Home > Stukken ter inzage

Stukken ter inzage

De gemeente maakt haar bekendmakingen officieel bekend in het Gemeenteblad. In de bekendmaking staat vermeld of er stukken ter inzage liggen.

Stukken ter inzage op het gemeentehuis

De aanvragen en besluiten omgevingsvergunningen voor bouw, verbouw en sloop liggen op het gemeentehuis voor u ter inzage. De dossiers kunt u inzien op de computer in de hal van het KCC (Klant Contact Centrum). Kijk bij de openingstijden van het gemeentehuis wanneer u hiervoor terecht kunt.

Stukken ter inzage (online)

Enkele stukken, zoals bestemmingsplannen en sommige besluiten die ter inzage liggen, kunt u onderstaand ook online inzien.

Niet eens met een plan of besluit?

Bent u het niet eens met een plan dat ter inzage ligt of een besluit van de gemeente? Dan kunt u dat op verschillende manieren laten weten. De manier waarop u dat kunt doen verschilt, dit is afhankelijk van de status van een plan of voorstel.

Wanneer gebruik je wat?

 • Aanvraag omgevingsvergunning: u kunt tegen een aanvraag nog geen bezwaar indienen
 • Plan of ontwerpbesluit ligt ter inzage: zienswijze indienen
 • U bent het niet eens met een besluit van de gemeente: bezwaar maken

Soms geldt een afwijkende regeling. Dan wordt dat in de bekendmaking vermeld.

Stukken ter inzage (online):

 • Ontwerp uitwerkingsplan ‘Vastgoedzone Harnaschpolder - Noord’

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerp uitwerkingsplan “Vastgoedzone Harnaschpolder - Noord” met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.up18HP01-vo01 ter inzage leggen.

  Planbeschrijving en plangebied

  Het uitwerkingsplan maakt de realisatie van een hotel met bijbehorend restaurant, hotelbar, zaal- en congresaccomodatie en welnessfaciliteiten mogelijk op een perceel in de Harnaschpolder te Den Hoorn. Het perceel ligt ten oosten van de Rijksweg A4 en ten noorden van de provinciale weg N211, ter hoogte van afslag 12 (Den Haag-Zuid).

  Terinzagelegging

  Vanaf vrijdag 20 maart 2020 ligt het ontwerp uitwerkingsplan ter inzage voor de periode van zes weken. Het ontwerp uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit kunt oproepen door het invullen van de locatie of het planid-nummer: NL.IMRO.1842.up18HP01-vo01. U kunt het plan ook inzien bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden of als PDF-bestand inzien onderaan deze pagina.

  Indienen zienswijzen

  Belanghebbenden kunnen, gedurende de termijn van ter inzage ligging, zienswijzen ten aanzien van het ontwerp uitwerkingsplan kenbaar maken. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. De schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden.

  U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 • Ter inzaggelegging ontwerpbestemmingsplan “N223 duurzaam veilig fase 3B”

Archief

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens