Home > Stukken ter inzage > Ter inzage: (Gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan “Commandeurspolder IV” in Maasland

Ter inzage: (Gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan “Commandeurspolder IV” in Maasland

Dit item is verlopen op 18-01-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan “Commandeurspolder IV” in Maasland met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.bp18ML01-va01 ter inzage leggen.

Planbeschrijving en plangebied

Voor de locatie geldt het bestemmingsplan “Commandeurspolder III, fase 6 en 7”. Op basis van dat bestemmingsplan kunnen 3 vrijstaande woningen worden gerealiseerd.
Mede op basis van de Woonagenda Midden-Delfland 2016-2020 is besloten om op de locatie in plaats van drie vrijstaande woningen, vijf geschakelde woningen toe te staan. Om dit mogelijk te maken is een nieuw planologisch kader nodig. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in dit nieuwe kader.
Het plangebied van de vijf woningen ligt in het begin van de Commandeurspolder en wordt beeldbepalend voor de entree van de wijk. Aan de west en noordzijde ligt langs het plangebied een brede watergang.

Terinzagelegging

Het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1842.bp18ML01-va01 met de hierbij behorende stukken liggen van vrijdag 7 december gedurende zes weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien als PDF op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit kunt oproepen door het invullen van de locatie of het planidentificatie-nummer: NL.IMRO.1842.bp18ML01-va01.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen de termijn van ter inzage ligging tegen het betreffende raadsbesluit beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorwaarde is wel dat hij een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan en tenzij het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld. In het laatste geval kan alleen beroep worden ingediend tegen de gewijzigde onderdelen.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in werking treedt met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

U kunt contact opnemen met de volgende medewerker van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving voor nadere informatie over het bestemmingsplan: Bart Boon (015) 380 42 22.

Schipluiden, 4 december 2018

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens