Jaarrekening Midden-Delfland 2023

Veel ambities gerealiseerd ondanks economische uitdagingen

In 2023 zette Midden-Delfland flinke stappen. We slaagden erin veel van onze ambities te realiseren. In een tijd waarin inwoners te maken hadden met stijgende energiekosten en dalende koopkracht, hebben we de lokale (woon)lasten gemiddeld gelijk weten te houden. Onder andere door de hoge inflatie sluit Midden-Delfland het jaar 2023 af met een bescheiden negatief saldo van € 0,1 miljoen.

Financieel gezond 

Wethouder Fred Voskamp van Financiën: ‘De afgelopen jaren hebben we onze jaarrekeningen steeds kunnen afsluiten met een positief saldo. Dit jaar was dat niet mogelijk. Gelukkig heeft Midden-Delfland een financieel gezonde basis, waardoor we dit tekort goed kunnen opvangen.’

Veel gerealiseerd

In 2023 ondersteunden we onze inwoners met collectieve inkoopacties voor duurzame investeringen in de woning. Ook bereikten we een doorbraak in de jarenlange impasse rond de ontwikkeling van extra woningen en een nieuw winkelcentrum in Den Hoorn. Bovendien startten we samen met Wonen Midden-Delfland met de bouw van het woonwijkje Euterpe, dat de komende 10 jaar onderdak biedt aan Oekraïense ontheemden, starters en spoedzoekers. We hebben een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor opvang en dat heeft geleid tot een raadsbesluit wat nu uitgevoerd wordt.

Sommige projecten later afgerond

We konden niet álle voornemens uit de begroting 2023 realiseren door de krapte op de arbeidsmarkt. Daarom stelt het college voor om een bedrag van € 1 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve. Dit bedrag is bestemd voor projecten die in 2024 worden afgerond. 

Op  woensdag 3 juli 2024 vergadert de gemeenteraad over de jaarstukken.

Download jaarrekening

De jaarrekening 2023 kunt u bekijken via www.middendelfland.nl/jaarrekening.