Home > Voor inwoners > Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

 • Wat is het?

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten.

  Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Niet zomaar

  De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. U moet altijd aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De kosten moeten noodzakelijk zijn.
  • Er is sprake van bijzondere omstandigheden. Kosten voor bijvoorbeeld eten, huisvesting en dergelijke moet iedereen maken. Dit zijn algemene kosten. Kosten van bijvoorbeeld een aanschaf van een gehoorapparaat zijn wel bijzondere, noodzakelijke kosten. Zonder gehoorapparaat kunt u niet horen. Als uw zorgverzekeraar de kosten niet helemaal vergoedt, kunt u voor het restant vaak bijzondere bijstand krijgen.
  • Er is geen andere instantie die de kosten vergoedt.
  • U heeft een laag inkomen en uw vermogen is niet te hoog. Dit noemen wij draagkracht.

  Wat is inkomen?

  Onder inkomen verstaan we alle middelen waarover u kunt beschikken. Denkt u bijvoorbeeld aan inkomen uit een uitkering, werk en bepaalde heffingskortingen van de belastingdienst. Ook alimentatie geldt als inkomen. Huur- en zorgtoeslag, kinderbijslag en het kindgebonden budget van de Belastingdienst zien wij niet als inkomen.

  Weinig draagkracht

  U kunt alleen bijzondere bijstand ontvangen, als u een laag inkomen heeft om noodzakelijke kosten te betalen. Midden-Delfland hanteert een inkomensgrens van 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. Is uw inkomen lager? Dan vergoeden wij de kosten meestal volledig. Is uw inkomen hoger? Dan kan het zijn dat u (een deel van) de kosten zelf moet betalen. 

  In de onderstaande tabel leest u de geldende inkomensgrenzen  (vanaf 01-07- 2016):

  Leefsituatie

  110% van de bijstandsnorm

  Alleenstaande (ouders) > 21 jaar, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

  € 1.074,86

  Alleenstaande (ouders) > pensioengerechtigde leeftijd

  € 1.208,15

  Gehuwd/samenwonend, beiden > 21 jaar, jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

  € 1.535,52

  Gehuwd, een of beiden > pensioengerechtigde leeftijd

  € 1.649,51

  U mag ook niet te veel spaargeld (of ander vermogen, zoals bijvoorbeeld een dure auto) hebben.

  In 2016 geldt voor een echtpaar/alleenstaande ouder een vermogensgrens van € 5.920,-. Voor een alleenstaande bedraagt dit € 2.960,-. 

  Wij stellen uw draagkracht jaarlijks vast. Pas wanneer u de ruimte in uw inkomen en/of vermogen aantoonbaar heeft besteed aan bijzondere kosten, wordt de bijzondere bijstand uitbetaald.

  Gift of (renteloze) lening

  Vaak ontvangt u de vergoeding als gift. Het bedrag hoeft u dan niet terug te betalen. In sommige gevallen wordt de bijstand aan u verstrekt in de vorm van een renteloze geldlening. Er wordt dan met u een betalingstermijn afgesproken.

  Kostensoorten

  U kunt voor zeer veel verschillende kosten bijzondere bijstand aanvragen. Hierbij voorbeelden van kosten die mogelijk voor u van toepassing zijn:

  • eigen bijdrages van ziektekosten (mits gedeeltelijk vergoed door de ziektekostenverzekeraar). Het wettelijke eigen risico (in 2015 € 385,- per persoon) wordt niet vergoed.
  • Eigen bijdrages van het CAK voor zorgvoorzieningen Wlz (Wet langdurige zorg)/Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 
  • Meerkosten van maaltijden via de maaltijdvoorziening.
  • Peuterspeelzaal: wanneer geen beroep kan worden gedaan op de Wet kinderopvang (Wkkp) kan voor maximaal 2 dagdelen per week bijzondere bijstand worden verstrekt.
  • Schoolkosten: indien u schoolgaande kinderen heeft op het basisonderwijs of middelbaar onderwijs (VMBO/HAVO/VWO/MBO) kunt u een bijdrage in de schoolkosten aanvragen. Voor een kind op de basisschool is de bijdrage per schooljaar € 100,-. Voor een kind op het voortgezet onderwijs is de bijdrage € 250,- per schooljaar.
  • Fiets: gaat uw kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor een fiets. De vergoeding bedraagt maximaal € 250,- voor de fiets en € 50,- voor bijkomende kosten, zoals een extra slot en/of een verzekering.
  • Computer: heeft u in de drie jaar voorafgaand aan uw aanvraag een inkomen gehad lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm? En heeft u geen computer of een computer ouder dan 2 jaar? Dan komt u mogelijk voor bijstand in aanmerking. De vergoeding bedraagt maximaal € 600,-. De vergoeding geldt per gezin en eenmaal per 4 jaar.
  • Sociale participatie: bent u ouder dan 18 en wilt u ook sporten of lid worden van een cultuurvereniging? Voor u blijft de oude regeling sociale participatie gelden. U kunt via de gemeente jaarlijks € 175,- ontvangen voor sportkosten en/of cultuur.
  • In een waterrijk gebied als Midden-Delfland vinden wij het belangrijk dat iedereen, jong en oud, kan zwemmen. Daarom verstrekken wij bijzondere bijstand voor zwemlessen tot diploma B (maximaal twee jaar).
 • Wat moet ik doen?

  Bewaar de bewijzen

  Het is belangrijk alle rekeningen en bonnen goed te bewaren. U ontvangt alleen bijzondere bijstand als u kunt aantonen de kosten daadwerkelijk te hebben gemaakt.

  Bijzondere bijstand aanvragen

  Bijzondere bijstand vraagt u aan bij het Team Uitvoering – Werk en Inkomen. U kunt het aanvraagformulier onder het kopje 'formulieren' downloaden, uitprinten en invullen. Of vraag het formulier op bij de gemeente.
  Ontvangt u een uitkering via de gemeente? Dan is al veel informatie bekend. Heeft u een ander inkomen? Dan moet u in ieder geval de volgende gegevens overleggen:

  • Een geldig identiteitsbewijs van u en eventueel uw partner (geen rijbewijs);
  • Bewijzen van uw inkomen, uw vermogen en schulden van u en eventueel uw partner;
  • Omschrijving van de bijzondere kosten.

  Let op! Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Bijzondere bijstand met terugwerkende kracht aanvragen is alleen in uitzonderingsituaties mogelijk.

 • Hoe lang duurt het?

  U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

  Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

 • Aanvullende informatie

  Meer informatie?

  Neem dan contact op met het Team Uitvoering – Werk en Inkomen. U kunt hen bereiken via (015) 380 42 32 of (015) 380 42 42 of via werkeninkomen@middendelfland.nl.

 • Formulieren

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens