Midden-Delfland is het eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland. Deze status geeft het belang aan van het open en groen houden van dit waardevolle agrarisch veenweidelandschap tussen de steden. 

De aanwijzing van een gebied tot Bijzonder Provinciaal Landschap is een relatief nieuwe bevoegdheid van provinciebesturen en wordt verleend op grond van de Wet Natuurbescherming. Twintig regionale overheden en gebiedsorganisaties namen in het voorjaar van 2017 het initiatief een aanvraag in te dienen voor Midden-Delfland. De provincie was het met de indieners eens dat het hier om een bijzonder gebied gaat. Ook de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, Harm Veenenbos, kwam na toetsing aan de criteria tot die conclusie.

Aan de slag

Het 'bidbook’ dat bij de provincie werd ingediend bevat concrete acties en investeringen op het gebied van landschap, landbouw, recreatie en natuur.De gebiedspartners gaan de komende acht jaar met die acties aan de slag. Na vier jaar volgt een tussentijdse evaluatie. Daarbij wordt vooral gelet op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en op het effect op de verbinding tussen stad en groene ruimte. Eerder lieten de gebiedspartners van Midden-Delfland zien dat zij vanuit een integrale gebiedsbenadering kunnen toewerken naar perspectief voor landschap, bereikbaarheid en economie. De wijze waarop de A4 Midden-Delfland is ingepast is daarvan misschien wel het beste voorbeeld.

Heeft u gevonden wat u zocht?