Definitief Ontwerp herinrichting centrumgebied Den Hoorn

Het Definitief Ontwerp (DO) betreft de volgende straten in het centrum: de Looksingel, het Koningin Julianaplein, de Prinses Beatrixstraat en de Hof van Delftstraat. Het ruimtelijk en verkeerskundig ontwerp (Voorlopig Ontwerp, VO) is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld in het najaar van 2020. Hieraan ging een participatietraject vooraf waarbij bewoners en ondernemers zijn betrokken. Het technisch ontwerp (Definitief Ontwerp, DO) betreft een technische detailuitwerking van het VO (lantaarnpalen, bebording, vormgeving drempels, afwatering, enzovoorts).

Inloopavond 5 juli 2022

Tijdens een inloopavond op dinsdag 5 juli 2022 konden inwoners kennis nemen van het DO en vragen stellen of een reactie geven over de technische details. Het ruimtelijk en verkeerskundig ontwerp zelf is niet gewijzigd ten opzichte van de vastgestelde versie. De tekeningen en toelichting van het DO vindt u hieronder onder het kopje “Definitief Ontwerp herinrichting centrum Den Hoorn juni 2022”.

Beantwoording reacties inloopavond concept DO herinrichting centrum Den Hoorn

Tijdens de inloopavond konden aanwezigen een reactieformulier invullen. Ook was het van 28 juni 2022 tot en met 12 juli 2022 mogelijk om via de projectwebsite een reactieformulier in te vullen.
In totaal zijn 23 reactieformulieren ingeleverd tijdens de inloopavond en 12 reactieformulieren ingevuld op de projectwebsite.

In het document “beantwoording reacties inloopavond concept DO herinrichting centrum Den Hoorn” vindt u een anonieme versie van de reactieformulieren en onze antwoorden hierop.

U vindt dit document onder het kopje “Definitief Ontwerp herinrichting centrum Den Hoorn juni 2022”.

Achtergrondinformatie

Hieronder vindt u enige achtergrondinformatie.

Verkeer en Groen - centrumplan Den Hoorn

Bij het uitwerken van de plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Den Hoorn hebben wij de mening van omwonenden en ondernemers (uit Den Hoorn) meegenomen. De Klankbordgroep Centrum Den Hoorn en de verschillende werkgroepen Verkeer hebben meegewerkt aan het opstellen van het bestemmingsplan Centrumplan Den Hoorn en Verkeersplan Den Hoorn dat in januari 2017 is vastgesteld. Ook bij het opstellen van het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting van centrum Den Hoorn is de mening van inwoners en ondernemers meegenomen.

Werkgroepen

In het voorjaar van 2017 zijn 3 werkgroepen aan de slag gegaan met het uitwerken van de voorstellen uit het Verkeersplan Den Hoorn: werkgroep Hof van Delftstraat, werkgroep Centrum Den Hoorn en werkgroep Dijkshoornseweg. Elke werkgroep had zijn eigen uit te werken verkeersmaatregelen.

Het ontwerpproces is begeleid door ruimtelijke deskundigen van het adviesbureau Mobycon. De verslagen zijn op deze pagina te downloaden.

Er waren nog 2 werkgroepen Verkeer. Er is een werkgroep Verkeer Centrum en een werkgroep Verkeer Dijkshoornseweg gevormd.

Schetsontwerp en Voorlopig Ontwerp

In januari 2018 is het schetsontwerp aan de werkgroepen gepresenteerd. In maart/ april 2018 is door de gemeente met de werkgroepen verder gepraat over de uitwerking van het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp.

Het Voorlopig Ontwerp presenteerden we tijdens bewonersavonden op 30 en 31 januari 2019 en op 19 en 20 juni 2019. Hier waren de Werkgroepen aanwezig. De verslagen van de bewonersavonden kunt u op deze pagina downloaden.
Bewoners hadden vragen en opmerkingen, die zijn meegenomen in een aangepast Voorlopig Ontwerp. Na het aangepaste Voorlopig Ontwerp volgt de fase van Definitief Ontwerp. De documenten die horen bij het Voorlopig Ontwerp vindt u uiterlijk 28 juni 2022 op deze webpagina.

Participatie

De deelnemers aan de werkgroepen ontvingen een voortgangsbericht in december 2019. Het bericht staat op deze pagina onder het kopje "Overig". Door de komst van het Coronavirus waren bijeenkomsten tijdelijk niet mogelijk. Wij stuurden de werkgroepleden en omwonenden daarom in november 2020 een uitgebreide brief over het Voorlopig Ontwerp herinrichtingsplan centrum Den Hoorn. 

Definitief Ontwerp herinrichting centrum Den Hoorn juni 2022

Uitnodiging inloopavond 5 juli 2022

Voorlopig Ontwerp herinrichting centrum Den Hoorn november 2020

Het voorlopig ontwerp geeft inzicht in onder andere de wegprofielen, posities van parkeerplaatsen en invulling van het groen.

Presentaties