Agrariërs binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland kunnen een stimuleringssubsidie aanvragen. De subsidie is bestemd om bovenwettelijke maatregelen op het erf te treffen om erfafspoeling van vervuilend water naar het oppervlaktewater te voorkomen.

Het verbeteren van de waterkwaliteit is van belang voor de kwaliteit van leven. Een betere waterkwaliteit zorgt voor meer biodiversiteit en draagt daarmee bij aan het in stand houden van groene landschappen. De schaarste aan groene gebieden in de metropool Rotterdam Den Haag vergroot dit belang.
Het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Midden-Delfland hebben gezamenlijk met de organisaties LTO Noord, afdeling Delflands Groen en LTO Noord, afdeling Glaskracht Oostland onderzoek gedaan naar welke maatregelen agrariërs kunnen treffen om de gevolgen van erfafspoeling naar het oppervlaktewater van agrarische bedrijven te beperken.
Voor bovenwettelijke maatregelen in de infrastructuur kan een eenmalige subsidie aangevraagd worden. De gemeente Midden-Delfland is juridisch belast met de uitvoering van deze subsidieregeling.

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten exclusief BTW. Per bedrijf kan maximaal € 10.000,- aan subsidie toegekend worden. De subsidieverordening liep in 2018 en 2019, maar is door het niet bereiken van het subsidieplafond verlengd en loopt in 2020 door tot halverwege 2021.

 

Subsidiabele maatregelen

  1. aanleg van een opvangvoorziening voor vrijkomend perssap bij al bestaande opslagen voor ruwvoer onder de 40% droge stof en/of de opvang van percolaat dat vrijkomt bij de opslag van kuilvoer of bij producten
  2. op afschot brengen van de vloer van de ruwvoeropslag bij renovatie of vervanging
  3. aanleg van een gescheiden afvoersysteem voor schoon water en/of perssap en percolaat in de ruwvoeropslag bij renovatie of vervanging van deze opslag
  4. aanleg van straatkolken, riolering en aansluiting op een opvangvoorziening voor de opvang van mest en mestvocht vanaf het koepad
  5. aanleg van een opvangvoorziening voor vaste mest, waarbij deze voorziening wordt voorzien van een vloeistofkerende vloer of het realiseren van een rechtstreekse aansluiting op de mestkelder
  6. aanleg van een opvangvoorziening van mestvocht bij de vaste mestopslag, indien deze vaste mestopslag is voorzien van een vloeistofkerende vloer

Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling is € 100.000,-. Toekenning van de subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van een ontvankelijke subsidieaanvraag. Daarop volgende aanvragen die het subsidieplafond overschrijden worden afgewezen.

Inwerkingtreding

Deze subsidieverordening is per 1 mei in werking getreden.
De subsidieverordening vervalt van rechtswege op 1 juni 2021.

     

    Heeft u gevonden wat u zocht?