Wat is het?

Als u het niet eens bent met een ontwerpbesluit of ontwerpplan van de gemeente, kunt u uw zienswijze indienen.

In bepaalde gevallen is het wettelijk verplicht dat de gemeente eerst een ontwerpbesluit of ontwerpplan publiceert. Dit is het geval bij bestemmingsplannen, verkeersbesluiten en sommige omgevingsvergunningen. U kunt tegen een ontwerpbesluit of ontwerpplan reageren door een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Deze mogelijkheid staat dan aangegeven onder de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan.

U kunt een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. ‘Ter inzage’ betekent dat u de gelegenheid krijg om het dossier te bekijken. Het dossier ligt meestal voor een periode van 6 weken ter inzage.

Wat moet ik doen?

In een zienswijze beschrijft u waarom u het niet eens met het ontwerpbesluit of ontwerpplan. Zet in uw zienswijze de volgende informatie:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop u een zienswijze schrijft
  • om welk ontwerpbesluit of ontwerpplan het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit of ontwerpplan 
  • uw handtekening

Hoe dient u een zienswijze in?

Een zienswijze moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het ontwerpbesluit of ontwerpplan heeft genomen. U kunt op drie manieren een zienswijze indienen:

1. Digitaal zienswijzeformulier

Een zienswijze indienen (als burger)(online formulier, DigiD)

Houd uw DigiD inlogcode bij de hand en eventuele bijlagen om uw zienswijze duidelijker te maken (bijvoorbeeld foto's, bewijsstukken of een uitgebreidere beschrijving van uw zienswijze). U kunt de bijlagen digitaal toevoegen verderop in dit formulier of per post naar de gemeente opsturen.

Een zienswijze indienen (als ondernemer/organisatie/advocaat)(online formulier, eHerkenning)

Houd uw eHerkenningsmiddel (minimaal betrouwbaarheidsniveau 3 vereist) bij de hand en eventuele bijlagen om uw zienswijze duidelijker te maken (bijvoorbeeld foto's, bewijsstukken of een uitgebreidere beschrijving van uw zienswijze).

Let op: u kunt GEEN zienswijze indienen per e-mail.

2. Schriftelijk

Stuur uw zienswijze per post naar de gemeente Midden-Delfland t.a.v. het bestuursorgaan dat het ontwerpbesluit of ontwerpplan heeft genomen. In het ontwerpbesluit of ontwerpplan van de gemeente staat of u een zienswijze kunt indienen en wie het bestuursorgaan is. Onder het kopje "Wat moet ik doen?" leest u wat er in ieder geval in uw zienswijze moet staan.

3. Mondeling

Hoewel het schriftelijk of digitaal indienen van een zienswijze de voorkeur heeft, kunt u uw zienswijze ook mondeling indienen. Daarvoor neemt u telefonisch contact op met de ambtenaar/de afdeling die genoemd wordt in het ontwerpbesluit of het ontwerpplan via het telefoonnummer (015) 380 41 11. Een mondelinge zienswijze wordt door de ambtenaar op schrift gesteld en ter goedkeuring aan u toegestuurd.

Hoe werkt het?

  1. U dient uw zienswijze in bij het bestuursorgaan dat het ontwerpbesluit of ontwerpplan heeft genomen.
  2. Uw zienswijze moet binnen de gestelde termijn bij de gemeente zijn. Zienswijzen die buiten de gestelde termijn door de gemeente zijn ontvangen, worden niet inhoudelijk in behandeling genomen.
  3. Zodra uw zienswijze is ontvangen, krijgt u hiervan een ontvangstbevestiging.
  4. De gemeente betrekt alle tijdig ingediende zienswijzen bij het besluit of plan. Daarna kan de gemeente het besluit of plan aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen.
  5. U krijgt een reactie op uw zienswijze en wat dit voor het besluit of plan heeft betekend.

Hoelang duurt het?

Aan de hand van de binnengekomen zienswijzen bekijkt de gemeente welke belangen of feiten relevant zijn voor het ontwerpbesluit of ontwerpplan en of het aangepast moet worden. Er geldt meestal geen termijn voor het behandelen van zienswijzen.

Extra informatie

Beroep indienen

Tegen het definitieve besluit kunt u in sommige gevallen in beroep gaan. Als dit mogelijk is, staat dit in de bekendmaking. Daarin leest u wie in beroep kan gaan, binnen welke termijn en bij welke rechter.

Heeft u gevonden wat u zocht?