Het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de burgemeester van de gemeente Midden-Delfland zijn bestuursorganen en nemen veel besluiten. Vaak raken deze besluiten rechtstreeks de belangen van één of meer personen of bedrijven. Een belanghebbende kan zich in een aantal gevallen verzetten tegen besluiten van bestuursorganen door het indienen van een bezwaarschrift.

Let op: u kunt via onderstaande formulieren GEEN bezwaar maken tegen een belastingaanslag of een WOZ-beschikking, zie daarvoor de informatie over de belastingaanslag en WOZ-beschikking op deze website.

Bezwaar indienen (als burger) (online formulier, DigiD)

Bezwaar indienen (als ondernemer/organisatie/advocaat) (online formulier, eHerkenning)

Hoe werkt het?

Een bezwaarschrift is een brief waarin u als belanghebbende het bestuursorgaan vraagt dat besluit te wijzigen of in te trekken. In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag na de datum waarop het besluit is bekendgemaakt. De bekendmaking van besluiten die tot één of meer belanghebbenden zijn gericht vindt plaats door toezending of uitreiking aan hen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toezenden van een besluit aan de aanvrager van een omgevingsvergunning. Deze besluiten worden in bepaalde gevallen ook nog extra gepubliceerd in in huis-aan-huisblad De Schakel Midden-Delfland en in het gemeenteblad. Hierdoor zijn eventuele derde belanghebbenden ook op de hoogte gesteld.

Daarnaast hebben wij besluiten van algemene strekking. Deze hebben betrekking op een groep. Een voorbeeld hiervan is een bestemmingsplan. De bekendmaking van een besluit met algemene strekking vindt plaats door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in het gemeenteblad en wordt ter informatie ook geplaatst in huis-aan-huisblad De Schakel Midden-Delfland.

Bezwaarschriften die buiten bovengenoemde termijn door de gemeente zijn ontvangen, kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk in behandeling wordt genomen.

Uw bezwaarschrift leggen wij ter beoordeling voor aan een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie brengt advies uit over uw bezwaarschrift, waarna de gemeente een besluit op uw bezwaar neemt. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u tegen die beslissing binnen zes weken na de bekendmaking daarvan beroep instellen bij de Rechtbank.

Wat moet ik doen?

Voor het opstellen en indienen van een bezwaarschrift heeft u geen juridische kennis nodig, zolang u maar zorgt dat duidelijk wordt tegen welk besluit u bezwaar aantekent en wat uw argumenten zijn. Wanneer u meer zekerheid wilt over de formulering dan kunt u altijd terecht bij een Rechtswinkel (Juridisch Loket) of eventueel bij uw Rechtsbijstandsverzekering.

Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

1. Digitaal bezwaarschriftenformulier

Bezwaar indienen (als burger) (online formulier, DigiD)

Bezwaar indienen (als ondernemer/organisatie/advocaat) (online formulier, eHerkenning)

Let op! Voor het invullen van het digitale formulier heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

2. Schriftelijk

Het bezwaarschrift bevat ten minste:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. U kunt ook een kopie van het besluit meesturen;
  • de reden(en) van het bezwaar (waarom u het niet eens bent met het genomen besluit);
  • uw handtekening. Let op: zonder handtekening kunnen wij het bezwaar niet in behandeling nemen.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Midden-Delfland
T.a.v. Secretariaat bezwaarschriftencommissie
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden

Wat gebeurt er daarna?

  1. Nadat wij uw bezwaarschrift ontvangen, wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie. Tijdens deze hoorzitting wordt zowel de indiener van het bezwaarschrift als het bestuursorgaan gehoord door de commissie. Dit betekent dat beiden een mondelinge toelichting kunnen geven.
  2. Na afloop van de hoorzitting stelt de commissie een advies op voor het bestuursorgaan. In dit advies staat een voorstel voor het besluit op het bezwaarschrift.
  3. Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt een nieuw besluit, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bezwaarschriftencommissie.
  4. Op het bezwaarschrift moet binnen 12 weken een beslissing worden genomen. Deze termijn wordt gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Zoals hierboven aangegeven bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift zes weken, nadat een besluit is bekend gemaakt. Het kan voorkomen dat er bijzondere omstandigheden zijn die het halen van die termijn onmogelijk maken. Het bestuursorgaan kan dan de beslissing met maximaal zes weken uitstellen (verdagen). Verder uitstel is ook mogelijk als de indiener van het bezwaarschrift en andere belanghebbenden daarmee instemmen en hierdoor niet in hun belangen worden geschaad.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift schort (normaliter) de uitvoering van het besluit niet op. Dit betekent dat het besluit wordt uitgevoerd. Omdat de bezwaarschriftenprocedure soms lang kan duren, kan u als belanghebbende onevenredig worden benadeeld.

Een voorlopige voorziening is een maatregel waarmee uitvoering van het besluit tóch wordt uitgesteld. Deze kan bij of na indiening van het bezwaarschrift worden aangevraagd bij de Rechtbank.

Heeft u gevonden wat u zocht?