Home > Weekboek burgemeester

Weekboek burgemeester 2011

RSS
 • Weekboek burgemeester (28-12-2011)

  Alvast een fijne jaarwisseling

  Dit weekboek is het laatste van dit jaar. Ik wens dus alle lezers aan de vooravond van 2012 ook weer langs deze weg een heel gelukkig en gezond Nieuwjaar toe. En natuurlijk hoop ik dat u ook weer mijn berichten volgt via deze website. Via Twitter is het niet te missen, want ook daar zijn we te vinden.

 • Weekboek burgemeester (19-12-2011)

  Raad vergadert voor de laatste keer dit jaar

  Dinsdagavond vergaderde de gemeenteraad. Een belangrijk agendapunt was de advisering over de vorming van de metropoolregio. Met een interessante discussie die al was voorbereid in de commissie Bestuur ging de raad akkoord met het verzenden van de brief door het college. Wel werd er nadrukkelijk bij aangegeven wat wij verwachten van de samenwerking en wat we die samenwerking ook zelf kunnen brengen. Aansluitend hadden de commissievoorzitters nog een kleine bijeenkomst.

 • Weekboek burgemeester (12-12-2011)

  Blankenburgtracé

  Dit weekboek is van 14 dagen. Maandag 28 november was ik in de middag met Statenlid Demoed en wethouder Horlings op pad voor een werkbezoek aan het Blankenburgtracé. Die naar later zou blijken (op 7 december) toch van de minister de voorkeur krijgt boven de Oranjetunnel. Toch is het goed om de Statenleden inzicht te geven in de belangen die er zijn te verdedigen.

 • Weekboek burgemeester (28-11-2011)

  Waterschapslasten voor boeren: in 2012 naar beneden

  Na een dag voor korte afspraken over van alles en nog wat was ik maandagavond in Maassluis voor het bijwonen van een avond van het Waterschap Delfland. Het was een avond georganiseerd voor de boeren. De avond ging over de oplossing van de problematiek van de sterk gestegen waterschapslasten door een fout in de wet. Er is door het waterschap een aanpak gekozen die het mogelijk maakt om de tarieven in 2012 te verlagen en in lijn te brengen van de tarieven die in 2013 aan de orde zijn, als de wetswijziging door de gezamenlijke lobby een feit is. De lasten waren echt te hoog en kunnen nu behoorlijk dalen. Het is een stap. Nu gaan we ook nog inzetten op een bezoek van de Staatssecretaris om hem de specifieke problematiek van de boeren in Midden-Delfland te vertellen. 

 • Weekboek burgemeester (21-11-2011)

  Rondje met de wijkagent in Maasland

  Maandagavond was ik mee met de wijkagent van Maasland. Een rondje dorp, kunnen we zeggen. Echt alle hoeken en gaten hebben we verkend. Ook hebben we een bezoekje gebracht aan de buurtpreventen die een cursus volgden. Een buitengewoon gemotiveerde club. Later deze week had ik op het gemeentehuis een afstemmingsoverleg met het bestuur van de organisatie. Het gaat goed en de belangstelling en steun uit de samenleving is prima.

 • Weekboek burgemeester (14-11-2011)

  Europese zaken in de regio

  Maandagmiddag was er een bijeenkomst van het stadsgewest Haaglanden. Hiervoor waren alle bestuurders uitgenodigd die in hun gemeenten de Europese belangen behartigen dan wel contacten onderhouden op internationaal vlak. Ook de bestuurders uit het comité van de Regio’s waren aanwezig voor een presentatie. Ook was EU-parlementarier Van der Camp aanwezig om in te gaan op de samenwerking van regio en Europa.

 • Weekboek burgemeester (07-11-2011)

  Personeelsdag

  Maandag had het gemeentelijke personeel een dag waarop de diverse afdelingen elkaar informeerden over de kwaliteit die het personeel en bestuur nastreeft voor onze gemeente. De wethouders en ondergetekende gingen in op de bestuurlijke kant van het kwaliteitsthema Cittaslow. Met dit thema als leidend kwaliteitsbeleid waren er diverse workshops georganiseerd waar het personeel aan mee kon doen. Van de werkzaamheden van het KCC tot het efficiënte gladheidsbestrijdingssysteem, van het “quality” team bij de afdeling Ontwikkeling tot de afdeling Inwonerszaken, overal was extra kennis en ervaring uit te wisselen. Op deze dag werden overigens ook de computersystemen geüpdatet. In de middag werd op de Vlietlanden met de organisatie een stuk natuuronderhoud gedaan, de uitlopers van de wilgenslieten in de beschoeiing van de watergangen werden onder leiding van Natuurmonumenten gesnoeid. Een zeer leerzame dag, die heel mooi ook samenviel met goede weersomstandigheden. Een beetje zoals een “make a difference day”. En ik hoop ook dat de ervaring ons personeel nog meer zal inspireren, en eigenlijk heb ik daar helemaal geen twijfel bij.

 • Weekboek burgemeester (31-10-2011)

  Werkbezoek Post bedrijven

  Dinsdagmiddag was het college op werkbezoek bij de familie Post. Deze familie investeert op geweldige wijze in onze gemeente. Vanwege de vele projecten koos het College voor een bezoek met uitvoerige toelichting in Op Hodenpijl. Het was een openhartig gesprek, waarin de diverse uitdagingen bij de investeringen aan de orde zijn gekomen. Zowel voor de familie als de gemeente.

 • Weekboek burgemeester (24-10-2011)

  Laatste vergadering stuurgroep veiligheid A4 voor overleg met Minister I&M

  Maandag was er stuurgroep vergadering voor het project A4. Vanwege veiligheidsaspecten van het rijkswegtracé en de tunnel is er een stuurgroep waarin de burgemeesters van Schiedam en Midden-Delfland samen met Rijkswaterstaat vergaderen. Op dit moment zijn er nog enkele zaken over die overleg met de minister vragen. Dit overleg wordt dan ook op korte termijn verwacht, want de aanbesteding is ook rond en de aannemer zal nu de zaken definitief gaan maken. Dan moet er ook geen onduidelijkheid meer zijn over de afgesproken maatregelen ten behoeve van de veiligheid van gebruikers en hulpverleners.

 • Weekboek burgemeester (17-10-2011)

  Stuurgroep dijkring, bestuurlijke afstemming bij overstromingen

  Maandagmorgen bezocht ik op het provinciehuis de vergadering van de stuurgroep Dijkring 14. Namens de veiligheidsregio Haaglanden neem ik hieraan deel. Het doel van deze stuurgroep onder leiding van de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland is de bestuurlijke afstemming bij overstromingen, zowel in de fase hieraan voorgaande als bij daadwerkelijke overstromingen.

 • Weekboek burgemeester (10-10-2011)

  Centrumplannen Den Hoorn

  Wat voor maandag en dinsdag in het oog springt was de presentatie van de centrumplannen voor Den Hoorn. Er liggen nu plannen die met de bevolking worden gedeeld, later deze week zou er ook een bijeenkomst zijn waar de plannen worden toegelicht. Op weg naar het masterplan dat vele wensen van de inwoners van Den Hoorn in zich moet hebben en dan “up tempo” realiseren.

 • Weekboek burgemeester (03-10-2011)

  Maaslandse Dam, de eerste ontwikkeling

  Maandagmorgen had ik een afspraak met de familie Molenaar. Dit echtpaar zal als eerste gaan ontwikkelen op de Maaslandse Dam. Hiervoor werd in een bescheiden feestelijke sfeer op mijn werkkamer in het bijzijn van de wethouder Ontwikkeling een overeenkomst getekend. Familie Molenaar, van harte gefeliciteerd. Nu aan de realisatie gaan werken, op naar de tweede (particuliere) ontwikkelaar.

 • Weekboek burgemeester (26-09-2011)

  Europa decentraal

  Maandag was ik in Den Haag bij het IPO voor een bestuursvergadering van de stichting Europa decentraal. Daar ben ik namens de VNG bestuurder van. Deze stichting heeft tot doel de vraagbaak te zijn voor decentrale overheden over de uitvoering van Europese wet- en regelgeving. Naast VNG (gemeenten) zijn ook het IPO (provincies), de waterschappen en het rijk in deze stichting vertegenwoordigd.

 • Weekboek burgemeester (19-09-2011)

  Veel vergaderingen

  Het begin van de week stond vol met allerhande stafoverleg, collegevergadering en de voorbereiding van de begroting die volgende week af moet zijn. Woensdagmorgen had ik als lid van het DB van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) overleg met de voorzitter van de VRH op het gemeentehuis in Den Haag en in de middag was ik op het kantoor van de Veiligheidsregio voor een vergadering van het Georganiseerd Overleg met de vakbonden over diverse agendapunten. Ook bij het personeel gaat nu het effect van de bezuinigingen op de VRH zichtbaar worden. Het personeel zit er wel heel constructief in, maar het wordt allemaal niet eenvoudig want bij een bezuiniging van grosso modo 10% in 2015, praat je toch over 6 à 7 miljoen en dat kun je niet onzichtbaar binnenroeien. Woensdagavond was ik uitgenodigd voor de vergadering van de Commissie Bestuur. Twee onderwerpen stonden op de agenda, die weer richtinggevend zijn in de gemeente. Het nieuwe communicatiebeleid en de beleidsnotitie burgerparticipatie zijn besproken en we mogen vaststellen dat de richting gedeeld wordt. Nu weer hard werken aan de uitvoering met blijvend aandacht voor kwaliteit in de relatie tussen bestuur en burger.  

 • Weekboek burgemeester, 12-09-2011

  Een drukke week

  Maandag en dinsdag waren er veel korte afspraken, ook min of meer ter voorbereiding van de ontvangsten van de delegaties, waaronder die van de Staatssecretaris van Economie, Landbouw en Innovatie. Dinsdag vergaderde het college en hadden we het persgesprek over de lopende zaken en onderwerpen die op de politieke agenda staan. We hebben bijvoorbeeld uitvoerig stilgestaan bij de onwenselijkheid van de Blankenburgtunnel, de ontwikkeling van de Maaslandse Dam en de kindermonumentendag en het monumentenschildje met een QR-code.

 • Weekboek burgemeester, 05-09-2011

  Waterschapslasten, blijvend op de agenda

  Maandag was ik op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Samen met de voorzitters van LTO Delflands groen en onder anderen vertegenwoordigers van waterschappen bogen we ons met de rijksambtenaren opnieuw over de mogelijkheden van een compensatie voor de te hoge waterschapslasten. Het is technisch en procedureel behoorlijk ingewikkeld. Wordt vervolgd, er gaat op korte termijn gesproken worden met de staatssecretaris. Dinsdag was de gebruikelijke collegevergadering en in de middag werd er weer tijd gebruikt om onderwerpen door te praten, kennis te delen. De nieuwe collegeleden komen er goed in. De wethouder Financiën maakte zijn opwachting in de commissie bestuur. Op donderdag stond er nog een vaartochtje op het programma. Met best aardig weer konden we Midden Delfland weer van zijn mooiste kant laten zien.

 • Weekboek burgemeester, 29-08-2011

  kraamvisite

  Maandagmorgen was ik met de griffier op kraamvisite. Ditmaal bij Tim van der Eijk, de zoon van Deborah en Maarten van der Eijk. Aan de gelukkige vader, lid van de gemeenteraad, hebben we het traditionele cadeautje van de gemeente overhandigd. De vaders en moeders in onze raad weten wat het is, maar ik kan het hier niet verklappen anders is het voor de volgende ouders geen verrassing meer.
   

 • Weekboek burgemeester, 22-08-2011

  Tabgha

  Maandagmiddag ben ik in het huisje van wijlen mevrouw Van der Stap aan de Vlaardingesekade in Schipluiden geweest. Daar is nu een tentoonstelling ingericht met allerhande devotionalia. Als je iets weten wil over de katholieke kerk, dan kun je daar tijdens de openingstijden terecht. Een zeer indrukwekkende verzameling feiten en aandenkens. Aan de tentoonstelling is de naam Tabgha gegeven, afgeleid van het Griekse woord Heptagon, 7 bronnen, de plek aan het Meer van Tiberias waar Petrus de opdracht kreeg de 'schapen' te hoeden.

 • Weekboek burgemeester, 15-08-2011

  Bestuurlijke onderwerpen

  Maandag had ik stafoverleg OOV (openbare orde en veiligheid). Een terugblik op de vorige week was snel gemaakt. De festiviteiten in Schipluiden zijn veilig verlopen. En door de band genomen is het een rustige week. Ook had ik een interview voor het blad Focus over de bezuinigingen op de veiligheidsregio en de dilemma’s die daarbij voor de bestuurders van veiligheidsregio en gemeenten aan de orde zijn.

 • Weekboek burgemeester, 08-08-2011

   De week van het Zomerfeest Schipluiden

  Op zaterdagavond startte in Schipluiden het Zomerfeest. Een jubileum, want in 2011 bestaat dit feest vol gezelligheid 40 jaar. Dit jaar werd op zaterdagavond al een voorproefje gegeven van het programma, met een botenparade met de thema’s. Ik voer mee als ambtenaar van de burgerlijke stand met 4 bruiden en een schipper. Op zondag was de traditionele zomerfeestkerkdienst op het schoolplein van de Jozefschool. Een volle bak, dat had nooit in de kerk gepast!

 • Weekboek burgemeester, 11-07-2011

  Provinciehuis

  Maandagmorgen was ik op het provinciehuis om eens bij te praten met gedeputeerde Spies. Er gebeurt veel in de ruimtelijke groen agenda in de regio. Er wordt hard gewerkt aan de groenagenda van de metropoolregio, er wordt uitvoering gegeven aan de Hof van Delflandopdrachten. Dus reden te meer om eens bij te praten over de bestuurelijke ontwikkelingen in gemeente en regio.

 • Weekboek burgemeester, 04-07-2011

  Diverse activiteiten komen samen

  Maandag 20 juni was er een delegatie van Lentiz onderwijsgroep op bezoek. Er wordt gewerkt aan een symposium over een opleiding voor werken in het groen. Ondernemen in de groene recreatieve sector past helemaal bij onze gemeente. dus we gaan iets moois doen. Waarschijnlijk komt er een week in oktober waar we vele activiteiten samenbundelen die allemaal te maken hebben met onderwijs, economie en landschap. Ook MKB organiseert een Midden-Delflandlezing door de Commissaris der Koningin.

 • Weekboek burgemeester, 20-06-2011

  Begrotingsbrief

  Dinsdag was het college weer in vergadering. Aansluitend hadden we de persbijeenkomst waar we het beleid van de gemeente weer hebben kunnen toelichten. Belangrijk onderwerp was toch wel de begrotingsbrief waarmee de inzet bekend wordt voor de begroting 2012 en verder.

 • Weekboek burgemester, 13-06-2011

  MKB gesprek

  Maandagmiddag sprak ik met een vertegenwoordiging van MKB Schipluiden-Den Hoorn. Het onderwerp was de rapportage van MKB over de ondernemersvriendelijkheid. Het was een stevig gesprek waarin we met elkaar de verbeterpunten van gemeente in de richting van ondernemers hebben opgezocht. Er gaat veel goed, maar er zijn wel punten die wat extra aandacht vragen. Misschien hier of daar toch iets meer de persoonlijke informerende touch. De directie gaat daar met de organisatie mee aan de slag.

 • Weekboek burgemeester, 06-06-2011

  Aandeelhoudersvergadering Westland Infra

  Maandagmorgen had ik een gesprek ter voorbereiding van de aandeelhoudersvergadering van Westland Infra. Normaal gesproken zou de wethouder EZ de aandeelhoudersvergadering hebben bijgewoond, maar gezien de vacature neem ik die taken over. Een voorgesprek met de directie was dan ook even handig.

