Uitleg over besluit op bezwaren over vluchtelingenopvang

Inleiding

Op deze pagina leest u informatie over de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen 2 raadsbesluiten over de opvang van vluchtelingen en de locatie daarvoor. Wij hebben meerdere vragen ontvangen over het proces en daarom leest u hier de meest gestelde vragen en vindt u informatie over de afhandeling van de bezwaarschriften. Alle mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend, hebben de afgelopen dagen (maart 2024) de beslissing op hun bezwaar ontvangen. Bij het kopje Documenten leest u een aantal geanonimiseerde brieven om u een beeld te geven van de bezwaren.

Welke besluiten heeft de gemeenteraad genomen?

De gemeenteraad heeft op 25 oktober 2023 besloten dat het COA de gelegenheid krijgt om voor 5 jaar in de Harnaschpolder vluchtelingenopvang te realiseren. Ook besloot de raad om daarbij 30 extra flexwoningen in te zetten voor lokale woningzoekenden.

Daarnaast heeft de gemeenteraad op 31 oktober besloten geen wensen of bedenkingen te hebben voor de aankoop van gronden langs de Harnaschdreef in de Harnaschpolder en heeft de raad een investeringskrediet beschikbaar gesteld.

Waartegen zijn de bezwaarschriften gericht?

In de maanden november en december 2023 heeft de gemeente een groot aantal bezwaarschriften ontvangen.

De gemeente heeft bezwaarschriften ontvangen die gericht zijn tegen het raadsbesluit van 25 oktober 2023, tegen het besluit van 31 oktober 2023 én bezwaarschriften die tegen beide besluiten zijn gericht.

Wat is de uitkomst van de behandeling van deze bezwaarschriften?

Het college heeft besloten om de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren. Dat doet zij op advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Dit betekent dat de bezwaarschriften niet inhoudelijk in behandeling zijn genomen. 

Het advies van de bezwaarschriftencommissie vindt u onder het kopje Documenten. 

Waarom zijn de bezwaren niet inhoudelijk behandeld?

De besluiten die de gemeenteraad op 25 en 31 oktober 2023 heeft genomen, zijn juridisch gezien geen besluit waar bezwaar tegen mogelijk is. Omdat het dus niet mogelijk is hier bezwaar tegen in te dienen, is een heroverweging van het besluit via de bezwaarschriftenprocedure dus ook niet aan de orde. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. U leest hierover meer in het advies van de bezwaarschriftencommissie. 

Het advies van de bezwaarschriftencommissie leest u onder het kopje Documenten.

Wanneer kan wel bezwaar worden ingediend?

Later, als de ruimtelijke procedures gaan lopen en daar besluiten over worden genomen, ontstaan wél mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen. Op onze website  informeren wij u over de voortgang van de realisatie van de opvanglocatie. Ook melden wij u wanneer bezwaar gemaakt kan worden en hoe u dat kunt doen.

Wat doet de bezwaarschriftencommissie?

De gemeente legt bezwaarschriften altijd voor aan een bezwaarschriftencommissie. Deze onafhankelijke commissie adviseert over de beslissing op bezwaren. Het kan gaan om bezwaren tegen besluiten van het college, de raad en de burgemeester. 

Het advies van de bezwaarschriftencommissie helpt de gemeente om met een meer onafhankelijke blik naar het bestreden besluit te kijken. De bezwaarschriftencommissie adviseert het bevoegd orgaan. 

De commissie beoordeelt eerst of een bezwaarschrift ontvankelijk is. In deze situatie is de commissie van mening dat de bezwaren niet-ontvankelijk zijn, omdat er geen besluit is genomen waartegen bezwaar aangetekend kan worden. Dit is dus wel een juridische, procedurele toetsing, maar geen inhoudelijke beoordeling van de bezwaren. 

Het advies van de commissie is voor de uiteindelijke beslissing op de bezwaren zwaarwegend. In dit geval heeft het college het advies van de bezwaarschriftencommissie volledig overgenomen en besloten dat de bezwaarschriften niet-ontvankelijk zijn. In de verordening bezwaarschriftencommissie kunt u lezen wat de taken van deze commissie zijn. 

Waarom neemt het college nu een besluit en niet de raad?

De gemeenteraad heeft ingestemd om de bevoegdheid tot het afhandelen van de  bezwaarschriften over te dragen aan het college.

De bezwaren zijn gericht tegen besluiten van de raad. De raad is dus het bestuursorgaan dat de besluiten heeft genomen. Normaal gesproken neemt het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen ook de beslissing op bezwaar. Dat staat in de Algemene wet bestuursrecht. Maar de uitvoering van (raads)besluiten ligt weer bij het college. Daarom is het ook gewenst en gebruikelijk dat het college zorgt voor de afhandeling van de bezwaarschriften. Dit moet echter wel door de gemeenteraad worden besloten. Dit besluit is op 27 februari 2024 genomen.

Waarom plaatst de gemeente de adviezen en besluiten op de website?

De vluchtelingenopvang is een complex vraagstuk waarbij veel verschillende behoeften, zorgen, belangen en verantwoordelijkheden zijn. In het proces over de afhandeling van de bezwaarschriften, zat op sommige documenten geheimhouding. Dat is besloten omdat we het belangrijk vinden dat de bezwaarmakers eerst horen wat hun beslissing op bezwaar is en dit niet horen via een raadsvergadering of via de media. 

Het college en de raad hebben ook besloten om deze geheimhouding op te heffen nadat de beslissing op bezwaar is verstuurd naar bezwaarmakers. En om de stukken waar eerst geheimhouding op zat, openbaar te maken via de website. Dit zorgt ervoor dat iedereen kan lezen wat er is besloten en waarom. De gemeenteraad en het college vinden het belangrijk dat er transparantie is over de besluitvorming en dat de besluitvorming zorgvuldig plaatsvindt. Juist in een gevoelig en belangrijk vraagstuk als de opvang van vluchtelingen. Daarom hebben we besloten de (besluit)documenten en de adviezen die daarbij horen openbaar te maken via onze website. We hebben wel alle persoonsgegevens verwijderd uit privacy overwegingen. We hebben een selectie van de bezwaarschriften openbaar gemaakt, omdat de bezwaarschriften vaak dezelfde tekst hadden. We hebben daarom gekozen voor een aantal bezwaarschriften die een goed beeld gaven van de bezwaren die zijn ingediend. 

Wat gebeurt er vanaf nu?

Wij realiseren ons goed dat er allerlei verschillende behoeften zijn in dit proces en dat er ook zorgen zijn bij het realiseren van vluchtelingenopvang. Wij begrijpen dus ook dat het niet inhoudelijk in behandeling nemen van bezwaarschriften, waarschijnlijk onbevredigend is voor de indieners van deze bezwaren. Daarom is het van belang dat wij u informeren over het vervolg. 

Het COA is de initiatiefnemer om de opvang te bouwen. Zij zijn nu eerst aan zet. Wij hebben daarom aan het COA gevraagd om op een constructieve manier met inwoners en andere betrokkenen in gesprek te gaan. Vanuit de gemeente gaan we de komende maanden ook in gesprek met betrokken instellingen en een afvaardiging van betrokken inwoners. 

Op onze internetpagina, www.middendelfland.nl/opvang-van-vluchtelingen, vindt u algemene informatie over de realisatie van de vluchtelingenopvang en de flexwoningen. Op deze website publiceren wij ook informatie over de ruimtelijke procedures die nog gaan komen en de mogelijkheid die u krijgt om daar bezwaar op te maken.

Documenten