Aanleiding

Alle bouwactiviteiten in de wijk Boumare/Boskamp in Maasland zijn afgerond. Het is daarmee een natuurlijk moment om de tijdelijke aansluiting van de Boumare op de Burg. Groot Enzerinksingel goed en veilig in te richten.

Doelstelling

Met de herinrichting van de aansluiting Boumare op de Burg. Groot Enzerinksingel maken we een duurzame en verkeersveilige aansluiting. Daarom richten we de Burg. Groot Enzerinksingel herkenbaar als 30 km/uur weg in.

Ontwerp

In het nieuwe ontwerp komt er een verhoogd kruisingsvlak met zebrapad voor voetgangers. Dit sluit in beeld aan op de aansluitingen van de Kluishof op Burg. Groot Enzerinksingel.

Met dit ontwerp hebben wij, daar waar mogelijk, rekening gehouden met wensen vanuit de omgeving. Het voetpad van de Boumare richting het Maaslandse bos/Trekkade blijft ongewijzigd. Bij het ontwerp houden we wel rekening gehouden met een mogelijke toekomstige wijziging van dit voetpad tot fietspad.

Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden is gepland voor medio september 2022. Wij streven er naar om de werkzaamheden in een zo kort mogelijke tijd af te ronden. Naar verwachting is de aansluiting Boumare – Burg Groot Enzerinksingel 3 weken afgesloten voor verkeer.

Bereikbaarheid

De Boumare en Boskamp zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de Breeveld en de Werve. Daarom verwijderen we de paaltjes bij de bruggen tijdelijk. De werkzaamheden zijn al afgestemd met Avalex zodat de vuilinzameling gewoon door kan gaan. Het informeren van de hulpdiensten over de alternatieve aanrijroutes vindt plaats voor uitvoering van de werkzaamheden. 

Vragen en antwoorden

Vraag: Is het mogelijk om het noordelijke drempeltalud iets meer naar het noorden te verschuiven zodat dit direct ten zuiden van de beide straatkolken begint? Daarmee komt het drempeltalud buiten de bochtstraal van de aansluiting Boumare te liggen en komt er 2 meter gele klinkers tussen het drempeltalud en de zebra te liggen. De snelheid van het autoverkeer vanuit het noorden wordt dan iets eerder voor de zebra teruggebracht waardoor de oversteek en het kruispunt iets veiliger worden. 

Antwoord: We zijn het eens met uw suggestie en passen dit in het ontwerp aan.

Vraag: Het stukje trottoir met rode straatbakstenen tussen de brug en de zebra kan beter gewoon in grijze betontegels worden uitgevoerd. Dit stukje hoort qua wegbeeld niet meer bij de Boumare, maar bij de Enzerinksingel. Het doet nogal rommelig aan om dit stukje in rood uit te voeren.

Antwoord: We zijn het eens met uw suggestie en passen dit in het ontwerp aan.

Vraag: De binnenbochtstraal van het trottoir tussen Boumare en Enzerinksingel noord kan gewoon met een ronde bochtstraal worden uitgevoerd in plaats van met de getekende hoek. Die hoek is een restant van de bestaande oversteekplaats, maar is in de nieuwe situatie niet meer nodig.

Antwoord: We zijn het eens met uw suggestie en passen dit in het ontwerp aan.

Vraag: Kunnen in plaats van de witte in beton gegoten schampblokken de huidige natuurstenen blokken worden gebruikt? Dit staat fraaier.

Antwoord: Deze witte betonblokken vallen beter op (verkeersveiligheid) en hebben afgeronde kanten (om de kans op schade aan auto’s te verkleinen). We hebben hier op andere plekken al goede ervaringen mee. De schampblokken zijn geschikt om direct in de bocht tegen de weg aan te leggen waarmee we schade aan de berm voorkomen.  

Vraag: Vergeet niet de fietssymbolen in beide rijrichtingen direct na het verhoogde plateau aan te brengen. Deze staan nu pas iets verderop.

Antwoord: De fietssymbolen staan inderdaad niet op de tekening. Deze laten we terugkomen direct na het verhoogde plateau zoals u ook aangeeft. De fietssymbolen op de huidige plek halen we weg.  

Vraag: Ook het getal 30 op het wegdek vanuit beide rijrichtingen vóór het kruispunt terugbrengen. Deze staan er ook in de huidige situatie.

Antwoord: In het verleden was de weg ingericht als 50 km/h. Na het verkeersbesluit om er 30 km/h van te maken is de inrichting hetzelfde gebleven en was het noodzakelijk om dit te verduidelijken met een 30 km/h symbool. De nieuwe inrichting past bij de huidige maximum snelheid in het hele dorp. Daarom is  een 30 km/h symbool overbodig.

Vraag: Jaren geleden is er al de toezegging gedaan dat het voetpad richting Trekkade/Maaslandse Bos ook fietspad zou worden. Het is duidelijk zichtbaar geweest met een rode en grijze baan voor resp. fietsers en voetgangers en het pad is ook al breder dan de overige paden in de omgeving.
Het is in belang van de veiligheid van de fietsers, die richting busstation, Vlaardingen en Maassluis (metro) moeten. Aan de situatie bij het gevaarlijke kruispunt aan het eind van de Kerkweg zal voorlopig ook wel niets worden gedaan, helaas!

Antwoord: We begrijpen uw zorgen over de veiligheid van de fietsers. Uw vraag is of het voetpad geen fietspad moet worden. Dit is wel besproken maar valt buiten dit project. Bij het ontwerp is wel rekening gehouden om dit in de toekomst mogelijk wel te doen. We nemen uw suggestie mee binnen onze afdeling.