 • Weekboek burgemeester, 30-05-2011

  MKB oppasser gezocht voor Paarse Krokodil

  Maandagmorgen op bezoek bij een jubilerend bruidspaar, maar er waren ook de gebruikelijke zaken zoals overleg met politie. Maar ook veel pogingen om in overleg te komen met MKB Zuid-Holland. Onze gemeente had inmiddels een week geleden van MKB ZH de Paarse Krokodil ontvangen. MKB meet de ondernemersvriendelijkheid van gemeenten en onze gemeente kwam uit onderzoek van deze belangenorganisatie op de laatste plaats. Na bestudering van het rapport zijn we tot de conclusie gekomen dat er op zijn minst twijfels zijn over de zorgvuldigheid waarmee conclusies zijn getrokken, en dat op een aantal plekken de feiten ook onjuist zijn. Daarover wilden we in gesprek met het bestuur, maar dat blijkt ingewikkeld. De indruk bestaat dat we van het kastje naar de muur gestuurd worden, zelfs een laatste poging dit weekend om met de voorzitter van MKB ZH in gesprek te komen lukt jammer genoeg niet. Ik zou haast MKB willen voordragen voor de paarse struisvogel, hoewel ik toch eigenlijk hoop dat het gesprek snel plaatsvindt. Immers we zoeken met spoed naar een oppasser voor deze uitheemse diersoort die naar ons idee onterecht in onze gemeente is terechtgekomen.
   

 • Weekboek burgemeester, 23-05-2011

  Wethouders van CDA en VVD

  Deze week zijn de felicitaties natuurlijk voor Christiaan, onze CDA-wethouder ruimtelijke ontwikkeling. Hij is voorgedragen door de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk tot burgemeester. Een mooie stap voor deze zeer bevlogen en inhoudelijk ervaren bestuurder. Het zal wel even wennen zijn in de nieuwe rol als burgemeester, want als burgemeester positioneer je juist de wethouders voor de scherpe koers van de gemeente. Zelf blijf je soms op de achtergrond of houd je spiegels voor. Daarbij wens ik hem alvast veel succes. Ik wens ook het CDA veel succes bij het vinden van een opvolger voor ons bestuurlijk team. Want zoals gezegd, dat is ook nodig voor het nemen van politiek gedragen beslissingen in onze gemeente. Natuurlijk gaat het bestuurlijke werk gewoon door, want er liggen wel afspraken met de gemeenteraad en onze organisatie werkt hard door om deze afspraken te realiseren. De portefeuilles worden bij afwezigheid van bestuurders gewoon waargenomen binnen het college.

 • Weekboek burgemeester, 16-05-2011

  OOV-overleg: twitter, kranten en preventie

  Maandagmorgen was het overleg met de politie in ons stafoverleg openbare orde en veiligheid. Tijdens dit overleg bespreken we alle ontwikkelingen op het gebied van veiligheid. Wordt er ingebroken? Wat zijn trends, hoe zit het met autodiefstal of vernielingen? Aan de hand van de cijfers constateren we dus wat er gebeurt en wat de partners te doen staat. Dit keer konden we vaststellen dat er 2 weken niet was ingebroken en geen auto gestolen was. Dat was in de weken ervoor wel het geval. Dus besloten we om een bericht via twitter de deur uit te doen. Het werd direct opgepakt door de media. Dat is belangrijk, want een beetje meer aandacht voor veiligheid is best nodig. In onze dorpen leeft nog echt het gevoel dat je de deur en zo gewoon kunt laten openstaan als je niet thuis bent. Helaas gebeuren in onze gemeente hierdoor toch vervelende dingen. En dan is het goed om alert te blijven. In de preventieve sfeer kan er nog veel gedaan worden. Het Maaslands initiatief buurtpreventie heeft hier zeker grote waarde.

 • Weekboek burgemeester, 09-05-2011

  Deze week staan vooral de herdenkingen centraal.

  Herdenking oorlogsslachtoffers op 4 mei

  Op 4 mei herdachten we de gevallenen uit de Tweede wereldoorlog. Zowel in Schipluiden als in Maasland waren er herdenkingsbijeenkomsten. Beiden voorafgaande met een bijeenkomst in de kerk. Dit jaar was ik in Maasland. De bijeenkomst werd goed bezocht. Met een toespraak van de burgemeester, het luisteren naar muziek van de harmonie en enkele gedichten voorgedragen door kinderen van de basisschool en het leggen van bloemen en kransen werd er herdacht. De twee minuten stilte waren ook echt stil en dat is en blijft een bijzonder moment. Aansluitend was er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in de Singelhof. 

 • Weekboek burgemeester, 02-05-2011

  Jaarrekening met positief resultaat

  Dinsdag legde het College de laatste hand aan de jaarrekening die deze week dan ook klaar voor verzending naar de raad is. Een positief saldo en een boel resultaten als we terugkijken op het jaar.

 • Weekboek burgemeester, 26-04-2011

  Europa Decentraal

  Maandagmiddag was ik bij de bestuursvergadering van het kenniscentrum Europa decentraal. Namens de VNG ben ik bestuurslid in deze stichting die tot doel heeft om voor lagere overheden kennis van wet- en regelgeving aan te bieden. Het kenniscentrum werkt voor gemeenten, provincies en waterschappen. Ditmaal was de vergadering bij de unie van waterschappen in Den Haag. In de ochtend heb ik nog een interview gehad voor een film van Lentiz Onderwijs over de relatie school en gemeente. Ook hadden we de stafvergadering Openbare orde en veiligheid.
   

 • Weekboek burgemeester, 18-04-2011

  Wethouders financiën en de veiligheidsregio Haaglanden

  Maandag was ik met de regionaal brandweercommandant op bezoek bij de wethouders financiën van 2 gemeenten,  te weten Zoetermeer en Delft. De aanleiding was de roep om bezuiniging in de gemeenten en de vertaling naar de Veiligheidsregio Haaglanden. We hebben wat achtergronden kunnen vertellen over de veiligheidsregio die sinds 1 januari 2010 bestaat. Ook hebben we een inkijkje gegeven over de aanpak die de VRH voorstaat naar 2015 toe. Op de woensdag vergaderde overigens het algemeen bestuur van de VRH over de conceptbegroting die een dezer weken naar de gemeenten zal gaan voor zienswijzen. Deze week zal daar een finaal besluit over genomen worden.
   

 • Weekboek burgemeester, 11-04-2011

  Workshop veiligheidsregio

  Maandag was voor het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio een workshop over crisisbeheersing. Deze workshop was voor de burgemeesters om scherp te krijgen wat ieders rol is in de aanpak van (grotere) rampen op basis van de nieuwe wet- en regelgeving. Aansluitend nog een kort overleg over de VRH (veiligheidsregio Haaglanden) met de voorzitter. Dinsdag waren er natuurlijk de reguliere activiteiten, maar ook was er een bedrijfsbezoek door het College aan het Sonnetje. Daar hebben de eigenaren de nieuwe plannen ontvouwd voor de toekomst van de bedrijvigheid, waar naast pannenkoeken, ook de Japanse koe een plaatsje krijgt.

 • Weekboek burgemeester, 04-04-2011

  Europa bepaalt de agenda van gemeenten

  Deze week veel telefoontjes over buurtpreventie en mogelijke sponsoren. En met enkele burgemeesters uit het netwerk van Cittaslow. Dit was vanwege een bijeenkomst in mei in Brussel waar het Europese deel van het netwerk een minisymposium heeft. Daar zijn diverse Europese topambtenaren bij om het Cittaslow-concept, meetbaar kwaliteitsbeleid, te koppelen aan de nieuwe EU-voorstellen in 2014.

 • Weekboek burgemeester, 29-03-2011

  Overleg met nieuw bureauchef politie

  Maandagmiddag was de nieuwe chef van het politiebureau Westland-Midden-Delfland op bezoek voor het wekelijkse politieoverleg. We namen even de veiligheidsonderwerpen door na een korte kennismaking. Wat ons toch wel zorgen baart is inbraken in auto’s en woningen. Hou dus vooral inbrekers in het zicht door vooral auto’s en woningen in het licht te zetten.

 • Weekboek burgemeester, 21-03-2011

  Boekpresentatie door burgemeester Koos Karssen

  “Dan liever met Groen van Prinsterer alleen”; dat was de titel van het boek dat mijn ambtscollega van Maassluis, Koos Karssen geschreven heeft. Op maandagavond presenteerde hij dit boek aan de voormalig minister-president Balkenende. In een gevatte reactie nam Balkenende het boek aan, het biedt veel perspectief op een vervolg, aldus de hoogleraar Balkenende. Het was een inspirerende bijeenkomst.

 • Weekboek burgemeester, 14-03-2011

  Stuurgroep dijkring 14

  Maandagmorgen was ik namens de veiligheidsregio Haaglanden op het provinciehuis voor een bijeenkomst van Dijkring 14. Deze stuurgroepbijeenkomst onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin houdt vinger aan de pols voor de voortgang van de maatregelen ter voorbereiding op een ramptype overstromingen. We wisten toen nog niet wat later deze week zou gebeuren, maar de aardbeving in Japan en de immense waterzee die over het land golfde brengt toch het gevaar van water weer op het netvlies. Want dat was toch wel de constatering van de landelijke stuurgroep dat de voorbereiding op overstroming in Nederland beter moet. En daar zet de stuurgroep landelijk en op dijkringniveau met de veiligheidsregio’s stevig op in.

 • Weekboek burgemeester, 07-03-2011

  Nagesprek over Brussel

  Woensdag was ik weer op kantoor na een indrukwekkend symposium. Er waren stevige gesprekken over Europees beleid en de mogelijkheden om via de sleutel van het Cittaslow netwerk gemeenten aan te haken op Europese doelen. Dit vraagt veel energie. Frans, Duits, Engels en Italiaans, de talen wisselen elkaar af, het gebied Midden-Delfland blijft ook leuk om over te vertellen. Het is fijn als je ziet dat zo’n netwerk op waarde wordt geschat. Stevig doorwerken met elkaar is het advies. Zodra Cittaslow ook in de uitvoeringsprogramma’s van Europees beleid genoemd wordt, bijvoorbeeld als methodiek of netwerk waarmee doelen bereikt kunnen worden, hebben we succes.

 • Weekboek burgemeester, 02-03-2011

  De gebruikelijke zaken

  Eigenlijk maandag en dinsdag de gebruikelijke vergadering in het gemeentehuis. Diverse afstemmingsoverleggen met afdelingshoofden en de wekelijkse vergadering van het College van B&W. Daarnaast bezocht ik ook een jubilerend bruidspaar in Den Hoorn.

 • Weekboek burgemeester, 21-02-2011

  Europese agenda

  Maandagmiddag had ik een gesprek met de vertegenwoordiger van Zuid-Holland in Europa. Hij was bij ons in Schipluiden op het kantoor en we hebben enkele routes verkend voor koppelingen aan de Europese agenda. Duidelijk is dat het kwaliteitsinstrument Cittaslow op de Brusselse agenda belangrijke voordelen heeft. Die worden nu in gezamenlijkheid met het kantoor in Italië en Brusselse contacten verder uitgewerkt. Het is namelijk nu een belangrijk agendamoment om aan te haken bij de nieuwe beleidsontwikkeling van Europa, bijvoorbeeld de nieuwe landbouwagenda, regionaal beleid etc.

 • Weekboek burgemeester, 14-02-2011

  Van alles en nog wat

  Dinsdag was er weer een persbijeenkomst, dit keer een klein aantal onderwerpen en helaas een lage opkomst van de pers. Alleen de Schakel was aanwezig. Verder heb ik deze week veel gesprekjes achter de schermen gedaan, over allerhande dossiers van LFA (Less Favoured Areas) tot waterschapslasten. Het blijven weerbarstige zaken.
  Woensdag viel helaas uit doordat ik even een dagje ziek was, totaal onverwacht gooit dat natuurlijk roet in het eten. Maar goed, donderdag weer overal naar toe.

 • Weekboek burgemeester, 07-02-2011

  Cursus documentair informatiesysteem

  Maandagmiddag was ingevuld door een training over het documentmanagementsysteem (DMS) op kantoor. Met het nieuwe systeem worden het eenvoudiger om digitaal alle documenten beschikbaar te hebben voor behandeling. Een brief zoeken wordt een fluitje van een cent.

 • Weekboek burgemeester, 31-01-2011

  Inbraken en preventie

  Maandagmorgen startten we zoals gebruikelijk met een overleg over veiligheid en openbare orde. Uitvoerig werd in het bijzijn van de bureauchef van politie gesproken over de inbraken en de vele pogingen daartoe in onze gemeente. Er wordt voor ieder geval bekeken of er bruikbare sporen zijn. Het is van groot belang dat onze inwoners goed kijken als er verdachte zaken zijn en dit vooral ook doorgeven aan de politie. In Maasland is thans het idee ontstaan, d.w.z. in concrete zin, om een buurtpreventieteam op te richten. Een beetje extra oplettendheid is een prima initiatief. De politie ondersteunt dit van harte. Natuurlijk blijft het ook belangrijk om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. Bewegingssensoren aan buitenverlichting is aan te raden.

 • Weekboek burgemeester, 24-01-2011

  Rondje veiligheidsregio

  Maandagavond was ik als penningmeester van de veiligheidsregio Haaglanden op pad naar Wassenaar. Samen met de regionaal brandweercommandant doen we een ronde langs de gemeenten. Onderwerp is de huidige stand van zaken in de veiligheidsregio, inhoudelijk en financieel, met een doorkijkje naar de komende jaren. De ronde zit er bijna op, nog eentje in Zoetermeer.

 • Weekboek burgemeester, 17-01-2011

  Commissieronden gestart

  Deze week was een week met allerhande standaard afspraken, niet zo bijzonder dus. Wat natuurlijk wel vermeldenswaard is, is de vergadering van de commissie Bestuur. Het vergaderseizoen is gestart. Op 25 januari is ook weer de eerste raadsvergadering. Tijdens de commissievergadering hebben we kort teruggekeken op oud en nieuw.

 • Weekboek burgemeester, 10 januari 2011

  Het nieuwe jaar begint met een ontbijt

  Op maandag 3 januari vroeg op om mee te helpen met de voorbereiding van het nieuwjaarsontbijt van de gemeente. Met dit traditionele samen het nieuwe jaar beginnen wordt op een informele wijze even terug gekeken op het voorgaande jaar en vooruitgekeken naar het nieuwe jaar. 2011: een jaar met grote uitdagingen in financiële maar ook beleidsinhoudelijke zin. Een intensief lobbyjaar voor onze agrarische sector, voor landschap, voor identiteit en samenwerking in de regio. Maar de kracht is onze eigen samenleving en de structuren die we hierin hebben. En laten we eerlijk zijn, Midden-Delfland staat er in alle opzichten goed op. Een bewuste gemeenschap die kracht uitstraalt. Laten we daar enthousiast over zijn en ook een beetje reclame maken voor de producten uit Midden-Delfland. Er zijn veel bedrijven die topproducten en topdiensten leveren, daar moeten we elkaar meer over vertellen. Een opdracht voor 2011 aan ons allemaal.

 • Weekboek burgemeester, 3 januari 2011

  Allereerst een heel goed en gezond 2011 gewenst!
  En natuurlijk ook dit jaar ga ik weer verder met een wekelijks verslag van bijzonderheden uit de week van de burgemeester.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens