Home > Nieuwsberichten > Midden-Delfland vraagt aanpassing Maatregelenpakket fosfaatreductie

Midden-Delfland vraagt aanpassing Maatregelenpakket fosfaatreductie (22-11-2016)

RSS
Dit item is verlopen op 22-12-2016.

Biologische en kringlooplandbouw onredelijk zwaar getroffen

De gemeente Midden-Delfland vraagt de Tweede Kamer om het Maatregelenpakket fosfaatreductie aan te passen. Het project Kringlooplandbouw onttrekt fosfaat aan het milieu. In de afgelopen 7 jaar is een omslag gerealiseerd waarbij fosfaat aan het milieu wordt onttrokken in plaats van toegevoegd. Ook de uitstoot van stikstof is 25% lager geworden. Biologische en kringloopboeren dragen al bij aan de oplossing van de landelijke fosfaat- en stikstofproblematiek. Het terugdringen van het aantal koeien bij deze agrariërs vergroot juist de problematiek.

Maatregelenpakket fosfaatreductie

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft met diverse landelijke partijen een akkoord gesloten over het Maatregelenpakket fosfaatreductie. Dit is een generiek akkoord dat geen rekening houdt met de bijdrage die agrariërs leveren aan het oplossen van de problematiek. Kern van het akkoord is het terugdringen van het aantal koeien met 175.000 om de uitstoot te beperken.

De landelijke problematiek is veroorzaakt door het loslaten van de melkquota. Agrariërs die hun bedrijf hebben vergroot veroorzaken de problematiek. Echter de generieke maatregel treft naast de intensieve landbouw ook de fijnschalige extensieve biologische en kringlooplandbouw. Uit het project Kringlooplandbouw in Midden-Delfland blijkt het milieueffect te zijn dat fosfaat aan de bodem wordt onttrokken. Oorzaak van het landelijk probleem van het overtreden van de Europese milieuregels is de groei van het aantal koeien.

Wethouder Govert van Oord roept de Tweede Kamer op om het principe van “de vervuiler betaalt” te hanteren. Hij stelt dat het tegenstrijdig is dat de overheid een duurzame voedselproductie vraagt en dan tegelijkertijd de boeren dwingt een aantal koeien te slachten, terwijl zij juist bijdragen aan een betere milieukwaliteit.

Milieubelasting Midden-Delfland

De kringlooplandbouw in Midden-Delfland toont aan dat een betere milieukwaliteit, gezondere koeien en een hogere melkopbrengst goed samen gaan. De Midden-Delflandse agrariërs onttrekken door het bemesten van de bodem en het maaien van het gras meer fosfaat aan die bodem, dan dat zij toevoegen. Ook scoren zij 30% lager dan het landelijk gemiddelde op de stikstofuitstoot. Onderstaande cijfers gelden voor de Kringloopboeren in Midden-Delfland.

Resultaten Midden-Delfland               2008   2015 procentueel verschil
Milieubelasting Midden-Delfland
Fosfaatoverschot kilo/hectare 17 -4  -124%
Stikstofoverschot kilo/hectare   170 128  -25%
Productiviteit kilo melk per hectare  13.982 15.539 +11%
Voerefficiëntie kilo melk/kilo voer  1,06    1,09    +03%

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens