Home > Voor inwoners > Zienswijze

Zienswijze

  • Wat is het?

    Wat zijn zienswijzen?

    Op een ontwerpplan of ontwerpbesluit van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de raad kunnen in sommige gevallen bedenkingen, ook wel zienswijzen genoemd, worden ingediend. Deze mogelijkheid staat dan aangegeven onder de bekendmaking van het ontwerp plan of ontwerp besluit. Bij ruimtelijke plannen, zoals een bestemmingsplan of een structuurvisie kan iedereen die belanghebbende is een zienswijze indienen.

    Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een zienswijze schriftelijk of mondeling indienen. Een zienswijze kan alleen langs elektronische weg worden verzonden indien het bestuursorgaan in de kennisgeving of anderszins daartoe de mogelijkheid heeft geopend. Bij de gemeente Midden-Delfland is deze elektronische weg ook opengesteld voor zienswijzen. U kunt dus ook online een zienswijze indienen. Maak daarbij gebruik van het zienswijzenformulier. Dit formulier is te vinden op deze pagina onder het kopje 'Formulieren'. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website www.digid.nl voor de precieze voorwaarden. Wilt u als bedrijf een zienswijze indienen, dan moet u beschikken over eHerkenning.

    Let op: Dat betekent dat alleen elektronische zienswijzen in behandeling genomen worden wanneer er gebruik is gemaakt van het daarvoor bestemde formulier. Daarnaast blijft het voor u mogelijk om een zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling in te dienen!

  • Formulieren

Contact

Gemeente Midden-Delfland
Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden

gemeente@middendelfland.nl

(015) 380 41 11 of

Laat ons u bellen!

Openingstijden

Meer contactgegevens