Home > Stukken ter inzage > Ter inzage: Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan Keenenburg V fase 2 Schipluiden en (gewijzigd) exploitatieplan, Midden-Delfland

Ter inzage: Vaststelling (gewijzigd) bestemmingsplan Keenenburg V fase 2 Schipluiden en (gewijzigd) exploitatieplan, Midden-Delfland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 5 april 2019 gedurende zes weken de volgende stukken ter inzage liggen:

  • Het gewijzigde bestemmingsplan Keenenburg V fase 2 met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.bp18SL02-va01
  • Het gewijzigde exploitatieplan Keenenburg V fase 2 met het planidentificatienummer NL.IMRO.1842.ep18SL02-va01

Planbeschrijving en plangebied

Aan de zuidoost zijde van de dorpskern Schipluiden ligt het plangebied Keenenburg V fase 2. Het plangebied is momenteel nog in gebruik als grasland, pluktuin en boerderij. Het bestemmingsplan “Keenenburgweg fase 2” maakt concrete woningbouwplannen mogelijk op de locatie. Hier zullen maximaal 39 woningen worden gerealiseerd. Op de locatie van de boerderij is ruimte voor 9 woningen (4 gestapelde woningen in een hooiberg, 2 stalwoningen, 2 schuurwoningen en de oorspronkelijke woning) op een gezamenlijk erf. De rest van het plan voorziet in 16 rijwoningen, 4 tweekappers, 2 vrijstaande woningen en 6-8 appartementen.
De gewenste ontwikkeling is beschreven in het beeldkwaliteitplan Keenenburg V fase 2. Dit beeldkwaliteitplan vormt samen met het stedenbouwkundigplan de onderlegger voor het bestemmingsplan.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan ligt met de hierbij behorende stukken, met ingang van vrijdag 5 april 2019 gedurende zes weken, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u ook inzien als PDF op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kiest u ‘Bestemmingsplannen’ waarna u het besluit kunt oproepen door het invullen van de locatie of het planid-nummer: NL.IMRO.1842.bp18SL02-va01.

Crisis- en herstelwet

Gelet op artikel 1.1 van de Crisis- en herstelwet en bijlage I van die wet, is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing op het onderhavige bestemmingsplan. Daarom worden belanghebbenden er hierbij op gewezen dat voor beroep tegen het bestemmingsplan bijzondere bepalingen gelden. Onder andere geldt de verplichting om in het beroepsschrift de beroepsgronden op te nemen en die beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn van 6 weken niet meer kunnen worden aangevuld

Beroep

Een belanghebbende kan binnen de termijn van ter inzage ligging tegen het betreffende raadsbesluit beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorwaarde is wel dat hij een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan en tenzij het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld. In het laatste geval kan alleen beroep worden ingediend tegen de gewijzigde onderdelen.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in werking treedt met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

U kunt contact opnemen met de volgende medewerker van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving voor nadere informatie over het bestemmingsplan: Kim Blom (015) 380 41 99

Schipluiden, 4 april 2019

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens