Home > Stukken ter inzage > Ter inzage: Ontwerpbestemmingsplan Abtswoude 50a Schipluiden en de zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Ter inzage: Ontwerpbestemmingsplan Abtswoude 50a Schipluiden en de zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 29 maart 2019 gedurende zes weken de volgende stukken ter inzage liggen:

  • Het ontwerpbestemmingsplan Abtswoude 50a Schipluiden met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.bp19BG01-on01
  • De zakelijke beschrijving van de gesloten anterieure overeenkomst

Planbeschrijving en plangebied

Het bestemmingsplan “Abtswoude 50a Schipluiden” voorziet in het omzetten van de agrarische bestemming naar de woonbestemming. De locatie ligt aan de oostkant van de gemeente Midden-Delfland tegenover het Abtswoudse Bos.

Het bestemmingsplan vervangt een deel van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Gras’ dat op 25 juni 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad. In het geldende bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming Agrarisch met Waarden. Op het perceel was een veehouderij gevestigd. De bedrijfsvoering hiervan is beëindigd. Er is aangetoond dat het bedrijf niet meer levensvatbaar is. Het agrarische perceel komt daarom in aanmerking voor omzetting naar de woonbestemming. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet naast de omzetting ook in ruimere bouwmogelijkheden om op het perceel landbouwhuisdieren te houden in combinatie met twee gastenverblijven voor gehandicapte kinderen met een meervoudige beperking. De kinderen krijgen zo de mogelijkheid om tijd met de dieren te besteden en op het terrein te overnachten met hun begeleiding.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.bp19BG01-on01 met de hierbij behorende stukken, en de zakelijke beschrijving van de gesloten overeenkomst, liggen met ingang van vrijdag 29 maart 2019 gedurende zes weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

De documenten zijn als PDF ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u voor “bestemmingsplannen” onder de kop “Een plan BEKIJKEN”, waarna u de mogelijkheid heeft het ontwerpbestemmingsplan op te roepen op het scherm. Dit kan bijvoorbeeld door de naam van het bestemmingsplan in te typen of in te zoomen op de kaart.

Zienswijzen

Gedurende genoemde termijn van de terinzageligging kan eenieder mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid naar voren brengen bij de gemeenteraad van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. Voor mondelinge reacties kan men terecht via het telefoonnummer (015) 3804111, team Ruimtelijke Ordening en Milieu.

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen, maak daarbij gebruik van het zienswijzenformulier. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

U kunt contact opnemen met de volgende medewerker van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving voor nadere informatie over het bestemmingsplan: Kim Blom (015) 380 41 99.

Schipluiden, 28 maart 2019

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens