitvoeren.

De aannemer begint in de week van 9 mei. Hij verwacht in de week van 6 juni klaar te zijn.

Per week zijn de werkzaamheden:

Week 9 mei:

 • Start werkzaamheden
 • Weghalen lichtmasten (lantarenpalen)
 • Weghalen begroeiing en boomstronken
 • Weghalen tegelpad en afvoeren tegels

Week van 16 mei en week van 23 mei:

 • Weghalen van heuveltje
 • Graven en vlak maken van nieuwe groenstrook tussen het achterpad en de nieuwe oever
 • Afvoeren van grond

Week van 30 mei:

 • Graven en aanleggen natuurvriendelijke oever
 • Afvoeren van grond

Week van 6 juni:

 • Maken nieuw wandelpad
 • Aanbrengen maatregelen tegen fietsverkeer
 • Afronden werkzaamheden

Deze planning is een inschatting. De planning kan veranderen. Bijvoorbeeld als het slecht weer is.

Samenwerking

Het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Midden-Delfland vinden het allebei belangrijk dat er meer natuur komt in en langs sloten. Daarom werken zij samen om deze oevers aan te leggen.

Twee stukken

Twee stukken oever krijgen een natuurlijke inrichting: een noordelijk een zuidelijk deel. Het noordelijke deel ligt achter de Zwanebloem tot aan het Westblok. Het zuidelijke deel ligt langs de drie appartementencomplexen van de Zwanebloem en de Voordijkshoorn.

De natuurlijke oever bestaat uit twee stukken: een noordelijk en een zuidelijk deel.

Meer natuur in de oever

In een natuurlijke oever is meer ruimte voor de natuur. De overgang van water naar land is breed. Moerasplanten profiteren hiervan. In het voorjaar groeien er veel bloemen. Dat is goed voor insecten zoals bijen, vlinders en zweefvliegen. Moerasplanten zuiveren het water. Zo brengen de oevers meer natuur en biodiversiteit in de wijk.

In een natuurlijke oever groeien veel verschillende planten.

Ruimte voor water

Natuurlijke oevers hebben meer ruimte voor water. Bij hevige regenval kan het water van de sloot makkelijker stijgen. Het water loopt dan over de natuurlijke oever. Zo past er veel meer water in de sloot. De moerasplanten kunnen hier goed tegen. De extra ruimte voor water is belangrijk nu het klimaat verandert en er vaker extreme regenbuiten zijn. Natuurlijke oevers verkleinen het effect van hevige regenbuien.

Als het hard regent overstroomt de oever. Zo past er meer water in de sloot.

Veranderingen

Een natuurlijke oever is breder dan een gewone oever. Daarom vraagt een natuurlijke oever meer ruimte dan de huidige oever. Daarom veranderen wij ook de ruimte en het openbaar groen langs de oever.

Hieronder leggen wij de veranderingen uit voor het noordelijke en het zuidelijke deel.

Noordelijk deel

Het noordelijk deel wordt een brede groenstrook met een smal, slingerend wandelpad. Het wandelpad biedt een mooi zicht op de brede natuurlijke oever. Het gras langs het wandelpad is kort gemaaid. De planten in de natuurlijke oever zijn hoger. De houten steiger blijft staan.

Nieuw wandelpad

Achter de Zwanebloem liggen twee voetpaden. Eén voetpad ligt achter de achtertuinen van Zwanebloem 98 tot 116. Het andere voetpad ligt vlak langs de oever van de vissteiger tot aan het Westblok. Het voetpad langs de oever verandert. Het tegelpad gaat weg. In plaats daarvan komt er een nieuw wandelpad. Het nieuwe pad is half verhard. Het loopt speels langs de natuurlijke oever.

Heuveltje gaat weg

Het heuveltje achter de Zwanebloem 98 tot 116 halen wij weg. Zo komt er meer ruimte voor de oever en voor het nieuwe wandelpad.

Bomen

Op het heuveltje staan negen bomen. Deze bomen kunnen niet blijven staan. Ze zouden dood gaan door het weghalen van het heuveltje. Het is belangrijk dat de wijk groen blijft. Daarom komen er nieuwe bomen en struiken.

Schets van nieuwe situatie in het noordelijke deel.

Zuidelijk deel

In het zuidelijk deel blijft het voetpad zoals het nu is. Langs het voetpad ligt een berm van kort gemaaid gras. Daarnaast ligt de natuurlijke oever. De planten in de natuurlijke oever zijn hoger.

De veranderingen in het zuidelijke deel zijn minder ingrijpend. Dat komt doordat hier meer ruimte is om de natuurlijke oever te maken.

Schets van nieuwe situatie in het zuidelijke deel.

Werkzaamheden

Het hoogheemraadschap en de gemeente voeren de werkzaamheden samen uit. De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • Weghalen heuveltje en bomen (noordelijk deel)
 • Weghalen voetpad (noordelijk deel)
 • Graven oever
 • Aanbrengen nieuw wandelpad (noordelijk deel)
 • Aanbrengen nieuwe bomen (noordelijk deel)
 • Inzaaien oeverplanten

De werkzaamheden starten in april 2022. We voeren de werkzaamheden in fasen uit. Waarschijnlijk is het meeste werk af aan het begin van de zomer. Komende winter plant de gemeente nieuwe bomen.

Opmerkingen van bewoners

In het najaar van 2021 bespraken wij ons plan met de bewoners van een gedeelte van de Zwanebloem en de Boomkwekerij. De bewoners hielpen ons om het plan te verbeteren. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

 • Maak het nieuwe voetpad ongeschikt voor fietsers.
 • Zorg dat fietsers het achterpad niet gaan gebruiken als fietspad.
 • Behoud bomen als dat kan.
 • Let op plekken nieuwe bomen.

 Aanpassingen van het plan

We verwerkten de opmerkingen van de bewoners in ons plan. Hier leest u wat dit voor het plan betekent.

Nieuw voetpad ongeschikt maken voor fietsers

Er rijden op dit moment veel fietsers over het voetpad achter de Zwanebloem. Dat is niet de bedoeling. Fietsers zouden via de Pinksterbloem naar het Westblok moeten rijden. Het nieuwe pad is een halfverharding, een soort schelpenpad. Het is moeilijk om alle fietsers tegen te houden. Veel fietsers zijn gewend om over dit voetpad te rijden. We zorgen dat de route niet aantrekkelijk is voor fietsen. Daarvoor nemen we de volgende maatregelen:

 • We maken het pad niet zo breed en het wordt niet recht.
 • Bij het Westblok en achter Zwanebloem 98 sluiten we het nieuwe voetpad met een bochtje aan op de bestaande paden.
 • Er komen nieuwe struiken bij het Westblok, dit maakt de aansluiting scheef en dus minder logisch voor fietsers.

Achterpad moet geen nieuwe fietsroute worden

Het pad achter de tuinen en de schuren van Zwanebloem 98-116 verandert niet. Dit is een voetpad, fietsers mogen hier niet rijden. We nemen de volgende maatregelen om te zorgen dat dit geen nieuwe fietsroute wordt:

 • We leggen boomstammen tussen het nieuwe wandelpad en het bestaande achterpad. Zo zorgen we dat fietsers niet door het gras naar het andere pad toe rijden.
 • Het “dijkje” naast Boomkwekerij 59 laten we liggen. Fietsers kunnen hier dan niet door.
 • Fietsers kunnen het aarden “fietspaadje” dat over het dijkje naast Boomkwekerij 59 loopt niet meer gebruiken. Hier komen nieuwe struiken met een hekje.

Behoud bomen als het kan

De gemeente wil het “dijkje” achter de Zwanebloem 98-116 weghalen waar dat kan. Zo maken we meer ruimte voor een mooie nieuw groenstrook. Bovendien is het “dijkje” niet goed te onderhouden. Met de bewoners spraken we af dat we het “dijkje” laten liggen naast Boomkwekerij 59 en voor een klein deel achter Zwanebloem 119. Dit betekent dat de bomen naast Boomkwekerij 59 blijven staan, net als de boom achter Zwanebloem 119.

 Houd rekening met de plekken van nieuwe bomen

Volgende winter plant de gemeente nieuwe bomen. Daarvoor is nog geen definitief plan. We zorgen dat de nieuwe bomen zo veel als mogelijk terug komen op de plekken waar de oude bomen stonden. Sommige bewoners willen liever kleinere bomen. Daarom kiezen we als dat kan voor boomsoorten die minder hoog worden.

Maatregelen Zwanebloem Boomkwekerij