Home > Stukken ter inzage > Ter inzage: Ontwerpbestemmingsplan “1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Gras”

Ter inzage: Ontwerpbestemmingsplan “1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Gras”

Dit item is verlopen op 11-11-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerp “1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Gras” met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.1eHerzBgGras‐on01 ter inzage leggen.

Planbeschrijving en plangebied  

Het plangebied Buitengebied Gras, waarvoor dit bestemmingsplan van kracht is, is gelegen in het buitengebied van Midden-Delfland.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1842.1eHerzBgGras‐on01 ligt van vrijdag 29 september a.s. gedurende zes weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

Genoemde documenten zijn tijdens de termijn van ter inzage ligging digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u voor “bestemmingsplannen” onder de kop “Een plan BEKIJKEN”, waarna u de mogelijkheid heeft het vastgestelde bestemmingsplannen op te roepen op het scherm. Dit kan bijvoorbeeld door de naam van het bestemmingsplan in te typen of in te zoomen op de kaart.

Zienswijzen

Gedurende genoemde termijn van de terinzageligging kan eenieder mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. Voor mondelinge reacties kan men terecht via het telefoonnummer (015) 380 41 11, team Ruimtelijke Ordening en Milieu.

U kunt ook digitaal een reactie indienen, maak daarbij gebruik van het zienswijzenformulier. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website voor de precieze voorwaarden.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met de volgende medewerker van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving voor nadere informatie over het bestemmingsplan: Paul van Hofwegen (015) 380 42 09.

Schipluiden, 28 september 2018

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens