Home > Stukken ter inzage > Ontwerpwijzigingsplan “Herenwerf naast nr. 23” in Maasland

Ontwerpwijzigingsplan “Herenwerf naast nr. 23” in Maasland

Dit item is verlopen op 01-02-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerpwijzigingsplan “Herenwerf naast nr. 23” in Maasland met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.wp18BG01-on01 ter inzage leggen.

Planbeschrijving en plangebied

Voor een perceel gelegen aan de Herenwerf te Maasland, nabij nummer 23, bestaat het voornemen om daar een nieuwe bedrijfswoning te realiseren. Op dit moment is er op het perceel geen bebouwing aanwezig.

Het plangebied betreft het perceel aan de Herenwerf te Maasland. Het perceel is kadastraal bekend onder gemeente Midden-Delfland, sectie l, perceelnummer 0112.  

Terinzagelegging

Het ontwerpwijzigingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1842.wp18BG01-on01 met de hierbij behorende stukken liggen van vrijdag 21 december 2018 gedurende zes weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien als PDF op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit kunt oproepen door het invullen van de locatie of het planid-nummer: NL.IMRO.1842.wp18BG01-on01.

Zienswijzen

Gedurende genoemde termijn van de terinzageligging kan een ieder mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen op het ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. Voor mondelinge reacties kan men terecht via het telefoonnummer (015) 3804111, team Ruimtelijke Ordening en Milieu.

U kunt ook digitaal een reactie indienen, maak daarbij gebruik van het zienswijzenformulier. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

U kunt contact opnemen met de volgende medewerker van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving voor nadere informatie over het bestemmingsplan: Bart Boon (015) 380 42 22.

Schipluiden, 19 december 2018

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl


Telefoonstoring; gemeente telefonisch niet bereikbaar (maandag 24 juni, 16:30 uur)

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens