Start u een nieuw bedrijf of wijzigt u een bestaand bedrijf of breidt u deze uit? Voor diverse activiteiten hebt u een omgevingsvergunning nodig. Soms is een melding voldoende.

Direct regelen

www.omgevingsloket.nl

Hoe werkt het?

Een omgevingsvergunning is een besluit van de gemeente (of een ander overheidsorgaan) waarbij een aanvrager toestemming krijgt om iets te doen dat normaal verboden is op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Aan een omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu. Handelt u zonder omgevingsvergunning of in strijd met de vergunning, dan is dit strafbaar.

De Omgevingsdienst Haaglanden is namens de gemeente Midden-Delfland verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke milieutaken voor de regio Haaglanden. De omgevingsdienst handelt milieumeldingen en -klachten af, houdt toezicht en regelt milieuvergunningen voor de hele regio Haaglanden. Bij meervoudige vergunningen, zoals een bouwvergunning met een milieu-element, bereidt de omgevingsdienst het deel op het gebied van milieu voor.

Wat moet ik doen?

Doe de melding of vraag de omgevingsvergunning voor de milieuactiviteiten aan vóórdat u de activiteit gaat uitvoeren. Zo voorkomt u dat u in overtreding bent. Of u een melding moet doen of vergunning nodig hebt, kunt u nagaan via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM). Meestal kan uw bedrijf volstaan met het doen van een melding via de AIM. Hebt u een agrarisch bedrijf, dan volstaat in de meeste gevallen een melding volgens het Besluit landbouw milieubeheer (hierna: Besluit landbouw).

Ook via het Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een melding moet indienen of een omgevingsvergunning moet aanvragen. Hebt u een vergunning nodig, dan kunt u deze direct via het Omgevingsloket aanvragen.

Melding milieuactiviteit

  • Dien de melding in via Omgevingsloket online of de Activiteitenbesluit Internetmodule. Zodra u alle vragen hebt beantwoord, komt u in een samenvattend scherm waarin u het voor u geldende voorschriftenpakket kunt downloaden.
  • De Omgevingsdienst Haaglanden en/of de gemeente Midden-Delfland beoordeelt de melding op volledigheid en vraagt u eventueel om aanvullende gegevens.
  • De melding wordt gepubliceerd in het elektronische gemeenteblad en in De Schakel Midden-Delfland.
  • Een melding moet u tenminste vier weken voordat u de voorgenomen activiteiten uitvoert indienen.

Omgevingsvergunning milieu aanvragen

Dien uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in via Omgevingsloket online. Hiervoor hebt u eHerkenning nodig. Na één tot drie dagen ontvangt u uw eHerkenningsmiddel en kunt u inloggen bij de overheidsorganisatie waar u digitaal zaken mee wilt doen. Vul daarna het aanvraagformulier via het omgevingsloket volledig met de benodigde documenten. U krijgt dan een ontvangstbevestiging. Hierin staat wat de te volgen procedure is. Nadat het bevoegde gezag heeft beslist, krijgt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken of zienswijze indienen

Of u bezwaar kunt maken of een zienswijze kunt indienen, hangt af van de gevolgde procedure. In de publicatie van de bekendmaking staat aan wie u uw bezwaar of zienswijze dient te richten.

Bij de korte procedure kunt u als belanghebbende bezwaar maken bij de gemeente Midden-Delfland als u het niet eens bent met de beslissing op uw vergunningaanvraag. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Na behandeling van dit bezwaar kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure wordt eerst een ontwerp opgesteld van de beslissing op uw vergunningaanvraag. De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Iedereen kan binnen 6 weken na terinzagelegging zijn zienswijze hierover indienen. Licht in uw zienswijze toe waarom u het niet eens bent met de beslissing. Deze zienswijzen worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing. Hiertegen kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.

Beroep instellen

Nadat het besluit is genomen, kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. In het geval van de uitgebreide vergunningprocedure kunnen alleen belanghebbenden beroep aantekenen als zij ook tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht over de ontwerpvergunning of aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

Hoger beroep

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? U kunt dan in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van uw aanvraag om een omgevingsvergunning beslist de gemeente binnen 8 weken. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd. Dit is de korte (reguliere) procedure.

Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Dit is de uitgebreide procedure.

Een omgevingsvergunning met het onderdeel milieu is altijd een complexe aanvraag met een termijn beslistermijn van 26 weken.

Aanvullende informatie

Wilt u bedrijfsactiviteiten starten of wijzigen, dan is het belangrijk te weten hoe groot de belasting hiervan is voor het milieu. Is er sprake van een zekere belasting, dan moet u in uw vergunningaanvraag de gemeente duidelijk maken welke milieumaatregelen uw bedrijf gaat nemen. Voorbeelden van milieumaatregelen zijn het terugdringen van afvalstoffen, emissiebeperkende maatregelen en energiebesparing. De gemeente kan een aanvraag buiten behandeling laten als de aanvraag niet voldoet aan de wettelijke eisen. Daarnaast kan een gemeente, in het belang van de bescherming van het milieu, een vergunning weigeren.

Vooroverleg

Om te voorkomen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling neemt of u een vergunning weigert, is het belangrijk om goed met de gemeente over uw plannen te overleggen. Deze belangrijke fase in de procedure heet het vooroverleg. Neemt u daarom bij uw bedrijfsplannen in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de gemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?