Home > Stukken ter inzage > Ter inzage: Uitwerkingsplan “Hooipolderweg 1, Den Hoorn” gewijzigd vastgesteld

Ter inzage: Uitwerkingsplan “Hooipolderweg 1, Den Hoorn” gewijzigd vastgesteld

Dit item is verlopen op 01-02-2019.

Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 3.9a lid 1 Wro bekend dat het op 27 november 2018 het uitwerkingsplan “Hooipolderweg 1, Den Hoorn” (gewijzigd) heeft vastgesteld.

Uitwerkingsplan

Het uitwerkingsplan betreft een beperkt aantal veranderingen in de bebouwing en voorzieningen van het bedrijf Benfried in Den Hoorn. Het plangebied van dit uitwerkingsplan bestaat uit het perceel Hooipolderweg 1 aan de zuidrand van Den Hoorn tussen de Woudseweg en de recent aangelegde Zuidhoornseweg.

Het ontwerp-uitwerkingsplan heeft van 24 augustus 2018 tot en met 5 oktober 2018 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het uitwerkingsplan is ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan wel ambtelijk gewijzigd. Deze wijziging betreft het verduidelijken van de toegestane hoeveelheid detailhandel binnen de bestemming Bedrijven.

Ter inzage legging

Het (gewijzigde) vastgestelde uitwerkingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.1842.up18DH01-vg01 ligt met de daarbij behorende stukken van vrijdag 21 december 2018 gedurende zes weken ter inzage. Het vastgestelde plan is in te zien tijdens kantooruren bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit kunt oproepen door het invullen van de locatie of het planid-nummer: “NL.IMRO.1842.up18DH01-vg01”.

Beroep

Men kan binnen de termijn van de ter inzage ligging tegen het betreffende besluit beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van het college in werking treedt met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt. Als echter binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor nadere informatie over het uitwerkingsplan kunt u via telefoonnummer (015) 380 42 20 contact opnemen met de heer R.F. Berkers van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving.

Midden-Delfland, 20 december 2018

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl


Telefoonstoring; gemeente telefonisch niet bereikbaar (maandag 24 juni, 16:30 uur)

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens