Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 september 2018 de bodemfunctiekaart vastgesteld. Deze kaart geeft aan welke kwaliteitseisen grond en baggerspecie moeten hebben als ze op een bepaalde plek worden toegepast in Midden-Delfland. U kunt de bodemfunctiekaart onderaan deze pagina downloaden.

Besluit bodemkwaliteit

In het Besluit bodemkwaliteit wordt de regelgeving voor hergebruik van grond en baggerspecie bepaald. Het besluit schrijft voor dat iedere gemeente een keuze moet maken tussen het landelijke (generieke) kader of gebiedsspecifieke beleidskader voor grondverzet. Midden-Delfland kiest beleid volgens het landelijke (generieke) kader. De belangrijkste reden hiervoor is dat de gemeente vooral bestaat uit schone gebieden, met veel landbouw en/of natuurfuncties. Aan de hand van het generieke kader blijven deze gebieden schoon, doordat het stand-still beginsel centraal staat bij het generieke kader. Ook past dit in de Cittaslow gedachte: schoon moet schoon blijven.

Om het toepassen van grond en baggerspecie mogelijk te maken, is een bodemfunctiekaart nodig. Met deze kaart wordt een relatie gelegd tussen de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie en de functie (het gebruik) van de bodem waar het wordt gebruikt. Op de bodemfunctiekaart van Midden-Delfland komen drie functieklassen voor: wonen, industrie en natuur/landbouw. Binnen deze klassen mag alleen maar grond worden toegepast die tenminste voldoet aan de kwaliteitsnorm van die klasse.

Hoe werkt dat met kwaliteitsklassen en functieklassen?

Als bijvoorbeeld de werkelijke kwaliteit van de bodem achtergrondwaarde is, maar een functieklasse wonen kent, dan mag er alleen grond met kwaliteit achtergrondwaarde (schone grond) worden toegepast, ondanks de bestemming op de bodemfunctiekaart. Het generieke kader kent dus een dubbele toetsing: aan kwaliteitsklassen en aan functieklassen. Op deze manier wordt voldaan aan het stand-still principe (kwaliteitsklasse) én aan het langzaam schoner worden van de bodem (functieklasse). Een klasse industrie kan wel klasse wonen ontvangen, waardoor het gebied dus langzaam schoner kan worden.

Eisen aan grond en bagger
FunctieklasseKwaliteitsklasseEisen aan toe te passen grond/bagger 
Landbouw/natuurAchtergrondwaardenAchtergrondwaarden
Landbouw/natuurWonen Achtergrondwaarden
Landbouw/natuurIndustrieAchtergrondwaarden
WonenAchtergrondwaardenAchtergrondwaarden
WonenWonenWonen
WonenIndustrieWonen
IndustrieAchtergrondwaardenAchtergrondwaarden
IndustrieWonenWonen
IndustrieIndustrieIndustrie

Voor wie is het belangrijk?

Als bewoner heeft u niet snel niet direct met de bodemfunctiekaart te maken. Voor aannemers en projectontwikkelaars is het wel van belang dat zij weten waar welke grond mag worden toegepast. 

Op onderstaande bodemfunctiekaart is aangegeven hoe er getoetst wordt.

Heeft u gevonden wat u zocht?