De centrale doelstelling van de gemeente Midden-Delfland is het behouden en versterken van het waardevolle open agrarische cultuurlandschap van Midden-Delfland als vestigingsfactor voor wonen en werken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Vooral het open agrarisch kerngebied wordt alom gewaardeerd. De grondgebonden (melk-)veehouderijsector speelt een cruciale rol als economisch en maatschappelijk drager van het agrarisch cultuurlandschap. De beschikbaarheid en de prijs van grond zijn belangrijke aspecten van de agrarische bedrijfsvoering. Dat betekent dat in Midden-Delfland de (gemeentelijke) overheid waakt over de bestemming van de grond ten behoeve van de sector en probeert een niet agrarisch-economische prijsontwikkeling tegen te gaan. Naast het bestemmingsplan heeft de gemeente een aanvullend instrumentarium ontwikkeld. Een daarvan is de subsidieregeling ‘Verkavelen voor een landschap van kwaliteit – Midden-Delfland 2019-2022’.

Werkingsgebied

Het werkingsgebied van de regeling is het voormalige reconstructiegebied inclusief de Groeneveldse Polder.

Samenvatting van de subsidieregeling

Op basis van deze regeling kan subsidie worden aangevraagd voor vrijwillige kavelruil (zowel  proceskosten als notariskosten, kadasterkosten) en voor kavelaanvaardingswerken (kosten voor fysieke aanpassing om tot kavelaanvaarding bij de koper over te gaan, m.a.w. kavels vergelijkbaar maken). Een ruilplan vormt een verplicht onderdeel van de subsidieaanvraag. Het plan wordt beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, zoals huiskavelvergroting en veldkavelvermindering, afname aantal rijbewegingen, verbeterde toegankelijkheid voor recreatief medegebruik, toename weidegang en behoud natuur en landschap. In het ruilplan moet in ieder geval agrarische grond betrokken zijn alsmede tenminste één grondgebonden agrarisch bedrijf uit het werkingsgebied.

Subsidiabele kosten

Vrijwillige kavelruil

Voor subsidie komen de volgende juridische en administratieve kosten in aanmerking:

 1. De inzet van experts, zoals een taxateur, notaris, opmeting;
 2. Het opstellen van de kavelruilovereenkomst door een notaris;
 3. De legeskosten van noodzakelijke vergunningenprocedures ten behoeve van kavelaanvaardingswerken;
 4. De kosten van inschrijving van een kavelruilovereenkomst in de openbare registers alsmede de kosten van de notaris en van het kadaster voor het verlijden van een notariële akte ter uitvoering van een kavelruilovereenkomst.

Kavelaanvaardingswerken

Voor subsidie komen in aanmerking:

 1. Onderstaande werkzaamheden
  - Verkavelingstoestand, aantal percelen, vorm en grootte;
  - Mate van vlakligging/maaiveldligging;
  - Ontwateringtoestand;
  - Ontsluiting (perceelsdammen/insteekwegen/kavelpaden/bruggen);
  - Profielverbetering (egalisatie);
  - Kwaliteit van de grasmat (inclusief gras-/maïsverhouding);
  - Overige zaken, o.a. nieuwe grenzen, beplantingen, putten en opruimingswerkzaamheden;
 2. Werkzaamheden die plaatsvinden op agrarische grond en buiten het agrarisch bouwperceel.

Subsidiebedrag

Vrijwillige kavelruil

De hoogte van de subsidie voor vrijwillige kavelruil bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten.

Kavelaanvaardingswerken

De hoogte van de subsidie voor kavelaanvaardingswerken bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten.

Wie komt in aanmerking?

Het college verstrekt uitsluitend subsidie aan eigenaren of pachters van in het ruilplan opgenomen agrarische grond of agrarisch bouwperceel. Voorwaarde hierbij is dat in het ruilplan minimaal één grondgebonden agrarisch bedrijf uit het werkingsgebied van de regeling betrokken is.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling is € 250.000,-. Toekenning van de subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van een ontvankelijke subsidieaanvraag. Daarop volgende aanvragen worden afgewezen.

Inwerkingtreding

Deze subsidieverordening treedt op 15 juli 2019 in werking. De subsidieverordening vervalt van rechtswege op 1 juni 2022.