In het register zijn alle gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Midden-Delfland deelneemt.

Wettelijke grondslag

In artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de verplichting neergelegd dat het college van burgemeester en wethouders een register bijhoudt van de gemeenschappelijke regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. De functie van het register is informatief.

Het register is vastgesteld op 6 december 2016. Alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Midden-Delfland deelneemt, zijn opgenomen in dit register. Het register is voor een ieder kosteloos in te zien. Digitaal raadplegen van het register is onderstaand mogelijk.

Voor zover mogelijk zijn de complete gemeenschappelijke regelingen digitaal te benaderen via www.overheid.nl

Voor informatie over het register of de bestuurlijke samenwerking van de gemeente Midden-Delfland kan contact worden opgenomen met Wim van Dalen, bestuursadviseur, telefoon 015-3804268 of wvandalen@middendelfland.nl.

Tekst artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

 1. Burgemeester en wethouders houden een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt.
 2. In de registers worden in ieder geval vermeld:
  a. de deelnemers;
  b. de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst;
  c.de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen;
  d. het adres en de plaats van vestiging;
  e. of een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.
 3. De registers liggen voor een ieder kosteloos ter inzage. Aan een ieder worden op diens verzoek afschriften van of uittreksels uit hetgeen in de registers is ingeschreven ter beschikking gesteld.
 4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de inrichting van de registers.

Gemeentebegroting

De rechtspersoon gemeenschappelijke regelingen is een bijzondere vorm van een ‘verbonden partij’ als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van het Besluit begroting en verantwoording. De formele definitie van een verbonden partij is:  een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

De gemeentelijke begroting kent een paragraaf verbonden partijen waarin onder andere de actuele financiële stand van de gemeenschappelijke regelingen uit dit register in is vermeld. De volgorde in dit register is overeenkomstig de volgorde van de paragraaf verbonden partijen van de begroting van de gemeente Midden-Delfland.

Heeft u gevonden wat u zocht?