Bijzonder provinciaal landschap

Status

De Provincie Zuid-Holland heeft Midden-Delfland op 14 november 2017 aangewezen als een "Bijzonder Provinciaal Landschap" (BPL) op basis van de Natuurwet en het bidbook Bijzonder Provinciaal Landschap. Bij de aanwijzing van het BPL heeft de provincie een ontwikkelopdracht meegegeven ten aanzien van de stedelijke context en de sturing en borging van de ruimtelijke kwaliteit. Gezamenlijk zetten overheden en gebiedspartijen zich in voor behoud en ontwikkeling van het BPL en geven zij het landschap meer betekenis en waarde voor de inwoners in de omgeving.

 Landschapstafel BPL

In de Landschapstafel (voorheen Gebiedstafel) BPL zijn negen gemeenten (Delft, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westland), het Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap, de Midden-Delfland Vereniging en LTO Noord afdeling Delflands Groen vertegenwoordigd. Het doel van de samenwerking is om het landschap tussen de steden te beschermen en te ontwikkelen, door uitvoering en concretisering van de doelen uit de visie op het BPL, door de bijdrage vanuit de gemeente en door te zorgen voor bijdragen van anderen. Alleen door die samenwerking is het bestaansrecht van het waardevolle landschap tussen de steden gewaarborgd. De inzet voor het BPL moet gedragen worden door alle partijen. Gezamenlijk zetten we de schouders eronder. Het BPL is van alle deelnemers aan het BPL, en zeker ook van de 2,3 miljoen inwoners die profijt hebben van een kwalitatief hoogwaardig groen landschap in de directe omgeving.

Toekomstvisie

De bestuurders stelden het gezamenlijk toekomstbeeld voor het BPL vast. Dit vormt de input voor de omgevingsvisies van de gemeentelijke deelnemers. De visie is uitgewerkt in vijf thema’s:

  • ruimtelijke kwaliteit,
  • duurzame landbouw,
  • biodiversiteit,
  • bekendheid en recreatie
  • water en klimaat.   

Uitvoeringsprogramma Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland voor projecten en plannen

De visie is uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma voor het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland 2023-2027. In het Uitvoeringsprogramma staan de plannen en projecten waaraan de Landschapstafel de komende jaren wil werken. Op de bijgevoegde kaart, die is bedoeld als praatplaat, staan de projecten en plannen verbeeld. De kwaliteit van het Midden-Delflandse landschap verbeteren is het doel. De Landschapstafel wil hieraan werken door:

  • de kringlooplandbouw beter te ondersteunen,
  • de recreatiemogelijkheden voor 2,3 miljoen regiobewoners te versterken én
  • de natuur nog mooier te maken.

Samenwerking bij de uitvoering is belangrijk

De Landschapstafel stelde het Uitvoeringsprogramma vast in juni 2023 en gaat een coördinerende rol vervullen bij de uitvoering. Een programmamanager zorgt voor de voortgang. Het Uitvoeringsprogramma daadwerkelijk uitvoeren is dé uitdaging voor de komende jaren. Alleen samen kunnen we Midden-Delfland sterker maken. Het mooie is, dat 16 deelnemers uit de regio de schouders er onder willen zetten, gecoördineerd door de Landschapstafel. Ook u kunt een steentje bijdragen. Wilt u meer informatie óf hebt u goede ideeën om het landschap sterker te maken?

Neem dan contact op met Eugénie Klok van de gemeente Midden-Delfland via eklok@middendelfland.nl.

Lancering en bekendmaking visie

Tijdens de Midden-Delfland Dag op zaterdag 19 juni 2021 is de visie gelanceerd door de voorzitter van de landschapstafel, Marja van Bijsterveldt.

Het sfeertje proeven van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland? Bekijk de film op Youtube.

Heeft u gevonden wat u zocht?