Wat zijn zienswijzen?

In bepaalde gevallen is het wettelijk verplicht dat de gemeente eerst een ontwerpbesluit of ontwerpplan publiceert. Zoals bij bestemmingsplannen, verkeersbesluiten en sommige omgevingsvergunningen. U kunt tegen een ontwerpbesluit of ontwerpplan reageren door een zienswijze in te dienen bij de gemeente. Deze mogelijkheid staat dan aangegeven onder de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan.

U kunt een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit of ontwerpplan ter inzage ligt. ‘Ter inzage’ betekent dat u de gelegenheid krijg om het dossier te bekijken. Het dossier ligt meestal voor een periode van 6 weken ter inzage.

Wat moet ik doen?

In een zienswijze beschrijft u waarom u het niet eens met het ontwerpbesluit of ontwerpplan.

U kunt op drie manieren een zienswijze indienen:

1. Digitaal

Maak daarvoor gebruik van het online zienswijzenformulier . Voor het invullen van dit formulier heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Een zienswijze indienen (als burger) (online formulier, DigiD)

Een zienswijze indienen (als ondernemer/organisatie/advocaat) (online formulier, eHerkenning)

Let op:  Elektronische zienswijzen worden alleen in behandeling genomen wanneer er gebruik is gemaakt van het daarvoor bestemde formulier. Daarnaast blijft het voor u mogelijk om een zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling in te dienen!

2. Schriftelijk

Uw zienswijze bevat ten minste:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de datum waarop u een zienswijze schrijft;
  • een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen u een zienswijze indient. U kunt ook een kopie van het ontwerpbesluit meesturen;
  • de reden(en) van uw zienswijze (waarom u het niet eens bent met het ontwerpbesluit);
  • uw handtekening. Zonder handtekening kunnen wij uw zienswijze niet in behandeling nemen.

Stuur uw zienswijze naar:

Gemeente Midden-Delfland
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden

3. Mondeling

Hoewel het schriftelijk of digitaal indienen van een zienswijze de voorkeur heeft, kunt u uw zienswijze ook mondeling indienen. Daarvoor neemt u telefonisch contact op met de ambtenaar/de afdeling die genoemd wordt in het ontwerpbesluit via het telefoonnummer (015) 380 41 11. Een mondelinge klacht wordt door de ambtenaar op schrift gesteld en ter goedkeuring aan u toegestuurd.

Wat gebeurt er daarna?

  1. U dient uw zienswijze in bij het bestuursorgaan dat het ontwerpbesluit of ontwerpplan heeft genomen.
  2. Zodra het bestuursorgaan uw zienswijze heeft ontvangen, krijgt u hiervan een ontvangstbevestiging.
  3. Als wij uw zienswijze te laat ontvangen (na de inzagetermijn) dan wordt deze niet meer in behandeling genomen.
  4. De gemeente betrekt alle tijdig ingediende zienswijzen bij het besluit. Daarna kan de gemeente het besluit aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen.
  5. U krijgt een reactie op uw zienswijze en wat dit voor het besluit heeft betekend.

Heeft u gevonden wat u zocht?