Home > Voor inwoners > Grond kopen, huren of pachten

Grond kopen, huren of pachten

 • Wat is het?

  Als de gemeente bouwkavels te koop heeft, kunt u wellicht een kavel kopen voor de bouw van een eigen woning. Vraag bij de gemeente na welke mogelijkheden hiervoor bestaan. Momenteel heeft de gemeente woonkavels te koop in het plangebied Commandeurspolder III te Maasland. Informeert u middels het Klantcontactcentrum naar de betrokken projectleiders.

  Inwoners die rechtstreeks of via een ontwikkelaar gronden van de gemeente willen afnemen voor de bouw van een woning kunnen desgewenst die grond in erfpacht verkrijgen. Meer informatie over erfpacht in Midden-Delfland.

 • Hoe werkt het?

  Een bouwkavel is een perceel grond waarop gebouwd mag worden. Het recht om op het perceel te bouwen, moet zowel privaat- als publiekrechtelijk vastliggen.

  Publiekrechtelijk

  Publiekrechtelijk ligt vast dat er op een perceel gebouwd mag worden als het bestemmingsplan dit toestaat en als op het perceel een bouwvergunning rust.

  Privaatrechtelijk

  Om privaatrechtelijk op de kavel te kunnen bouwen, moet u of het volle eigendom hebben of een opstal- of erfpachtrecht op het perceel gevestigd hebben. Elke grondeigenaar, dus ook de gemeente, kan zijn grond in erfpacht uitgeven. Erfpacht is een zakelijk recht om grond die eigendom is van een ander te mogen gebruiken. Het recht blijft gevestigd ook al verkoopt de eigenaar zijn grond. Het recht is omschreven in een notariƫle akte en is ingeschreven bij het kadaster. Het gebruiksrecht kan zover gaan dat u op basis hiervan een woning mag bouwen op het betreffende perceel.

  Om speculatie tegen te gaan, worden door de gemeente aanvullende criteria gesteld bij de aankoop. Te denken valt aan de inperking van het recht tot doorverkoop voor een bepaalde duur.

 • Wat moet ik doen?

  1. Door aankoop kunt u een bouwkavel verkrijgen. De verkoper bepaalt op welke wijze de kavel wordt verkocht. Is de verkoper de gemeente dan kan de gemeente ervoor kiezen de kavels te verkopen door bijvoorbeeld inschrijving op een wachtlijst of door u de mogelijkheid te geven op een kavel te bieden. In het laatste geval wordt de kavel verkocht aan de hoogste bieder.
  2. Bij erfpacht betaalt u een bedrag -de canon- voor het gebruik van de grond. De hoogte en de wijze van betaling van de canon hangt af van de erfpachtovereenkomst.
 • Wat heb ik nodig?

  Dit hangt af van de wijze van verkoop. Indien u het plan heeft om een kavel te kopen, is het verstandig om bij de gemeente te informeren naar de bestemming en, als de gemeente de verkoper is, naar de wijze van verkoop (wachtlijst, loting of per opbod). Bij het kadaster in uw regio kunt u informeren naar eventuele belemmeringen.

 • Hoe lang duurt het?

  Beperkingen

  Het is belangrijk om voor aankoop van het perceel of vestiging van een beperkt zakelijk recht (erfpacht- of opstalrecht) te onderzoeken of vanuit eerdere overdrachten van het onroerend goed beperkingen zijn gesteld ten aanzien van de bebouwing of het gebruik. Beperkingen die voortkomen uit het bestemmingsplan of uit het privaatrecht moeten voor het aangaan van de overeenkomst duidelijk zijn. Op het moment van ondertekening gaat u immers verplichtingen aan die voortvloeien uit het erfpacht- of opstalrecht.

  Rechtspositie erfpachter

  1. De rechtspositie van de erfpachter is neergelegd in het Burgerlijk Wetboek (BW).
  2. De erfpachter is bezitter. Dit betekent onder andere dat de erfpachter risicoaansprakelijkheid draagt voor de erfpacht.
  3. De erfpachter moet zich aan de bestemming houden. De grondeigenaar mag voorwaarden verbinden aan de wijze waarop de grond wordt gebruikt.
  4. Alle rechten en verplichtingen worden vastgelegd in de op te stellen notariƫle akte.
  5. Als de gemeente grondeigenaar is en de grond in erfpacht uitgeeft, hanteert de gemeente algemene erfpachtvoorwaarden. Deze voorwaarden worden opgenomen in de akte en bepalen dus ook de positie van de erfpachter.

  Erfdienstbaarheid

  Een privaatrechtelijke beperking kan een eerder gevestigde erfdienstbaarheid zijn. Een voorbeeld hiervan is het recht van derden om een gedeelte van het perceel te gebruiken als weg.

  Overige aandachtspunten

  1. Van belang is dat u nagaat of er door de aanwezigheid van kabels en leidingen belemmeringen in het perceel (zijn) ontstaan. Ook moet u uitzoeken of het bestemmingsplan belemmeringen oplevert. Voor aankoop van een perceel kunt u zich over deze punten laten informeren bij het kadaster en de gemeente.
  2. Daarnaast is het van belang dat u voldoende informatie heeft over een mogelijke vervuiling van het perceel dat u wenst te kopen. De verkoper moet u hierover inlichtingen kunnen verschaffen en u de gelegenheid geven om een bodemonderzoek te laten verrichten. De toestand van de bodem moet blijken uit een recent bodemonderzoek. Voor aankoop van het perceel dient duidelijk te zijn of er sprake is van bodemvervuiling.
 • Aanvullende informatie

  Om in een gemeente te kunnen komen wonen, worden soms eisen gesteld aan de binding die u met die gemeente heeft (sociale bindingen of economische banden). Vraag vooraf aan de gemeente of zulke criteria van toepassing zijn.

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl


Telefoonstoring; gemeente telefonisch niet bereikbaar (maandag 24 juni, 16:30 uur)

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Whatsapp: 06 82047571

Openingstijden

Meer contactgegevens