Home > Stukken ter inzage > Ter inzage: Ontwerpbestemmingsplan Keenenburg V fase 2 en het ontwerpexploitatieplan

Ter inzage: Ontwerpbestemmingsplan Keenenburg V fase 2 en het ontwerpexploitatieplan

Dit item is verlopen op 28-12-2018.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 16 november 2018 gedurende zes weken de volgende stukken ter inzage liggen:

  • Het ontwerpbestemmingsplan Keenenburg V fase 2 met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.bp18SL02-on01
  • Het ontwerpexploitatieplan Keenenburg V fase 2 met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.ep18SL02-on01

Planbeschrijving en plangebied

Het bestemmingsplan “Keenenburg V fase 2” voorziet in de realisatie van maximaal 39 woningen. De locatie ligt aan de zuid-oostkant van het dorp Schipluiden en ligt ingesloten tussen de Keeneburgweg, de bestaande wijk, de golfbaan en het bedrijventerreintje aan de Zouteveense weg.

Het bestemmingsplan vervangt een deel van het geldende bestemmingsplan ‘1e herziening Keenenburg V 2015’ dat op 23 juni 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad. In het geldende bestemmingsplan heeft het plangebied een uit te werken bestemming. Binnen de uitwerkingsregels is er ruimte voor 23 woningen. De woningbehoefte is groot en de locatie leent zich voor een verdichting van het woonprogramma. Daarnaast is het woonprogramma meer divers en gericht op verschillende doelgroepen. In het voorliggende plan zijn nu 37 woningen mogelijk. Met een afwijkingsbevoegdheid zijn er nog 2 woningen extra toe te voegen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.bp18SL02-on01 met de hierbij behorende stukken, en het ontwerpexploitatieplan met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.ep18SL02-on01 liggen met ingang van vrijdag 16 november 2018 gedurende zes weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

De documenten zijn als PDF ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u voor “bestemmingsplannen” onder de kop “Een plan BEKIJKEN”, waarna u de mogelijkheid heeft het ontwerpbestemmingsplan op te roepen op het scherm. Dit kan bijvoorbeeld door de naam van het bestemmingsplan in te typen of in te zoomen op de kaart.

Crisis en herstelwet

Gelet op artikel 1.1 van de Crisis- en herstelwet en bijlage I van die wet, is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing op het voorliggende bestemmingsplan. Belanghebbenden worden er op gewezen dat voor beroep tegen het bestemmingsplan bijzondere bepalingen gelden. Onder andere geldt de verplichting om in het beroepsschrift de beroepsgronden op te nemen en die beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn van 6 weken niet meer worden aangevuld.

Zienswijzen

Gedurende genoemde termijn van de terinzageligging kan eenieder mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid naar voren brengen bij de gemeenteraad van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. Voor mondelinge reacties kan men terecht via het telefoonnummer (015) 3804111, team Ruimtelijke Ordening en Milieu.

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen, maak daarbij gebruik van het zienswijzenformulier. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

U kunt contact opnemen met de volgende medewerker van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving voor nadere informatie over het bestemmingsplan: Kim Blom (015) 380 41 99.

Schipluiden, 15 november 2018

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens