Home > Stukken ter inzage > Ter inzage: Ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Maaslandse Dam” in Maasland

Ter inzage: Ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Maaslandse Dam” in Maasland

Dit item is verlopen op 29-03-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan “Partiele herziening bestemmingsplan Maaslandse Dam” in Maasland met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.BP18BG03-on01 ter inzage leggen.

Planbeschrijving en plangebied

Op 28 april 2015 heeft de gemeenteraad van Midden-Delfland het bestemmingsplan 'Maaslandse Dam' vastgesteld. Nadien zijn er vanuit de gemeente Midden-Delfland een aantal ontwikkelingen en wensen binnen dit gebied die niet meer in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan 'Maaslandse Dam'. De ontwikkelingen betreffen herbestemming op vier locaties.

Om de ontwikkelingen op de vier locaties juridisch / planologisch te borgen is besloten het huidige bestemmingsplan te herzien. Middels de voorliggende partiele herziening wordt het huidige bestemmingsplan 'Maaslandse Dam' op vier locaties herzien.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1842.BP18BG03-on01 met de hierbij behorende stukken ligt vanaf vrijdag 15 februari 2019 gedurende zes weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien als PDF op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit kunt oproepen door het invullen van de locatie of het planid-nummer: NL.IMRO.1842.BP18BG03-on01

Zienswijzen

Gedurende genoemde termijn van de terinzageligging kan een ieder mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. Voor mondelinge reacties kan men terecht via het telefoonnummer (015) 3804111, team Ruimtelijke Ordening en Milieu.

U kunt ook digitaal een reactie indienen, maak daarbij gebruik van het zienswijzenformulier. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

U kunt contact opnemen met de volgende medewerker van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving voor nadere informatie over het bestemmingsplan: Paul van Hofwegen (015) 380 4209.

Schipluiden, 7 februari 2019

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens