Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen. Bovendien was het goedkoop. In Nederland zijn veel toegepaste soorten: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).

Asbest werd met of zonder een bindmiddel verwerkt tot een grote variatie aan producten. Dit deed men door het te combineren met een bindmiddel zoals cement, karton, lijm of gips. Soms zijn in één product twee of drie verschillende soorten asbest aanwezig. In de loop der tijd vindt door diverse invloeden aantasting van het bindmiddel plaats. Soms vergaat het bindmiddel helemaal.

In Nederland is het meeste asbest in de bouw gebruikt. Asbest kan bijvoorbeeld voorkomen in golfplaten, aftimmeringen, dakkapellen, cv-ketels en rioleringen. De beroepsmatige toepassing van asbest is in 1993 gestaakt. Daarom worden bouwwerken van na dat jaar gezien als asbestvrij.

Wanneer is asbest gevaarlijk?

Asbest is gevaarlijk wanneer losse vezels worden ingeademd. Hierbij geldt wel dat het gedurende langere tijd inademen van veel vezels meer kans geeft op gezondheidsschade dan een korte of eenmalige blootstelling. Meestal zitten er jaren tussen het inademen van asbestvezels en het moment van ziek worden.

Het gevaar van asbest schuilt dus in het inademen van de vezels: asbestvezels in water en voedsel leveren, voor zover nu  bekend, geen gevaar op voor de gezondheid. Ook wanneer de asbestvezels zijn gebonden aan stevige materialen kunnen ze niet worden ingeademd en zijn de risico’s eveneens zeer klein. Anders wordt het als asbestvezels wél uit een materiaal kunnen vrijkomen.

Asbest kan dus een gevaar voor de gezondheid vormen wanneer:

 • asbest ondeskundig wordt verwijderd en/of bewerkt;
 • een asbesthoudend object vlam vat of blootgesteld wordt aan hoge temperaturen;
 • beschadigde asbesthoudende producten worden verplaatst;
 • het asbesthoudende materiaal veroudert en daardoor verweert.

Identificeren van asbest

In panden van voor bouwjaar 1994 is vaak asbest toegepast, veelal in de vorm van asbesthoudend cement. Asbestcementplaten bevinden zich het meest in gevels, het dakbeschot, in en rondom schoorstenen, in of bij de cv-installatie, op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Niet-hechtgebonden brandwerend board is regelmatig toegepast als brandwerend materiaal in met name garages en rondom cv-ketels. Ook in sommige soorten vinylzeil (geproduceerd tussen 1963 en 1980 en verkocht tot en met 1983) en in een bepaald type oude, harde vinyltegels komt asbest voor. Meestal kan alleen een materiaalanalyse uitsluitsel geven of een materiaal of product asbest bevat.

De gemeente adviseert om, wanneer uw huis voor 1994 gebouwd is en er asbestverdacht materiaal in zit, dit te (laten) verwijderen. Wilt u zeker zijn dat er geen asbesthoudend materiaal in uw huis aanwezig is? Laat dan een asbestinventarisatieonderzoek uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Het bedrijf  laat asbestverdachte monsters onderzoeken in een laboratorium om eventuele asbest te kunnen vaststellen.

Op de website www.Infomil.nl/asbest vindt u meer informatie over het laten inventariseren en (laten) verwijderen van asbest.

Is uw pand gebouwd vóór 1994? En wilt u het gedeeltelijk of helemaal (laten) verbouwen of slopen? Dan is het vrijwel altijd verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. In het stappenplan kunt u zien of dit ook voor uw situatie van toepassing is.

Gecertificeerde bedrijven voor het inventariseren van asbest vindt u op www.ascert.nl.

Let wel op dat het bedrijf dat de asbestinventarisatie doet, nooit de sloopwerkzaamheden mag verrichten. 

Stappenplan voor asbestverwijdering

Bepaal eerst of u het asbest volgens de regels zelf mag verwijderen of dat u dat door een gecertificeerd bedrijf moet laten doen.

Houd er ook rekening mee dat voor de verwijdering van asbest het indienen van een sloopmelding verplicht is. Zorg ervoor dat u de sloopmelding indient voor aanvang van de werkzaamheden. Voor particulieren is dat minimaal 5 dagen voor het begin van de werkzaamheden, voor bedrijven minimaal vier weken voor aanvang.

 Asbest als particulier verwijderen

Als particulier (dus niet als ondernemer, bedrijf of organisatie) mag u tot maximaal 35m2 asbest per perceel zelf verwijderen. Het moet gaan om het verwijderen van geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien), vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Wanneer u het asbest zelf mag verwijderen, volgt u stappenplan “Asbest verwijderen als particulier “. Wanneer u dat niet zelf mag doen, volgt u het stappenplan: ” Asbest laten verwijderen”.

Asbest bedrijfsmatig verwijderen

Als ondernemer, bedrijf of organisatie moet u asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Dit mag u niet zelf doen. Wanneer u als ondernemer, namens een bedrijf of organisatie asbest wilt laten verwijderen volgt u :” Asbest laten verwijderen”.

De gecertificeerde bedrijven vindt u via de volgende link www.ascert.nl.

Stappenplan 'Asbest verwijderen als particulier'

 1. Als particulier mag u tot maximaal 35m2 asbest per perceel zelf verwijderen. Het moet gaan om het verwijderen van geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien), vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest.
 2. Een sloopmelding doet u als particulier uiterlijk 5 dagen voor de verwijdering digitaal via het Omgevingsloket online. Voor het inloggen heeft u uw DigiD inlogcode nodig.
 3. De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) stuurt u een brief  met toestemming of een afwijzing  om te slopen. Bij een afwijzing vanwege ontbrekende stukken mag u niet beginnen met de werkzaamheden en dient u opnieuw een melding te doen. In deze nieuwe melding voegt u de ontbrekende documenten toe. Als uw aanvraag dan compleet is, ontvangt u alsnog toestemming om te slopen. Ook kunnen er  voorwaarden zijn waaraan u zich moet houden. Deze voorwaarden staan dan vermeld in de toestemmingsbrief.
 4. Voordat u begint met asbest verwijderen, moet dit nogmaals aan  de Omgevingsdienst Haaglanden worden doorgegeven. Deze melding is om de datum van de start van de sloop kenbaar te maken. Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren. Het doorgeven van de start van het verwijderen kan telefonisch, via de mail en eventueel met een brief.
 5. Asbest verwijderen
  Let op, het verwijderen van asbest is als particulier alleen toegestaan zonder de materialen te slopen of te beschadigen. De asbesthoudende materialen moeten dus voorzichtig behandeld worden en in onbeschadigde stukken bij Avalex worden ingeleverd.
  Met de toestemmingsbrief die u van de Omgevingsdienst Haaglanden hebt ontvangen, kunt u bij Avalex verpakkingsmateriaal halen. Het asbest (max. 35m2) moet ingepakt bij Avalex ingeleverd worden. Volg voor het juist verpakken van het asbest onderstaande richtlijnen:
  • zorg dat het asbest vochtig is voor het demonteren, gebruik hierbij adembescherming.
  • verpak asbest in twee lagen stevig, doorzichtig plastic folie (minimaal 0,2 mm dik);
  • plak de openingen volledig af met breed plakband.
 6. Bij inlevering van het asbest bij Avalex wordt gevraagd naar uw toestemmingsbrief van de Omgevingsdienst Haaglanden en ontvangt u van Avalex een afschrift van de ingeleverde materialen. Krijgt u geen ontvangstbevestiging van de materialen mee, vraag er dan naar. Lever een kopie van dit afschrift in bij de gemeente.
 7. Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan geeft u dit ook aan bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.

Stappenplan 'Asbest laten verwijderen'

 1. Huur een aannemer in die asbest mag verwijderen. Hij zorgt ervoor dat een gecertificeerd bedrijf een asbestinventarisatie verricht. Deze aannemers zijn te vinden via www.ascert.nl
 2. Voor het bedrijfsmatig verwijderen van asbest moet  de sloopmelding uiterlijk 4 weken voor de verwijdering via het Omgevingsloket online (inloggen via eHerkenning) worden gedaan. Dit mag door het ingehuurde bedrijf gebeuren of dat mag u zelf doen. Stem dit goed af.
 3. Na goedkeuring van de Omgevingsdienst Haaglanden neemt het ingehuurde gecertificeerde bedrijf de sloopwerkzaamheden/ afhandeling van materiaal over.

Veelgestelde vragen over asbestverwijdering

Hoe kan ik een sloopmelding bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) indienen en wat is daarvoor nodig?

De volgende gegevens heeft u nodig:

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
 • de data en tijdstippen waarop u gaat slopen
 • de wijze waarop u de asbest wilt verwijderen (welke instrumenten wilt u gebruiken?)
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren
 • een plattegrond van de asbestoppervlakte en haar positie in het gebouw/de schuur

Asbestinventarisatierapport

U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

 • meer dan 35 m2 asbesthoudende (golf)platen verwijdert
  of
 • een gebouw dat gebouwd is voor 1994 (gedeeltelijk) verbouwt of sloopt

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Deze bedrijven kunt u vinden op www.ascert.nl.

Het materiaal is onbeschadigd en daarom niet schadelijk, waarom zou ik het dan weg (laten) halen?

Vanaf 2024 geldt er een verbod op het bezit van asbesthoudende daken en gevelbeplating. Voor andere asbesttoepassingen geldt geen verwijderingsplicht. Vaak is het wel praktisch om dit in een keer mee te laten nemen bij een sanering. Ook hier geldt dat asbest dat gevaar oplevert doordat het in een beschadigde of verweerde toestand verkeerd wel verwijderd moet worden.

Moet ik asbest verwijderen bij de verkoop van mijn huis?

Wanneer u een huis verkoopt bent u niet verplicht het eventueel aanwezige asbesthoudende materiaal te verwijderen. Is de woning van voor 1994 en weet u niet of er asbest aanwezig is? Dan kunt u door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf (zie www.ascert.nl) een asbestinventarisatie laten uitvoeren.

Hoe groot is de kans om blijvende schade te krijgen door inademing van asbest?

Niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt daardoor kanker. De kans om kanker te krijgen door asbest wordt vooral bepaald door de hoeveelheid asbestvezels die iemand heeft ingeademd. Dit is weer afhankelijk van de hoeveelheid asbestvezels in de lucht en de duur dat iemand deze lucht heeft ingeademd. Het grootste gezondheidsrisico is aanwezig bij langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden asbestvezels in de lucht.

Verdere informatie over asbestverwijdering

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Haaglanden. De medewerkers adviseren u graag en kunnen uitleggen welke regels in uw situatie van toepassing zijn. U weet dan zeker dat u op een veilige manier te werk gaat en geen onnodige risico’s loopt.

De medewerkers van van de Omgevingsdienst Haaglanden zijn op verschillende manieren bereikbaar:

Websites

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest

https://iplo.nl/thema/asbest/asbest-pand/asbestwegwijzer/

www.ascert.nl

Verhaal uit de praktijk: Jan Verboon “Pak asbestsanering zo snel mogelijk aan.”

Heeft u gevonden wat u zocht?