Home > Privacy > Uw rechten

Uw rechten

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten waarmee u grip kunt houden op uw eigen persoonsgegevens. Deze rechten leggen wij hieronder aan u uit.

Als u jonger bent dan 16 jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek om uitoefening van uw privacyrechten doen.

Klacht indienen

Als u vindt dat de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met uw privacy of ten onrechte uw persoonsgegevens heeft verwerkt, dan kunt u online een klacht indienen. Wij streven ernaar uw klacht binnen 6 weken af te handelen.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente, dan kunt u dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage in uw eigen gegevens

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. U ontvangt een overzicht met:

  • de categorieën van persoonsgegevens
  • de ontvangers van die gegevens
  • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
  • de herkomst van de gegevens.

Dit recht heeft uiteraard alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een andere persoon.

Als u een verzoek om inzage wilt doen neemt u contact op met de gemeente via het formulier Inzageverzoek persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij u zich te legitimeren. Dit kunt u doen door gebruik te maken van DigiD of op afspraak met uw identiteitsbewijs langs te komen op het gemeentehuis.

Wij streven ernaar binnen één maand uw verzoek af te handelen.

Recht op correctie, verwijdering, vergetelheid en bezwaar

U kunt bijvoorbeeld een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen in de volgende gevallen:

  • u hebt onjuistheden gevonden in de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt;
  • gegevens zijn onvolledig;
  • u bent van mening dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt.

Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt u dit ook aangeven. Beschrijft u dan wel duidelijk wat die bijzondere omstandigheden zijn.

Als u een verzoek om correctie, verwijdering vergetelheid of bezwaar wilt doen neemt u contact op met de gemeente. In uw verzoek geeft u aan welke correcties of aanvullingen u wenst of welke gegevens volgens u moeten worden afgeschermd of verwijderd. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon vragen wij om legitimatie. Dit kan door met uw identiteitsbewijs op afspraak langs te komen op het gemeentehuis.

Uitzonderingen

U kunt geen gebruik maken van deze rechten als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de basisregistratie personen (BRP). Voor correcties in de BRP neemt u contact op met Burgerzaken.

Ook kunt u geen gebruik maken van het recht van verwijdering indien wij de gegevens op basis van wettelijke bepalingen moeten bewaren. Bijvoorbeeld bij aanvragen om uitkering of subsidie.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens