Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten of door uitbreiding, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven.

Hoe werkt het?

De gemeentelijke milieuspecialist bepaalt aan de hand van de aard en de omvang van de verandering of de verandering aanleiding geeft tot (hernieuwde) vergunningaanvraag of dat met een melding kan worden volstaan.

Naast de milieuaspecten speelt de brandveiligheid een rol. Dit betekent dat ook de brandweer zal controleren of de gebruiksvergunning nodig is, dan wel moet worden aangepast. Dit geldt eventueel ook voor het aanvalsplan van de brandweer.

Het is niet uitgesloten dat de voorgestelde verandering van bedrijfsinrichting een (nieuwe) bouw- of aanlegvergunning vereist. Daarbij zal getoetst worden of de voorgestelde verandering past binnen de geldende bestemming.

Wat moet ik doen?

Voor het wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten moet u een melding doen of een vergunning aanvragen.

  • Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) gaat u na of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Dit hangt af van de soort verandering en hoeveel u verandert.
  • Via het Omgevingsloket online doet u de vergunningsaanvraag en controleert of u voor de overige activiteiten een vergunning nodig heeft.
  • Log in via eHerkenning.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Heeft u gevonden wat u zocht?