Home > Privacy > Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente

Gebruik van persoonsgegevens door de gemeente

De gemeente gebruikt alleen persoonsgegevens als zij deze nodig heeft, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een van haar taken of omdat een wet dit voorschrijft. De gemeente stelt een register van verwerkingen op waarin alle processen worden opgenomen waarin persoonsgegevens worden gebruikt. In dit register wordt daarnaast informatie opgenomen over welke persoonsgegevens het betreft, wat de grondslag is van de verwerking, hoe lang gegevens worden bewaard en of derden de persoonsgegevens ook ontvangen.

Binnen de gemeente worden heel veel verschillende processen uitgevoerd en voor bijna al die processen zijn persoonsgegevens nodig. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende processen:

  • Burgerzaken (opname en wijzigingen in de basisregistratie personen, maar ook uitgifte van rijbewijzen, paspoorten en identiteitsbewijzen);
  • Juridische zaken (afhandeling van bezwaar en beroep, WOB-verzoeken);
  • FinanciĆ«le processen (gemeentelijke belastingen);
  • Onderwijs (leerplicht);
  • Openbare orde &Veiligheid (vergunningen voor bijvoorbeeld horeca en evenementen, handhaving van overlast);
  • Personeel en organisatie (personeelsadministratie en werving & selectie);
  • Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging (omgevingsvergunningen, aankoop en verkoop van gronden);
  • Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (Wmo-aanvragen, jeugdhulpmeldingen);
  • Volksgezondheid en milieu (Milieutoezicht, huishoudelijke afvalinzameling).

Persoonsgegevens die de gemeente nodig heeft voor deze processen vraagt zij bij u op of haalt zij uit de zogenaamde basisregistraties, zoals de Basisregistratie Personen (BRP) of het Kadaster.

De gemeente deelt ook persoonsgegevens met andere partijen. Soms verplicht de wet ons hiertoe, bijvoorbeeld bij gegevensdeling met de Belastingdienst of de politie. Maar de gemeente deelt ook gegevens met andere partijen als wij hierdoor onze dienstverlening kunnen verbeteren. Maar dit mag niet ten koste gaan van uw privacy. Daarom vragen wij hierover altijd advies aan de Functionaris voor gegevensbescherming.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens