Home > Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Wat wordt geregeld in de Wob?

Op grond van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) hebben burgers toegang tot veel informatie over bestuur, provincies en gemeenten. Het uitgangspunt van de Wob is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Het openbaar maken van overheidsinformatie heeft als voordeel dat burgers meer inzicht krijgen in het overheidshandelen en beter kunnen deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming.

Wie kan om informatie vragen?

In de Wob is geregeld dat een ieder een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid kan richten aan het bestuursorgaan. De gemeente is in het belang van een goede en democratische bestuursvoering zelf actief in het verstrekken van informatie, zoals het plaatsen van besluiten op de gemeentelijke website en in het gemeenteblad. Maar het kan zo zijn dat u iets anders of zelfs meer wilt weten. In dit geval kunt u dus een Wob-verzoek indienen.

Wat moet u in een Wob-verzoek vermelden?

 • Uw naam en (post)adres;
 • Het informatieverzoek moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid, dat is het geval als het verzoek betrekking heeft op een van de beleidsterreinen van de gemeente, met inbegrip van de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering ;
 • U moet de bestuurlijke aangelegenheid of het (concrete) daarop betrekking hebbende document vermelden. In het eerste geval moet het onderwerp wel voldoende specifiek (nauwkeurig) zijn beschreven;
 • Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is, die ergens is vastgelegd, op wat voor gegevensdrager dan ook. Bijvoorbeeld geluidsbanden, films, foto’s maar ook informatie in digitale bestanden zoals e-mailberichten of elektronische versies van documenten;
 • Het moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt.

U kunt uw verzoek om informatie sturen naar:

het College van Burgemeester en Wethouders van Midden-Delfland
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden

Let wel: indienen van een Wob-verzoek per e-mail en fax is niet mogelijk.

Hoe lang duurt het voordat een beslissing wordt genomen op het Wob-verzoek?

De beslissing op een Wob-verzoek wordt zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen vier weken na de dag van ontvangst van het verzoek, genomen. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd (verdaagd). Dit moet wel schriftelijk en gemotiveerd aan u worden medegedeeld. Een bijzonder belang kan aanleiding zijn om een kortere beslistermijn te hanteren..

Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.

Wat zijn de weigeringsgronden van een Wob-verzoek?

Een verzoek om informatie wordt alleen afgewezen, wanneer een uitzonderingsgrond zoals genoemd in de Wob van toepassing is. Er is sprake van een uitzonderingsgrond als de gevraagde informatie: 

 • de eenheid van de Koning en de ministers (De Kroon) in gevaar zou kunnen brengen.
 • de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden.
 • vertrouwelijk aan de overheid verstrekte bedrijfs- en fabricagegevens betreft.
 • bijzondere gegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) betreft. 

Ook kan het voorkomen dat het bestuursorgaan een bijzonder belang van de overheid moet afwegen tegen het algemene belang van openbaarheid. Weegt het bijzondere belang zwaarder, dan wordt openbaarmaking geweigerd. Bijzondere belangen van de overheid betreffen onder andere de Nederlandse internationale betrekkingen, financiële en economische belangen, de opsporing en vervolging van strafbare feiten, eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer etc.

Een bestuursorgaan hoeft ook geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern beraad. Het moet dan gaan om persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne beraad. Het bestuursorgaan mag dergelijke informatie wel verstrekken, al dan niet geanonimiseerd, als dat in het belang van een goede democratische bestuursvoering wenselijk wordt geacht.

Hoe wordt de informatie op basis van het Wob-verzoek verstrekt?

Een bestuursorgaan heeft verschillende mogelijkheden om de gevraagde informatie te verstrekken: 

 • U krijgt een kopie of een andere weergave van de letterlijke inhoud van een document, geluidsband, film of andere gegevensdrager;
 • U wordt uitgenodigd om de documenten of andere gegevensdragers in te komen zien;
 • U krijgt een uittreksel of een samenvatting van de inhoud. 

Bij de wijze van informatieverstrekking wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur, tenzij: 

 • het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd kan worden;
 • de informatie reeds in een andere, voor u gemakkelijk toegankelijke vorm beschikbaar is. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als de informatie al op de website staat. 

Wat kost een Wob-verzoek?

Het indienen van een Wob-verzoek kost niets. Een bestuursorgaan kán op grond van de legesverordening een vergoeding vragen voor het verstrekken van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van een document. Bij Wob-verzoeken die betrekkelijk gering zijn, zullen over het algemeen geen kosten in rekening worden gebracht.

Voor meer informatie over het indienen van een Wob-verzoek kunt u terecht bij het team Juridische Zaken via het telefoonnummer (015) 380 41 11.
Ook bellen wij u graag (nu of later) terug. Vul daarvoor onderstaand uw telefoonnummer in.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens