Status

De Provincie Zuid-Holland heeft Midden-Delfland op 14 november 2017 aangewezen als een Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) op basis van de Natuurwet en het bidbook Bijzonder Provinciaal Landschap. Bij de aanwijzing van het BPL heeft de provincie een ontwikkelopdracht meegegeven ten aanzien van de stedelijke context en de sturing en borging van de ruimtelijke kwaliteit. Gezamenlijk zetten overheden en gebiedspartijen zich in voor behoud en ontwikkeling van het BPL en geven zij het landschap meer betekenis en waarde voor de inwoners in de omgeving.

 Landschapstafel BPL

In de Landschapstafel (voorheen Gebiedstafel) BPL zijn negen gemeenten (Delft, Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westland), het Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Zuid-Hollands Landschap, de Midden-Delfland Vereniging en LTO Noord afdeling Delflands Groen vertegenwoordigd. Het doel van de samenwerking is om het landschap tussen de steden te beschermen en te ontwikkelen, door uitvoering en concretisering van de doelen uit de visie op het BPL, door de bijdrage vanuit de gemeente en door te zorgen voor bijdragen van anderen. Alleen door die samenwerking is het bestaansrecht van het waardevolle landschap tussen de steden gewaarborgd. De inzet voor het BPL moet gedragen worden door alle partijen. Gezamenlijk zetten we de schouders eronder. Het BPL is van alle deelnemers aan het BPL, en zeker ook van de 2,3 miljoen inwoners die profijt hebben van een kwalitatief hoogwaardig groen landschap in de directe omgeving.

Toekomstvisie

De bestuurders stelden het gezamenlijk toekomstbeeld voor het BPL vast. Dit vormt de input voor de omgevingsvisies van de gemeentelijke deelnemers. De visie is uitgewerkt in vijf thema’s:

  • ruimtelijke kwaliteit,
  • duurzame landbouw,
  • biodiversiteit,
  • bekendheid en recreatie
  • water en klimaat.   

 Uitvoering en actie

De visie wordt verder uitgewerkt in een uitvoerings- en actieplan voor het Bijzonder Provinciaal Landschap. In het actieplan staan acties die ‘uitvoeringsgereed’ zijn, dus met voldoende financiën, draagvlak én in lijn met de visie voor het BPL. Eén van de acties is het plaatsen van bruine borden langs de snelwegen. Het Uitvoeringsplan is een nadere uitwerking in plannen en projecten.

Lancering en bekendmaking visie

Tijdens de Midden-Delfland Dag op zaterdag 19 juni 2021 is de visie gelanceerd door de voorzitter van de landschapstafel, Marja van Bijsterveldt.

Het sfeertje proeven van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-DelflandBekijk de film op Youtube(externe link).

Heeft u gevonden wat u zocht?