Home > Stukken ter inzage > Ter inzage: Vaststelling bebouwde kommen Midden-Delfland

Ter inzage: Vaststelling bebouwde kommen Midden-Delfland

Dit item is verlopen op 18-04-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken bekend dat de gemeenteraad van Midden-Delfland op 26 februari 2019 de begrenzing van de bebouwde kommen van de volgende dorpen en buurtschappen heeft vastgesteld:

  • Den Hoorn;
  • Schipluiden;
  • Maasland;
  • Maaslandse Dam.

Dit besluit is genomen op grond van artikel 20a lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en de artikelen 3.21 lid 3 en 4.1 onder a van de Wet Natuurbescherming.

Terinzagelegging

Het besluit ligt met de hierbij behorende stukken, met ingang van donderdag 7 maart 2019 gedurende zes weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen de termijn van ter inzage ligging tegen het betreffende raadsbesluit beroep instellen bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

De belanghebbende moet dan wel een zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan en tenzij het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld. In het laatste geval kan alleen beroep worden ingediend tegen de gewijzigde onderdelen.

Besluit schorsen?

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in werking treedt met ingang van de publicatie van dit besluit.

Indien er voor de indiener van het beroepsschrift sprake is van een spoedeisend belang om de werking van het besluit te schorsen, dient de indiener van het beroepsschrift binnen de beroepstermijn tevens een verzoek tot voorlopige voorziening aan te vragen bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit tot vaststelling treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

U kunt contact opnemen met een medewerker van de afdeling Beheer van de gemeente Midden-Delfland voor nadere informatie over het bestemmingsplan: (015) 3804 111

Schipluiden, 27 februari 2019

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens