Home > Voor inwoners > Bestemmingsplan aanpassen

Bestemmingsplan aanpassen

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

  Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

  Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Hoe werkt het?

  Door bij de gemeente een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

 • Wat moet ik doen?

  Het vaststellen van een bestemmingsplan

  1. De gemeente heeft een structuurvisie of gaat deze ontwikkelen en maakt op basis daarvan een (ontwerp) bestemmingsplan.
  2. Meestal worden inspraakbijeenkomsten georganiseerd waarbij de meningen van de burgers en van andere belangstellenden worden gepeild. De resultaten van deze bijeenkomsten kunnen leiden tot aanpassing van de voorstellen.
  3. Vervolgens ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken in het gemeentehuis ter inzage. In een huis-aan-huis blad staat dit van te voren aangekondigd. U kunt in deze periode het plan inzien en bij de gemeenteraad uw mening mondeling of schriftelijk kenbaar maken (zienswijzen).
  4. Na deze inzageperiode stelt de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vast (de gemeente kan van deze termijn afwijken).
  5. Binnen 4 weken nadat het plan is vastgesteld, moet de gemeente het plan opnieuw 6 weken ter inzage leggen. U kunt binnen deze periode in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  6. Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van 6 weken, waarin het plan ter inzage ligt, is verstreken.

  Uitwerkingsplan, wijzigingsplan

  1. Een ontwerp uitwerkings- of wijzigingsplan wordt gepubliceerd. Als belanghebbende (bouwgegadigde, eigenaar, gebruiker van de grond of omwonende) kunt u uw zienswijze indienen.
  2. De gemeente stelt vervolgens het uitwerkings- of wijzigingsplan vast, waarbij de ingebrachte zienswijzen worden betrokken.
  3. Tegen het besluit van het college kunt u binnen zes weken in beroep gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Tegen de weigering om een uitwerking of wijziging vast te stellen staan bezwaar en beroep open.

 • Wat heb ik nodig?

  Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen.
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is en van de nieuwe situatie.
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond.
 • Kosten

  Op grond van de Wet ruimtelijke ordening kunnen de kosten voor het maken en vaststellen van een bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan worden verhaald op de verzoeker / initiatiefnemer. De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van het bestemmingsplangebied en/of initiatief.

 • Aanvullende informatie

  Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.nl.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens