Onzekerheden kenmerken de begroting van Midden-Delfland voor 2024-2027. Hoewel 2024 en 2025 een gematigd positief financieel beeld laten zien, geldt dat niet voor de jaren erna. De aanhoudende onduidelijkheid over de hoogte van de financiering vanuit het Rijk is de voornaamste oorzaak van het te verwachten negatief resultaat in 2026 en 2027.

In 2024 en 2025 is er voldoende financiële ruimte om het voorzieningenniveau en de dienstverlening op peil te houden en verder te ontwikkelen. Ook beschikt Midden-Delfland over een stevige buffer om eventuele tegenvallers op te vangen. Wel zijn we alert op mogelijkheden om te besparen. Bijvoorbeeld door investeringen uit te stellen als deze niet nodig zijn en te stoppen met zaken die onvoldoende bijdragen aan het realiseren van onze opgaven op het gebied van landschap, persoonlijke ondersteuning, dienstverlening en recreatie. Daarnaast kijken we waar we met relatief kleinere investeringen op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit, langdurig voordeel kunnen behalen.

Door verandering in financiering door de rijksoverheid, de grootste inkomstenbron voor gemeenten, verandert het perspectief in 2026. Vanaf dat jaar krijgen gemeenten gezamenlijk in totaal zo'n 3 miljard euro minder. Wethouder Fred Voskamp: ‘We kunnen niet goed inschatten welke kant het opgaat. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of het Rijk eindelijk over de brug komt met een meer realistische bijdrage voor het uitvoeren van het takenpakket. Of kijk naar de huidige krapte op de arbeidsmarkt, de inflatie en stijgende rente.’

Geen bezuinigingen
Midden-Delfland stelt deze begrotingsperiode geen bezuinigingen voor, maar kiest ervoor duidelijk inzicht te geven in de ontstane tekorten als het Rijk haar bijdrage niet verhoogt. Hiermee volgt zij het advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Al jaren roepen de gemeenten en VNG het Rijk op om over de brug te komen met een realistische rijksbijdrage. 

Lastendruk
Ook in 2024 houden we de lastendruk voor inwoners en ondernemers zo laag als mogelijk. In tegenstelling tot de afgelopen jaren, dwingt de fors gestegen inflatie ons echter wel om de tarieven voor afvalstoffen en de rioolheffing te verhogen (met respectievelijk 8% en 7,5%). Dat is nodig om kostendekkend te blijven en de rekening niet naar de toekomst te schuiven.

Begroting lezen? Kijk op Homepage | Begroting 2024-2027 (publicaties.app)(externe link) of open de pdf onderaan deze pagina.

Op 7 november bespreekt de gemeenteraad de conceptbegroting tijdens een openbare raadsvergadering.