Home > Voor inwoners > Planschade

Planschade

 • Wat is het?

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  Wie kunnen aanspraak op een planschadevergoeding maken?
  Aanspraak op een schadevergoeding kan maken degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van een waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal leiden ten gevolge van plannen en besluiten als bedoeld in artikel 6:1 Wro.  

  Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?
  Er wordt niet meer een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toegekend, maar er is sprake van een tegemoetkoming in de geleden schade, voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. Bovendien blijft de binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade, in ieder geval twee procent van een waardevermindering van een onroerende zaak of inkomensderving, voor rekening van de aanvrager. Bij de vaststelling van de schade zal voorts rekening worden gehouden met de voorzienbaarheid van de oorzaak daarvan, en met de mogelijkheden van schadepreventie en -beperking. 

  Indien een schadevergoeding wordt toegekend, komen daarbij tevens voor vergoeding in aanmerking: 

  1. De redelijkerwijs gemaakte kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand en
  2. De wettelijke rente, vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag.

  Aan welke eisen dient een aanvraag om een planschadevergoeding te voldoen?
  De aanvraag dient een motivering te bevatten alsmede een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming in de planschade en moet worden ingediend uiterlijk binnen vijf jaar nadat het schadeveroorzakende besluit onherroepelijk is geworden. Voor het indienen van de aanvraag is een voorts een wettelijk recht van € 300,- verschuldigd.

 • Wat moet ik doen?

  Voor de behandeling van een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade heeft de gemeenteraad een verordening ingesteld, over de aanwijzing van een adviseur en de wijze waarop een advies tot stand komt. 

  In deze verordening zijn regels opgenomen welke betrekking hebben op: 

  1. De deskundigheid en onafhankelijkheid van de adviseur; 
  2. De gevallen waarin een commissie als adviseur wordt ingeschakeld;
  3. Het tijdstip waarop de adviseur wordt ingeschakeld;
  4. De wijze waarop de aanvrager en andere belanghebbenden gemotiveerd kunnen verzoeken om de aangewezen adviseur te wraken;
  5. De wijze waarop de aanvrager en andere belanghebbenden bij de opstelling van het advies worden betrokken;
  6. De termijn waarbinnen uiterlijk een besluit op een aanvraag genomen zal dienen te worden.

  Overige informatie
  Onderaan deze pagina onder het kopje 'Formulieren' kunt u het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade als pdf bestand downloaden. Wilt u liever een Word formulier invullen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@middendelfland.nl
  De aanvraag om een tegemoetkoming in planschade wordt in behandeling genomen door de Afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving, waar desgewenst nadere informatie kan worden verkregen.

 • Formulieren

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens