Home > Stukken ter inzage > Kennisgeving ruimtelijke ontwikkeling: voorbereiding bestemmingsplan ‘Hof van Keenenburg’

Kennisgeving ruimtelijke ontwikkeling: voorbereiding bestemmingsplan ‘Hof van Keenenburg’

Kennisgeving ruimtelijke ontwikkeling (Artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening)

Het college van burgemeester en wethouders bereidt momenteel het volgende bestemmingsplan voor:

‘Hof van Keenenburg’

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied in de dorpskern van Schipluiden dat wordt begrensd door de achterzijde van de Singel, de Kasteellaan en de Keenenburgweg. Het doel van het bestemmingsplan is om de gewenste ontwikkelingen die worden omschreven in de Structuurvisie Centrumplan Schipluiden [NL.IMRO.1842.sv16SL01-va01] planologisch mogelijk te maken.

Ter inzage ligging

a. De startnotitie van het bestemmingplan ligt vanaf 12 juli 2019 vier weken ter inzage.

De startnotitie ligt tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden. De startnotitie is als PDF ook te raadplegen onderaan deze pagina.

Geen inspraak

Het ontwerp van de bestemmingsplannen wordt opgesteld en zal later ter visie worden gelegd. Omdat bij de  tervisielegging van de ontwerpbestemmingsplannen een ieder een zienswijze over het ontwerp naar voren kan brengen,

b. wordt er momenteel geen gelegenheid aangeboden om zienswijze naar voren te brengen, en

c. wordt er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Guido de Bruijn van de afdeling Landschap,  Wonen en Economie, telefoonnummer (015) 380 41 23 of e-mailadres gdebruijn@middendelfland.nl

Download startnotitie

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens