Binnen het Duurzaam Boer Blijven Midden in Delfland programma draait de gemeente in samenwerking met LTO Noord Afdeling Delflands Groen het kringloopboeren studieseizoen (september 2019 - april 2020). Centraal staat het samen op weg gaan naar een duurzamere bedrijfsvoering waarin kringlopen worden gesloten. Op basis van de kringloopwijzer cijfers uit 2018 hebben de melkveehouders dit seizoen onder andere specifiek stilgestaan bij rantsoen en bemesting. Thema’s als broeikasgasuitstoot, stikstof- en fosfaatbodemoverschot en eiwit van eigen land spelen hierin een rol. Aan het einde van het seizoen ontvangen de melkveehouders een kringloopcertificaat. Hierdoor krijgt de melkveehouder inzicht in de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf en ziet hij op welke thema’s verbetering mogelijk is. 

Waardering prestaties 

De gemeente ziet het belang in van een duurzame melkveehouderij in Midden-Delfland en ondersteunt deze transitie daarom van harte. De grondgebonden (melk-)veehouderijsector speelt een cruciale rol als economisch en maatschappelijk drager van het agrarisch cultuurlandschap. Hierbij draagt de sector bij aan de gemeentelijke opgave, namelijk het open en groen houden van het Midden-Delfland gebied. De gemeente stelt daarom aan deelnemers van het kringloopboeren studieseizoen een financiële vergoeding beschikbaar van maximaal €1.400,- per melkveehouder.

Wie komt in aanmerking?

Het college verstrekt uitsluitend subsidie aan de deelnemers van het studieprogramma kringlooplandbouw Midden-Delfland 2019-2020.

Inwerkingtreding

Deze subsidieverordening is in werking getreden op 24 april 2020 en vervalt van rechtswege op 1 oktober 2020.

 

Heeft u gevonden wat u zocht?