Binnen het Duurzaam Boer Blijven Midden in Delfland programma draait de gemeente in samenwerking met LTO Noord Afdeling Delflands Groen het kringloopboeren studieseizoen (september 2021 - april 2022). Centraal staat het samen op weg gaan naar een duurzamere bedrijfsvoering waarin kringlopen worden gesloten. Op basis van de kringloopwijzer cijfers uit 2021 hebben de melkveehouders dit seizoen onder andere specifiek stilgestaan bij rantsoen en bemesting. Thema’s als broeikasgasuitstoot, stikstof- en fosfaatbodemoverschot en eiwit van eigen land spelen hierin een rol. Aan het einde van het seizoen ontvangen de melkveehouders een kringloopcertificaat. Hierdoor krijgt de melkveehouder inzicht in de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf en ziet hij op welke thema’s verbetering mogelijk is. 

Gestapeld belonen

De gemeente ziet het belang in van een duurzame melkveehouderij in Midden-Delfland en ondersteunt deze transitie daarom van harte. De grondgebonden (melk-)veehouderijsector speelt een cruciale rol als economisch en maatschappelijk drager van het agrarisch cultuurlandschap. Hierbij draagt de sector bij aan de gemeentelijke opgave, namelijk het open en groen houden van het Midden-Delfland gebied. Met ingang van het studieseizoen 2021-2022 dragen het Hoogheemraadschap van Delfland en Rotterdam de boer op! de landbouwtransitie in Midden-Delfland ook zichtbaar een warm hart toe. Dit omdat deze transitie een positief effect heeft op de leefomgeving en in het bijzonder op de biodiversiteit en water- en bodemkwaliteit. Concreet betekent dit dat bovenop de gemeentelijke financiële beloning van maximaal €1.400,- per melkveehouder, het Hoogheemraadschap en Rotterdam de boer op! ieder nog eens maximaal €1.400,- bijleggen. Het totaal kan dus oplopen tot €4.200,- per melkveehouder per studieseizoen. Daarbovenop betaalt FrieslandCampina haar leden een meerprijs per liter duurzamer geproduceerde melk.   

Wie komt in aanmerking?

Het college verstrekt uitsluitend subsidie aan de deelnemers van het studieprogramma kringlooplandbouw Midden-Delfland 2021-2022.

Inwerkingtreding

Deze subsidieverordening is in werking getreden op 10 december 2021 en vervalt van rechtswege op 1 oktober 2022.

Heeft u gevonden wat u zocht?