Home > Stukken ter inzage > (Gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan Abtswoude 50a Schipluiden, Midden-Delfland

(Gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan Abtswoude 50a Schipluiden, Midden-Delfland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het vastgestelde bestemmingsplan Abtswoude 50a Schipluiden met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.bp19BG01-va01ter inzage leggen.

Planbeschrijving en plangebied

Het bestemmingsplan “Abtswoude 50a Schipluiden” voorziet in het omzetten van de agrarische bestemming naar de woonbestemming. De locatie ligt aan de oostkant van de gemeente Midden-Delfland tegenover het Abtswoudse Bos.

Het bestemmingsplan vervangt een deel van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Gras’ dat op 25 juni 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad. In het geldende bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming Agrarisch met Waarden. Op het perceel was een veehouderij gevestigd. De bedrijfsvoering hiervan is beëindigd. Er is aangetoond dat het bedrijf niet meer levensvatbaar is. Het agrarische perceel komt daarom in aanmerking voor omzetting naar de woonbestemming. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet naast de omzetting ook in ruimere bouwmogelijkheden om op het perceel landbouwhuisdieren te houden in combinatie met twee gastenverblijven voor gehandicapte kinderen met een meervoudige beperking. De kinderen krijgen zo de mogelijkheid om tijd met de dieren te besteden en op het terrein te overnachten met hun begeleiding.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan ligt met de hierbij behorende stukken, met ingang van vrijdag 28 juni 2019 gedurende zes weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

De documenten zijn als PDF ook te raadplegen onderaan deze pagina of op www.ruimtelijkeplannen.nl.  Op deze website kiest u voor “bestemmingsplannen” onder de kop “Een plan BEKIJKEN”, waarna u de mogelijkheid heeft het ontwerpbestemmingsplan op te roepen op het scherm. Dit kan bijvoorbeeld door de naam van het bestemmingsplan in te typen of in te zoomen op de kaart.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen de termijn van ter inzage ligging tegen het betreffende raadsbesluit beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorwaarde is wel dat hij een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan en tenzij het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld. In het laatste geval kan alleen beroep worden ingediend tegen de gewijzigde onderdelen.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in werking treedt met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

U kunt contact opnemen met de volgende medewerker van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving voor nadere informatie over het bestemmingsplan: Kim Blom (015) 380 41 99.

Schipluiden, 28 juni 2019

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens