Home > Voor inwoners > Bezwaar maken

Bezwaar maken

 • Wat is het?

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, dan kunt u als belanghebbende in een aantal gevallen hiertegen bezwaar maken. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat hiervoor een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt. De bekendmaking kan gebeuren via het Gemeenteblad of door toezending van het besluit (bijvoorbeeld een verleende bouwvergunning) aan de aanvrager en eventuele derde belanghebbenden.

  De gemeente heeft ervoor gekozen om bezwaarschriften ter beoordeling voor te leggen aan een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie brengt advies uit over uw bezwaarschrift, waarna de gemeente een besluit op het bezwaar neemt. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u tegen die beslissing binnen zes weken na de bekendmaking daarvan een beroep instellen bij de Rechtbank.

 • Hoe werkt het?

  Bezwaarschrift

  Een bezwaarschrift is een brief waarin u als belanghebbende het bestuursorgaan vraagt dat besluit te wijzigen of in te trekken. De bezwaarschriftenprocedure biedt de mogelijkheid om het besluit in al zijn aspecten opnieuw te bezien en te heroverwegen. U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de datum van bekendmaking (meestal de datum van verzending) bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft. In het besluit zelf is meestal aangegeven of u bezwaar kunt maken.

  Voor het opstellen en indienen van een bezwaarschrift heeft u geen juridische kennis nodig, zolang u maar zorgt dat duidelijk wordt tegen welk besluit u bezwaar aantekent en wat uw argumenten zijn. Mocht u meer zeker willen zijn over de formulering dan kunt u altijd terecht bij een Rechtswinkel (Juridisch Loket) of eventueel bij uw Rechtsbijstandsverzekering.

  U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

  1. Digitaal bezwaarschriftenformulier

  Maak gebruik van het online bezwaarschriftenformulier, dit formulier is te vinden op deze pagina onder het kopje 'Formulieren'.

  Let op! Voor het invullen van het digitale formulier heeft u wel DigiD of eHerkenning nodig.

  2. Schriftelijk

  Stuur uw bezwaarschrift naar:

  Gemeente Midden-Delfland
  Postbus 1
  2636 ZG Schipluiden

  Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

  - de naam en het adres van de indiener;
  - de datum;
  - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt (zo mogelijk een kopie van dit besluit);
  - de gronden van het bezwaar (waarom u het niet eens bent met het genomen besluit).

  Beroepschrift

  Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u tegen die beslissing binnen zes weken na de bekendmaking daarvan een beroep indienen. Dit is niet kosteloos. Aan uw beroepschrift worden dezelfde eisen gesteld als aan uw bezwaarschrift. Let u er wel op dat u een omschrijving van de uitspraak op uw bezwaarschrift geeft en de dagtekening van de uitspraak vermeldt. U kunt ook een kopie van de uitspraak toevoegen. Om beroep in te stellen, schrijft u een brief naar:

  Rechtbank ‘s-Gravenhage
  Sector Bestuursrecht
  Postbus 20302
  2500 EH 's-Gravenhage

  U kunt ook digitaal het beroepschrift indienen bij genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 • Wat moet ik doen?

  Bezwaarschrift

  1. U wordt na ontvangst van uw bezwaarschrift, uitgenodigd voor een hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie. Tijdens deze hoorzitting wordt zowel de indiener van het bezwaarschrift (reclamant) als het bestuursorgaan (verweerder) gehoord door de commissie. Dit betekent dat beide een mondelinge toelichting kunnen geven.
  2. Na afloop van de hoorzitting stelt de commissie een advies op voor het bestuursorgaan. In dit advies staat een voorstel voor het besluit op het bezwaarschrift.
  3. Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt een nieuw besluit, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bezwaarschriftencommissie.
  4. Op het bezwaarschrift dient binnen 12 weken een beslissing te worden genomen. Deze termijn wordt gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Zoals hierboven reeds aangegeven bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 6 weken, nadat een besluit is bekend gemaakt, bijvoorbeeld via een huis-aan-huisblad of door toezending van het besluit. Het kan echter voorkomen dat er bijzondere omstandigheden zijn die het halen van die termijn onmogelijk maken. Het bestuursorgaan kan dan de beslissing met maximaal zes weken uitstellen (verdagen). Verder uitstel is ook mogelijk als de indiener van het bezwaarschrift en andere belanghebbenden daarmee instemmen en hierdoor niet in hun belangen worden geschaad.

  Beroepschrift

  1. Een beroepschrift moet u indienen bij de rechtbank (de sector bestuursrecht van de Rechtbank 's-Gravenhage).
  2. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift en wordt dan (eventueel) uitgenodigd voor een hoorzitting.
  3. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt.
  4. Het beroepsorgaan neemt zestien weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. Zo niet, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

  Afwijkingen

  Er zijn besluiten waarop geen bezwaar mogelijk is of waarop een andere (beroeps)procedure moet worden gevolgd. De gemeente zal u daar in die gevallen direct op wijzen.

  Voorlopige voorziening

  Een bezwaarschrift schorst (normaliter) de uitvoering van het besluit niet op. Dit betekent dat het besluit wordt uitgevoerd. Omdat de bezwaarschriftenprocedure soms lang kan duren, kan u als belanghebbende onevenredig worden benadeeld.

  Een voorlopige voorziening is een maatregel waarmee uitvoering van het besluit tóch wordt uitgesteld. Deze kan bij of na indiening van het bezwaarschrift worden aangevraagd bij de Rechtbank.

 • Formulieren

  Let op: u kunt via onderstaande formulieren GEEN bezwaar maken tegen een belastingaanslag of een WOZ-beschikking, zie daarvoor elders op deze website)

  Bezwaar indienen (als burger) (online formulier, DigiD)

  Bezwaar indienen (als ondernemer/organisatie/advocaat) (online formulier, eHerkenning)

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens