Wat is het?

U kunt een beroep doen op bijzondere bijstand als u door bijzondere omstandigheden extra kosten moet maken die u niet kunt betalen. De kosten kunt u ook nergens anders vergoed krijgen.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand of noodzakelijke tandartskosten.

Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Bewaar de bewijzen

Het is belangrijk alle rekeningen en bonnen goed te bewaren. U ontvangt alleen bijzondere bijstand als u kunt aantonen de kosten daadwerkelijk te hebben gemaakt.

Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand vraagt u aan bij het Team Uitvoering – Werk en Inkomen. Ontvangt u een uitkering via de gemeente? Dan is al veel informatie bekend. Heeft u een ander inkomen? Dan moet u in ieder geval de volgende gegevens overleggen:

 • Een geldig identiteitsbewijs van u en eventueel uw partner (geen rijbewijs);
 • Bewijzen van uw inkomen, uw vermogen en schulden van u en eventueel uw partner;
 • Omschrijving van de bijzondere kosten.

Maak gebruik van bovenstaand formulier om bijzondere bijstand aan te vragen. U kunt het formulier opsturen (per post of via e-mail) of inleveren aan de balie van het gemeentehuis.

Let op! Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Bijzondere bijstand met terugwerkende kracht aanvragen is alleen in uitzonderingssituaties mogelijk.

Hoe werkt het?

Niet zomaar

De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. U moet altijd aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De kosten moeten noodzakelijk zijn.
 • Er is sprake van bijzondere omstandigheden. Kosten voor bijvoorbeeld eten, huisvesting en dergelijke moet iedereen maken. Dit zijn algemene kosten. Kosten van bijvoorbeeld een advocaat zijn in veel gevallen wel bijzondere, noodzakelijke kosten.
 • Er is geen andere instantie die de kosten vergoedt.
 • U heeft een laag inkomen en uw vermogen is niet te hoog. Dit noemen wij draagkracht.

Wat is inkomen?

Onder inkomen verstaan we alle middelen waarover u kunt beschikken. Denkt u bijvoorbeeld aan inkomen uit een uitkering, werk en bepaalde heffingskortingen van de belastingdienst. Ook alimentatie geldt als inkomen. Huur- en zorgtoeslag, kinderbijslag en het kindgebonden budget van de Belastingdienst zien wij niet als inkomen.

Weinig draagkracht

U kunt alleen bijzondere bijstand ontvangen als u een laag inkomen heeft om noodzakelijke kosten te betalen. Midden-Delfland hanteert een inkomensgrens (inclusief vakantietoeslag) van 110% van het voor u geldende sociaal minimum. Is uw inkomen lager? Dan vergoeden wij de kosten meestal volledig. Is uw inkomen hoger? Dan kan het zijn dat u (een deel van) de kosten zelf moet betalen.

U mag ook niet te veel spaargeld (of ander vermogen, zoals bijvoorbeeld een dure auto) hebben.

Ter info: het sociaal minimum wordt regelmatig aangepast. Kijk voor de actuele bedragen van het sociaal minimum en het toegestane vermogen op de pagina Wat is een laag inkomen.

Wij stellen uw draagkracht jaarlijks vast. Pas wanneer u de ruimte in uw inkomen en/of vermogen aantoonbaar heeft besteed aan bijzondere kosten, wordt de bijzondere bijstand uitbetaald.

Gift of (renteloze) lening

Vaak ontvangt u de vergoeding als gift. Het bedrag hoeft u dan niet terug te betalen. In sommige gevallen wordt de bijstand aan u verstrekt in de vorm van een renteloze geldlening. Er wordt dan met u een betalingstermijn afgesproken.

Kostensoorten

U kunt voor zeer veel verschillende kosten bijzondere bijstand aanvragen. Hierbij voorbeelden van kosten die mogelijk voor u van toepassing zijn:

 • Meerkosten van maaltijden via de maaltijdvoorziening.
 • Peuterspeelzaal: wanneer geen beroep kan worden gedaan op de Wet kinderopvang (Wkkp) kan voor maximaal 2 dagdelen per week bijzondere bijstand worden verstrekt.
 • Schoolkosten: indien u schoolgaande kinderen heeft op het basisonderwijs of middelbaar onderwijs (VMBO/HAVO/VWO/MBO) kunt u een bijdrage in de schoolkosten aanvragen. Voor een kind op de basisschool is de bijdrage per schooljaar € 100,-. Voor een kind op het voortgezet onderwijs is de bijdrage € 250,- per schooljaar.
 • Fiets: gaat uw kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor een fiets. De vergoeding bedraagt maximaal € 250,- voor de fiets en € 50,- voor bijkomende kosten, zoals een extra slot en/of een verzekering.
 • Computer: heeft u in de drie jaar voorafgaand aan uw aanvraag een inkomen gehad lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm? En heeft u geen computer of een computer ouder dan 4 jaar? Dan komt u mogelijk voor bijstand in aanmerking. De vergoeding bedraagt maximaal € 600,-. De vergoeding geldt per gezin en eenmaal per 4 jaar.
 • Sociale participatie: bent u ouder dan 18 en wilt u ook sporten of lid worden van een cultuurvereniging? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor sociale participatie. U ontvangt dan maximaal € 225,- voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van de sportvereniging, een muziekvereniging of creatieve cursussen. Het bedrag wordt betaald op declaratiebasis. Meer informatie kunt u vragen bij de gemeente.
 • In een waterrijk gebied als Midden-Delfland vinden wij het belangrijk dat iedereen, jong en oud, kan zwemmen. Daarom verstrekken wij bijzondere bijstand voor zwemlessen tot diploma B (maximaal twee jaar).

Wat heb ik nodig?

 • een geldig identiteitsbewijs van uzelf en eventueel uw partner en gezinsleden
 • bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden
 • omschrijving van de bijzondere kosten

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Extra informatie

Meer informatie?

Neem dan contact op met het Team Uitvoering – Werk en Inkomen. U kunt hen bereiken via (015) 380 41 11 of via werkeninkomen@middendelfland.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?