Home > Stukken ter inzage > Ter inzage: Gewijzigd vastgesteld exploitatieplan Centrumplan Den Hoorn

Ter inzage: Gewijzigd vastgesteld exploitatieplan Centrumplan Den Hoorn

Dit item is verlopen op 19-04-2019.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 februari 2019 het exploitatieplan Centrumplan Den Hoorn gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud exploitatieplan

Het exploitatieplan maakt onderdeel uit van het gelijknamige bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 januari 2017. Het bestemmingsplan maakt een nieuwe supermarkt, overige detailhandel en 22 nieuwe woningen (grondgebonden en appartementen) planologisch mogelijk.

Voor de gemeente is in het bestemmingsplangebied het kostenverhaal niet voor alle gronden anderszins verzekerd. Niet alle gronden zijn in eigendom van de gemeente, waardoor de kosten niet voor alle gronden waarop bouwmogelijkheden zijn voorzien via gronduitgifteprijzen kunnen worden gedekt. Daarnaast is niet met elke grondeigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Ook is er een noodzaak tot het stellen van eisen en regels over onder meer de inrichting van de openbare ruimte.

Het exploitatieplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen zijn opgenomen in de nota van zienswijzen en de staat van wijzigingen. De wijzigingen hebben betrekking op de motivering van de begrenzing van het exploitatiegebied, de peildatum van de raming van de inbrengwaarden en de raming van de inbrengwaarde van de gronden van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Terinzagelegging

Het gewijzigd vastgestelde exploitatieplan “Centrumplan Den Hoorn” (met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.EP16DH01-VA02) met bijbehorende stukken ligt met ingang van 8 maart 2019 gedurende 6 weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

Genoemde documenten zijn tijdens de termijn van ter inzage ligging digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u voor “bestemmingsplannen” onder de kop “Een plan BEKIJKEN”, waarna u de mogelijkheid heeft het vastgestelde bestemmingsplan op te roepen op het scherm. Dit kan bijvoorbeeld door de naam van het bestemmingsplan in te typen of in te zoomen op de kaart.

Beroep

Belanghebbenden kunnen met ingang van 8 maart 2019 gedurende zes weken tegen de aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Inwerkingtreding exploitatieplan

Het besluit tot vaststelling van het exploitatieplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Digitaal indienen kan ook. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Rens, te bereiken via het telefoonnummer 015-3804111 of via het e-mailadres mrens@middendelfland.nl.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens