Wat is het?

Heeft u geen werk en niet genoeg geld om van te leven? Dan kunt u tijdelijk een (aanvullende) bijstandsuitkering aanvragen. Met een bijstandsuitkering kunt u noodzakelijke kosten van het bestaan betalen zoals huur, eten en drinken. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van een baan, zodat u weer een eigen inkomen heeft.

Wat moet ik doen?

U kunt de bijstand online aanvragen via www.werk.nl(externe link). Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u een partner of echtgenoot met wie u samenwoont? Dan heeft u allebei een DigiD nodig en vult u allebei uw gegevens in.

Heeft u de aanvraag ingediend? Neem dan binnen 2 werkdagen contact op met de gemeente. Dit kan via (015) 380 41 11. U kunt ook langskomen. Dit kan van dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur. Vraag aan de balie naar het Team Uitvoering – Werk en Inkomen.

Bezoekadres gemeentehuis: Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden.

Jonger dan 27 jaar?

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan zoekt u na uw melding bij het UWV-Werkbedrijf eerst vier weken zelf naar werk. Ook kijkt u of u terug kunt naar school en meldt u zich bij onze jongerenconsulent. Na deze vier weken kunt u uw aanvraag indienen.

Ouder dan 27 jaar?

Bent u ouder dan 27 jaar? Dan nodigen we u na uw aanvraag uit voor een activeringsgesprek. In dit gesprek maken we samen met u afspraken over wat u in de twee weken na het gesprek doet om werk te vinden. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit het opstellen van een Curriculum Vitae (CV), solliciteren op algemeen geaccepteerd werk en u inschrijven bij uitzendbureaus. Na twee weken nodigen wij u opnieuw uit. We kijken dan of u zich aan de afspraken heeft gehouden. Bewaar daarom alle bewijzen daarvan goed.

Hoe werkt het?

Wanneer komt u in aanmerking voor bijstand?

U komt in aanmerking voor bijstand als u voldoet aan de volgende criteria:

 • U woont rechtmatig in Nederland.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen met een partner of echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.
 • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
 • U doet uw best om werk te vinden en doet mee aan activiteiten die wij u aanbieden om werk te vinden.

Heeft u huisgenoten (bijvoorbeeld een partner, ouders of kinderen boven de 21 jaar) en deelt u de woonkosten? Dan krijgt u minder bijstand. Dit is de kostendelersnorm in de bijstand.

Eigen vermogen

Wanneer u alleenstaand bent mag u voor het ontvangen van een bijstandsuitkering maximaal € 7.605,- eigen vermogen hebben. In alle andere gevallen is dit bedrag maximaal € 15.210,- (bedragen januari 2023).

Is uw vermogen hoger? Dan gebruikt u dit geld eerst op een verantwoorde manier voor de kosten van levensonderhoud. Dit heet interen. Er zijn verschillende manieren waarop vermogen kan en moet worden ingeteerd. Voor informatie over uw eigen situatie kunt u contact opnemen met het Team Uitvoering – Werk en Inkomen. U kunt hen bereiken via (015) 380 42 32 of (015) 380 42 42 of via werkeninkomen@middendelfland.nl.

Eigen woning

Ook wanneer u een eigen woning heeft, kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. We onderzoeken dan of u overwaarde heeft op uw woning. Is de overwaarde hoger dan € 64.100,- (bedrag januari 2023)? Dan verstrekken we de bijstandsuitkering in de vorm van een lening. Wanneer uw uitkering eindigt, bijvoorbeeld als u werk heeft gevonden of verhuist, dan betaalt u de uitkering bruto terug. Dit geldt ook als u de woning verkoopt.

Overige criteria

Een bijstandsuitkering is een tijdelijke oplossing. De bedoeling is dat u zo snel mogelijk weer een eigen inkomen verdient, het liefst door betaald werk. Voorwaarde voor het ontvangen van bijstand is dat u zich inspant om werk te vinden. Hierbij geldt dat de baan die u aangeboden krijgt niet altijd passend hoeft te zijn bij uw kennis- en ervaringsniveau. U moet algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden. Wij kunnen u helpen bij het zoeken naar werk. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een re-integratietraject, scholing of begeleiding. U bent verplicht hieraan mee te werken. Kunt u (tijdelijk) niet werken? Bijvoorbeeld omdat u ziek bent? Dan kijken we samen met u naar wat u wel kunt. Wij kunnen u dan vragen om andere activiteiten te doen zoals vrijwilligerswerk, of deel te nemen aan een sociaal activeringstraject. Houdt u er rekening mee dat de mate waarin u meewerkt aan uw re-integratietraject mede bepalend kan zijn voor (de hoogte van) uw bijstandsuitkering.

U kunt de hoogte van de uitkeringen terug vinden op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.(externe link)

Re-integratie

U kunt naast het recht op een uitkering ook recht hebben op hulp bij het vinden van een betaalde baan. Dit noemen we re-integratie. U kunt ook recht hebben op re-integratie als u geen bijstandsuitkering ontvangt. Heeft u een opleiding, bijscholing of verdere begeleiding nodig? Dan kan dat voor u worden geregeld. De baan die u krijgt aangeboden, moet u meestal aannemen. Dit werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis en ervaring.

Wat moet ik meenemen?

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Verzamel voor de aanvraag de volgende gegevens van uzelf en uw huisgenoten:

 • Naam, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN), geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) en eventuele verblijfsvergunning
 • Inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
 • Gegevens over vermogen (bezittingen, waardepapieren, bewijsstukken van schulden)
 • Hoogte van uw huur of hypotheek
 • Bewijsstukken huur- en zorgtoeslag
 • Bankafschriften van de laatste drie maanden van alle bankrekeningen en spaarrekeningen die u en uw huisgenoten hebben
 • Wanneer u een eigen woning heeft: koopakte, hypotheekakte, hypotheekoverzicht, beschikking WOZ, polissen van afgesloten verzekeringen.

Het kan zijn dat u van UVW WERKbedrijf of van de gemeente het verzoek krijgt voor nadere bewijsstukken.

Hoe lang duurt het?

De gemeente heeft 8 weken de tijd om uw recht op een bijstandsuitkering vast te stellen. Dit is een lange tijd, vooral als u al weinig tot geen inkomsten heeft. Na vier weken verstrekken wij u daarom een voorschot in de vorm van een renteloze geldlening. U hoeft hier niet om te vragen.

Geen voorschot

Er is niet altijd recht op een voorschot. Er zijn drie uitzonderingen:

 • U heeft de gegevens waar de gemeente om heeft gevraagd nog niet, niet tijdig of onvolledig verstrekt en dit is u te verwijten;
 • U werkt onvoldoende mee; of
 • Op het moment van de aanvraag al is duidelijk dat u geen recht hebt op bijstand.

Als een van deze situaties zich voordoet, verstrekken wij u geen voorschot.

Extra informatie

Meer informatie?

Neem dan contact op met het Team Uitvoering – Werk en Inkomen. U kunt hen bereiken via (015) 380 42 32 of (015) 380 42 42 of via werkeninkomen@middendelfland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?