Home > Servicenormen

Servicenormen

In Midden-Delfland zijn de volgende servicenormen van kracht:

Bezwaarschriften (exclusief belastingen)

Op het bezwaarschrift dient binnen 12 weken een beslissing te worden genomen. Deze termijn wordt gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken nadat een besluit is bekend gemaakt. Deze bekendmaking kan gebeuren via het huis-aan-huisblad of door toezending van het besluit (bijvoorbeeld een verleende bouwvergunning) aan de aanvrager en eventuele derde belanghebbenden. Voor meer informatie over de procedure omtrent de behandeling van bezwaarschriften, zie hierna onder "Ergens niet mee eens? Bezwaar aantekenen kan!".
Het nemen van een beslissing op bezwaar kan worden uitgesteld met 6 weken en dit zal aan u kenbaar worden gemaakt. Als vanwege bijzondere omstandigheden het ook niet lukt binnen deze termijn een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen, wordt met u een andere termijn afgesproken.

Bezwaarschriften WOZ en belastingen

De afdoeningstermijn van bezwaarschriften tegen een WOZ-beschikking of een aanslag gemeentelijke heffingen is afhankelijk van het moment van indiening van het bezwaarschrift. Bezwaarschriften, ingediend van 1 januari t/m 19 november van een bepaald kalenderjaar, worden afgehandeld in hetzelfde kalenderjaar. Bezwaarschriften, ingediend in de laatste 6 weken van een kalenderjaar, worden afgehandeld binnen 6 weken na indiening van het bezwaarschrift.

Verzoeken om kwijtschelding

Uw verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen wordt binnen 8 weken afgehandeld. Deze termijn gaat in wanneer alle benodigde informatie door de gemeente is ontvangen.

Klachten

Bij ingediende klachten heeft u binnen 6 weken een reactie. Dat kan uitgesteld worden met 4 weken, maar dat wordt dan aan u kenbaar gemaakt. Als dat vanwege bijzondere omstandigheden niet lukt wordt er met u een andere termijn afgesproken.

Bouwvergunningen

Op aanvragen voor een bouwvergunning (die vanaf 1 oktober 2010 ‘omgevingsvergunning’ heet) wordt binnen 8 weken beslist. Indien er sprake is van een zogenaamde uitgebreide voorbereidingsprocedure” is deze termijn 26 weken. Als een aanvraag niet compleet is, gaan de termijnen pas in nadat de aanvraag alsnog is gecompleteerd.
Een aanvraag van een omgevingsvergunning wordt zo snel mogelijk gepubliceerd in de Schakel Midden-Delfland.

Milieuvergunningen

Op aanvragen voor milieuvergunningen wordt binnen 26 weken beslist.

Vergunningen op grond van de algemene plaatselijke verordening (APV) en enkele bijzondere wetten

Op grond van de algemene plaatselijke verordening zijn voor verschillende activiteiten vergunningen benodigd. De meest voorkomende zijn een standplaatsvergunning, een vergunning voor reclameborden, een collectevergunning, een vergunning voor driehoeksreclameborden of spandoeken, een ventvergunning, een ligplaatsvergunning, een exploitatievergunning of een drank- en horecavergunning. Op aanvragen van deze vergunningen ontvangt u binnen 8  en voor exploitatievergunningen binnen 12 weken een beslissing.

Leerlingenvervoer

Uw aanvraag voor leerlingenvervoer wordt binnen 6 weken afgehandeld.

Aanvragen voor hulp in het huishouden (Wmo)

Als geen medisch advies behoeft te worden ingewonnen, wordt uw aanvraag voor huishoudelijke hulp binnen 3 weken afgedaan. Is het inwinnen van medisch advies wel noodzakelijk, dan kunt u een beslissing binnen 8 weken verwachten.

Bijstand

Aanvragen op grond van de Wet Werk en Bijstand worden binnen 6 weken afgehandeld.

Melding openbare ruimte

Op meldingen openbare ruimte krijgt u binnen maximaal 1 maand een reactie. Wanneer dat niet mogelijk is, krijgt u daarvan apart bericht (mondeling, telefonisch, per e-mail of schriftelijk).

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens