De gemeente Midden-Delfland is lid van de internationale vereniging Cittaslow. Leden van deze vereniging werken vanuit een gedeelde visie samen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Belangrijk doel van Cittaslow is het activeren van de samenleving om met elkaar (inwoners, maatschappelijke organisatie en gemeente) te werken aan een betere kwaliteit van leven.

Midden-Delfland is Cittaslow. Deze visie brengt voor Midden-Delfland de belangrijke krachten van onze lokale gemeenschappen en het Bijzonder Provinciaal Landschap samen. Hiermee is Cittaslow een ondersteunende visie bij de keuzes die gemaakt worden. Als definitie voor Cittaslow hanteren we onderstaande definitie. Hieraan toegevoegd zijn een toelichting op ‘bewuste gemeenschappen’ en het ‘maatschappelijk doel’ van Cittaslow.

Cittaslow: bewuste gemeenschap 

De gemeente verbetert de kwaliteit (van leven) om te voldoen aan de behoeften van de mensen en hun leefomgeving.

Bewuste gemeenschappen houdt voor de gemeente in: eerst nadenken over het maatschappelijk probleem en de daarbij doeltreffende oplossing. Vervolgens daarna handelen om gezamenlijk een optimaal resultaat voor de langere termijn te bereiken. Bij de oplossingsrichting wordt gekeken naar de mogelijkheden van innovatie en participatie, waarbij gestreefd wordt naar een optimaal evenwicht tussen sociale en ecologische opgaven mede vanuit een economisch-financieel perspectief. Hierbij werkt de gemeente in gezamenlijkheid vanuit de identiteit van de gemeenschappen, die is ontstaan vanuit het landschap en (cultuur)historie. Gaat om bewust zijn waar je vandaan komt, thuis voelen en het handelen niet alleen vanuit financiën benaderen maar ook baseren op (maatschappelijke) waarden en opbrengsten. Het lidmaatschap van Cittaslow is voor de gemeente het vaandel waarbinnen deze waarden richting geven aan het eigen handelingsperspectief.

Wat is het maatschappelijk doel van Cittaslow?

Heel kort samengevat richt een Cittaslow zich op de mens in een duurzame omgeving; kwaliteit van leven voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Een Cittaslow streeft naar een duurzame omgeving die verbonden is met een kwalitatief hoogwaardig landschap, waar een krachtige sociale gemeenschap aanwezig is die door de gemeente ondersteund wordt. Een Cittaslow is innovatief, maar gaat tegelijkertijd terug naar de oorsprong. Identiteit en cultuurhistorie zijn hierbij belangrijke elementen. Dit wordt ondersteund door waarden als authenticiteit, gastvrijheid, respect, tijd en aandacht voor elkaar. Het permanent en consequent vanuit deze filosofie werken als gemeente onderscheidt ons als Cittaslow van andere gemeenten.

Het bewustzijn van deze kwaliteiten zorgt er voor dat we een open oriëntatie houden op de wisselende maatschappelijke opgaven. Deze abstracte maatschappelijke opgaven kunnen we vanuit de filosofie van Cittaslow niet benaderen als een project met een eindtijd en een meetbare opbrengst. In die benadering wordt de kracht van de filosofie van Cittaslow aangetast en wordt het een instrumenteel doel dat overal toegepast kan worden, zonder rekening te houden met de specifieke lokale identiteit en omstandigheden. Cittaslow is een richtsnoer en levensstijl voor gemeenten, die door iedere gemeenschap op een lokale en eigentijdse wijze wordt ingevuld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Cittaslow? Bezoek dan de webpagina van de gemeente over Cittaslow of  de website van Cittaslow Nederland(externe link).