Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Hoe dient u een bezwaarschrift in?

Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

1. Digitaal bezwaarschriftenformulier

Bezwaar indienen (als burger)(online formulier, DigiD)

Houd uw DigiD inlogcode bij de hand en eventuele bijlagen om uw klacht duidelijker te maken (bijvoorbeeld foto's, bewijsstukken of een uitgebreidere beschrijving van uw klacht). U kunt de bijlagen digitaal toevoegen verderop in dit formulier of per post naar de gemeente opsturen.

Bezwaar indienen (als ondernemer/organisatie/advocaat)(online formulier, eHerkenning)

Houd uw eHerkenningsmiddel (minimaal betrouwbaarheidsniveau 3 vereist) bij de hand en eventuele bijlagen om uw klacht duidelijker te maken (bijvoorbeeld foto's, bewijsstukken of een uitgebreidere beschrijving van uw klacht). U kunt de bijlagen digitaal toevoegen verderop in dit formulier of per post naar de gemeente opsturen.

Let op: u kunt via bovenstaande formulieren GEEN bezwaar maken tegen een belastingaanslag of een WOZ-beschikking, ga daarvoor naar de pagina Bezwaar tegen uw aanslag.

2. Schriftelijk

Stuur uw bezwaarschrift per post naar de gemeente Midden-Delfland t.a.v. het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken en wie het bestuursorgaan is. Onder het kopje "Wat moet ik doen?" leest u wat er in ieder geval in uw bezwaarschrift moet staan.

Let op: u kunt GEEN bezwaar maken per e-mail.

Hoe werkt het?

 1. U dient een bezwaarschrift in bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 
 2. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag na de datum waarop het besluit is bekendgemaakt. Hieronder leest u meer over de "bekendmaking van besluiten".
 3. Zodra uw bezwaarschrift is ontvangen, wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie. 
 4. Tijdens deze hoorzitting wordt zowel de indiener van het bezwaarschrift als het bestuursorgaan gehoord door de commissie. Dit betekent dat beiden een mondelinge toelichting kunnen geven.
 5. Na afloop van de hoorzitting stelt de commissie een advies op voor het bestuursorgaan. In dit advies staat een voorstel voor het besluit op het bezwaarschrift.
 6. Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt een nieuw besluit, waarbij rekening wordt gehouden met het advies van de bezwaarschriftencommissie.

Bekendmaking van besluiten

De bekendmaking van besluiten die tot één of meer belanghebbenden zijn gericht vindt plaats door toezending of uitreiking aan hen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toezenden van een besluit aan de aanvrager van een omgevingsvergunning. Deze besluiten worden in bepaalde gevallen ook nog extra gepubliceerd in in huis-aan-huisblad De Schakel Midden-Delfland en in het gemeenteblad. Hierdoor zijn eventuele derde belanghebbenden ook op de hoogte gesteld.

Daarnaast zijn er besluiten van algemene strekking. Deze hebben betrekking op een groep. Een voorbeeld hiervan is een bestemmingsplan. De bekendmaking van een besluit met algemene strekking vindt plaats door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in het gemeenteblad en wordt ter informatie ook geplaatst in huis-aan-huisblad De Schakel Midden-Delfland.

Bezwaarschriften die buiten bovengenoemde 6 weken termijn door de gemeente zijn ontvangen, kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk in behandeling wordt genomen.

Hoelang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 12 weken op uw bezwaar. 
 • Het kan voorkomen dat er bijzondere omstandigheden zijn die het halen van die termijn onmogelijk maken. Het bestuursorgaan kan dan de beslissing met maximaal zes weken uitstellen (verdagen). U krijgt hiervan altijd bericht. 
 • Verder uitstel is mogelijk als de indiener van het bezwaarschrift en andere belanghebbenden daarmee instemmen en hierdoor niet in hun belangen worden geschaad.

Extra informatie

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift schort (normaliter) de uitvoering van het besluit niet op. Dit betekent dat het besluit wordt uitgevoerd. Omdat de bezwaarschriftenprocedure soms lang kan duren, kan u als belanghebbende onevenredig worden benadeeld.

Een voorlopige voorziening is een maatregel waarmee uitvoering van het besluit tóch wordt uitgesteld. Deze kan bij of na indiening van het bezwaarschrift worden aangevraagd bij de Rechtbank.

Beroep indienen

Als u niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u beroep indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Heeft u gevonden wat u zocht?