Update 13 mei 2024

Nederland staat voor een forse uitdaging op het gebied van huisvesting, zowel voor de huidige inwoners als voor de vluchtelingen die we opvangen. De gemeente wil bijdragen aan het oplossen van dit landelijke probleem met de opvang van 225 vluchtelingen voor een periode van vijf jaar in combinatie met de plaatsing van flexwoningen voor 30 tot 60 lokale woningzoekenden. Er is in 2023 met inwoners, (maatschappelijk) organisaties en ook met de raadsleden gesproken. Dat leidde tot criteria, zorgen en ideeën. Op basis hiervan is de locatie Harnaschpolder, het gebied langs de Harnaschdreef tussen Meerkamp en Westernesse, naar voren gekomen als het meest geschikt. In de raadsvergadering van woensdag 25 oktober heeft de raad ingestemd met het voorstel van het college. Daarna is op 27 november 2023 met het COA een bestuursovereenkomst gesloten. We werken nu de afspraken met het COA verder uit en bereiden de komst van de vluchtelingen voor.

Laatste stand van zaken

Midden-Delfland gaat 30 wooneenheden realiseren voor “lokale” doelgroepen in 2025 en 225 vluchtelingen opvangen in de Harnaschpolder in Den Hoorn. Vooral de opvang staat in de belangstelling. U leest hier wat er tot nu toe is gedaan om dit te regelen en wat de eerstkomende stappen zijn.

We informeerden de gemeenteraad op 13 mei 2024 tijdens een informele raadsbijeenkomst over de laatste stand van zaken. De presentatie vindt u onder het kopje Documenten en dan Raadsbijeenkomst 13 mei 2024.

Afspraken over de vluchtelingenopvang

In oktober 2023 bevestigde de raad dat de bestuursovereenkomst ondertekend mocht worden. In die overeenkomst is veel vastgelegd. U kunt deze overeenkomst vinden onder het kopje Documenten. De essentie is dat in de gemeente 96 verplaatsbare woningen worden gerealiseerd. Dertig daarvan worden de gemeente geschonken. In de andere woningen worden vijf jaar lang maximaal 225 asielzoekers gehuisvest. De gemeente mag deze woningen na vijf jaar voor 50% van de waarde overnemen.

COA nu aan zet

In de overeenkomst staat dat het COA het merendeel van de werkzaamheden voor de ontwikkeling van het terrein gaat oppakken. Het COA stelt een plan van aanpak op voor het realiseren van deze opvang. Dit realisatieplan vormt de basis voor de tijdsplanning van ons projectplan. 

Aandacht

We zorgen ervoor dat in het eigen projectplan de voor ons zeer belangrijke zaken zoals de inrichting van het terrein, de veiligheid, het verkeer, het onderwijs, de dagbesteding en de communicatie goed worden geregeld. Als het projectplan gereed is, delen wij dit met u. In het projectplan zal ook duidelijk worden op welke onderdelen de gemeente voor de uitwerking contact zal leggen met inwoners, scholen, buurtpreventie of andere relevante betrokkenen.

Grond aangekocht in Harnaschpolder

Eind december 2023 heeft de gemeente grond aangekocht op het bedrijventerrein Harnaschpolder waar de opvang tijdelijk gerealiseerd zal worden. Niet alle gekochte grond is nodig voor de opvanglocatie. Het deel dat niet nodig is, verkopen we door. We hebben hier ook al geïnteresseerde ondernemers voor.

Begeleiding van onze nieuwe inwoners

Het is belangrijk dat de mensen die we opvangen zich welkom voelen in Midden-Delfland. Het is fijn dat er inwoners zijn die mee willen denken over hoe we dat kunnen organiseren. Natuurlijk is iedereen van harte uitgenodigd om mee te doen. In de loop van het jaar maken we duidelijk hoe dat dan kan. Wilt u zich nu alvast aanmelden dan kan dat door een mail te sturen naar communicatie@middendelfland.nl .

Overleg met inwoners, ondernemers en organisaties

Het COA en de gemeente zijnn in gesprek met al de betrokkenen die nodig zijn om dit project te laten slagen. Dit zijn onze georganiseerde partners zoals het welzijnswerk, de politie, de scholen en instellingen op het gebied van werkgelegenheid. We gaan ook een vorm zoeken om met de ondernemers van de Harnaschpolder en buurtbewoners het plan en de reacties hierop te bespreken.

Planning

Het COA heeft gezegd met de planning te mikken op een opening in het begin van 2025. Er moeten nog verschillende procedures doorlopen worden. Zo moet er nog een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Daarom is er nog geen datum te noemen waarop de opvanglocatie open kan gaan.

Spreidingswet

Ondertussen is de spreidingswet aangenomen. Het is merkbaar dat vooral gekeken wordt naar het aantal mensen dat aan elke gemeente wordt toebedeeld. Voor Midden-Delfland staat dit op 133 plaatsen waarvan er 11 geschikt moeten zijn voor minderjarige vluchtelingen. Dit zijn echter geen harde getallen. De werkwijze is dat in regionaal verband afspraken moeten worden gemaakt om meerdere doelgroepen te huisvesten. Dit zijn dus ook de statushouders en Oekraïners. Op die manier kan een gemeente doelgroepen uitwisselen om tot het juiste totaal aantal te komen. Maar het kan ook zo zijn dat een gemeente uiteindelijk meer of minder dan het voorgeschreven aantal krijgt toebedeeld. De regionale dialoog hierover zal de komende maanden worden gevoerd.

Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders zet zich gezamenlijk in voor een goede opvang van de vluchtelingen die past bij Midden-Delfland. Elke bestuurder is vanuit de eigen taakvelden betrokken. Wethouder Fred Voskamp is op dit moment de coördinerend portefeuillehouder, omdat nu eerst de aandacht vooral naar het bouwen uitgaat. Hij is het eerste aanspreekpunt.

Bezwaarschriften

Meerdere inwoners hebben een bezwaar ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad. De bezwaarschriften zijn behandeld door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze heeft het college en de raad geadviseerd. Het besluit op de bezwaren is genomen en wij hebben de bezwaarmakers hierover geinformeerd. 

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Veelgestelde vragen.

Documenten:

Informele raadsbijeenkomst 13 mei 2024