Home > Stukken ter inzage > Ter inzage: Ontwerpbestemmingsplan “Partiele herziening Harnaschpolder-Zuid - Waterberging” in Den Hoorn

Ter inzage: Ontwerpbestemmingsplan “Partiele herziening Harnaschpolder-Zuid - Waterberging” in Den Hoorn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij het ontwerpbestemmingsplan “Partiele herziening Harnaschpolder-Zuid - Waterberging” in Den Hoorn met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.bp19HP01-on01 ter inzage leggen.

Planbeschrijving en plangebied

Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Midden-Delfland het bestemmingsplan ‘Harnaschpolder Zuid 2014' vastgesteld. In dit bestemmingsplan is een aanduiding opgenomen voor waterberging binnen de bestemming Bedrijventerrein.

Het doel van de partiële herziening is om voor waterberging in het gebied juridisch meer ruimte te creëren. Met deze partiële herziening wordt waterberging van ten minste 5.000 m² voor Harnasch Zuid en Vrij-Harnasch op de bestemmingen 'Gemengd-1' en 'Groen' door middel van een specifieke aanduiding juridisch-planologisch mogelijk gemaakt.  

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1842.bp19HP01-on01 met de hierbij behorende stukken ligt van vrijdag 3 mei 2019 gedurende zes weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien als PDF op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit kunt oproepen door het invullen van de locatie of het planid-nummer: NL.IMRO.1842.bp19HP01-on01.

Zienswijzen

Gedurende genoemde termijn van de terinzageligging kan een ieder mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. Voor mondelinge reacties kan men terecht via het telefoonnummer (015) 3804111, team Ruimtelijke Ordening en Milieu.

U kunt ook digitaal een reactie indienen, maak daarbij gebruik van het zienswijzenformulier. Dit formulier is te vinden op de gemeentelijke website. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

U kunt contact opnemen met de volgende medewerker van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving voor nadere informatie over het bestemmingsplan: Paul van Hofwegen (015) 380 4209.

Schipluiden, 25 april 2019

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens